Waarom dit programma lezen en waar gaat het over?

Om helder te hebben waar het CDA in Ooststellingwerf voor staat is een programma opgesteld. Ooststellingwerf doet het als gemeente op veel beleidsterreinen goed en we hebben een cultuur waarin we naar elkaar omzien. Dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren. Dat verklaart onze CDA-slogan: Ooststellingwerf, samen kan het nóg beter!

Waarom u dit programma door zou kunnen nemen? Nou, bijvoorbeeld om te weten:

Waar het CDA de komende vier jaar in wil investeren;
Of de visie en uitgangspunten van het CDA bij u passen;
Of het CDA uw stem waard is.
We beschrijven aan de hand van onze vier uitgangspunten vanuit welke overwegingen wij tot besluitvorming komen en we tillen 6 lokale thema’s boven het maaiveld uit.

Onze uitgangspunten Rentmeesterschap, Gespreide verantwoordelijkheid, Solidariteit, Publieke gerechtigheid), die zijn ontleend aan de christelijke maatschappijvisie, beschrijven we aan de hand van vier vragen:

Hoe geven we Ooststellingwerf door?
Hoe is het prettig leven in Ooststellingwerf?
Hoe zien we naar elkaar om in Ooststellingwerf?
Wat zijn de spelregels in Ooststellingwerf?


De 6 thema’s zijn:

Een sterke samenleving: zorg voor elkaar.
Wonen voor iedereen, prettig en betaalbaar.
Klimaat, duurzaamheid en energie.
Een eerlijker economie, samen de handen uit de mouwen.
Ooststellingwerf in de omgeving.
Bestuursstijl/cultuur van het openbaar bestuur.


1.        Hoe geven we Ooststellingwerf door?

Veel gaat goed in Ooststellingwerf. Bedrijven groeien, bedrijfskavels worden bebouwd, nieuwe ondernemers en bedrijven hebben interesse in onze gemeente. En Ooststellingwerf is in 2021 gewaardeerd als de MKB vriendelijkste gemeente in Friesland.

Financieel heeft Ooststellingwerf de zaken weer goed op orde. Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de financiën van onze gemeente op orde moeten blijven. Het CDA realiseert zich maar al te goed dat belastinggeld van de burgers afkomstig is. Het spreekt dan ook voor zich dat het CDA-Ooststellingwerf zich ook in de toekomst inspant om zorgvuldig met de beschikbare gelden om te gaan.

Met de aanleg van glasvezel in de hele gemeente zijn we voorloper in de volledige verglazing in Nederland. Ondernemers, nieuwe inwoners en andere partijen willen investeren en wonen in een regio die potentie, groei en vertrouwen uitstraalt.

Het CDA vindt de klimaatopgave een belangrijk thema voor de verkiezingen. Het CDA streeft naar een duurzame balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de aarde zo goed mogelijk doorgeven aan ons nageslacht? Wij noemen dat rentmeesterschap: het 1e uitgangspunt van het CDA.  Daarom mag een apart thema “Klimaat, duurzaamheid en energie” niet ontbreken in dit programma.

Het CDA is voor:

+ duurzaam- en lokaal voorbeeldgedrag door de gemeente;

+ initiatieven om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen;

+ een stappenplan om van het aardgas af te komen;

+ het versterken van bedrijven om werkgelegenheid dicht bij huis te creëren en te houden;

+ een sluitende begroting en meerjarenplanning;

+ zeer terughoudend zijn met belastingverhoging;

+ financieel opkomen voor de zwakkere in onze samenleving.

2.        Hoe is het prettig leven in Ooststellingwerf?

Het is prettig wonen in Ooststellingwerf. Je voelt je veilig, de wegen zijn goed onderhouden, het groen ligt er mooi bij, mensen zien naar elkaar om, we zijn goed bereikbaar, er zijn veel verenigingen, we hebben mooie sportparken, er is een goed ondernemersklimaat en ga zo maar door.

Dat willen we allemaal graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Het CDA wil dat de gemeente daarin niet hindert, maar juist dingen mogelijk maakt. Samen zorgen we dat Ooststellingwerf een sterke samenleving blijft.

Gaat alles goed dan? Nee, natuurlijk niet, maar in Ooststellingwerf dragen alle inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, kerken, de gemeente en velen anderen eraan bij dat we problemen niet doorschuiven of wegwuiven, maar gewoon oplossen. Zo doen we dat in Ooststellingwerf.

Als u CDA stemt, dan kiest u voor deze sterke samenleving zonder overbodige regels en bemoeizucht van de gemeente, met volop ruimte om eigen keuzes te maken, een samenleving waarin we met elkaar problemen oplossen.

Als de gemeente de komende jaren besluiten neemt, dan zorgen wij voor oplossingen die bijdragen aan een sterke samenleving. We geloven niet in een alomvattende overheid die alle problemen oplost en alle risico’s uitsluit. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de zorg aan mensen, die zelf niet mee kunnen komen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een sterk en prettig Ooststellingwerf. Die samenwerking tussen inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingsleven en overheid noemen we gespreide verantwoordelijkheid en dat is het 2e uitgangspunt van het CDA

En wat betekent dit in de praktijk? Dit betekent dat de gemeente zich met name richt op het realiseren en in stand houden van voorzieningen, de sociale en fysieke infrastructuur, waar vanuit de samenleving behoefte aan is. Denk aan wegen en riolering, sportvelden en zwembaden, maar ook voorzieningen in de zorg en arbeidsparticipatie. Als deze infrastructuur op orde is dan kan de samenleving veel problemen zelf oplossen.

Om een prettige samenleving te stimuleren, is het CDA vanuit dit uitgangspunt voor:

+ vrijwilligerswerk blijven ondersteunen, o.a. met een verzekering en scholing;

+ uitnodigende infrastructuur voor wandelaars en fietsers;

+ een goed onderhoud van de openbare ruimte;

+ een voldoende en passend woningaanbod.

3.        Hoe zien we naar elkaar om in Ooststellingwerf?

Iedereen in onze gemeente is uniek. We verschillen van elkaar in leeftijd, in werk, in geloof, in afkomst, in inkomen, in interesses, in politieke voorkeur en ga zo maar door. Die verschillen zijn leuk en inspirerend, maar soms ook lastig of vervelend. Verschillen kunnen ertoe leiden dat er wij/zij-denken ontstaat en dat mensen buiten de boot vallen. Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat we verbonden zijn met onze medemens (‘mienskip’) en compassie hebben. Dit noemen we solidariteit, het 3e uitgangspunt van het CDA.

Het CDA ziet ook dat nog steeds een deel van onze inwoners leeft onder de armoedegrens. Het CDA blijft zich inzetten om de armoede onder deze inwoners verder terug te brengen.

Ieder mens is in onze gemeente uniek en heeft talenten gekregen om te bouwen aan een gemeente waar we trots op mogen zijn. Daarom verwachten we ook van iedereen in onze gemeente dat hij of zij deze talenten inzet. Dat vraagt om een stuk eigen verantwoordelijkheid. Als je talenten niet toereikend genoeg zijn en het op eigen kracht niet lukt, garandeert de gemeente een sociaal minimum. Waar nodig vullen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties deze behoefte aan. Voor deze vrijwilligers en organisaties heeft het CDA respect, waardering en bewondering!

De afgelopen jaren heeft het CDA-Ooststellingwerf zich ingezet om mensen dicht bij elkaar en de gemeente dicht bij mensen te brengen. Tegelijkertijd speelt zich het een en ander ‘achter de voordeuren’ in onze gemeente af en zijn problemen daardoor niet altijd zichtbaar. Juist in deze situaties is het van belang om te laten voelen dat we in Ooststellingwerf met elkaar verbonden zijn en van daaruit in staat zijn tot het tonen van compassie voor elkaar en het bieden van de juiste hulp en ondersteuning.

Het CDA-Ooststellingwerf is daarom voor:

+ inzet op preventie en vroeg signalering;

+ zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners organiseren;

+ samenwerking tussen en met religieuze instellingen, verenigingen en andere verbanden.

4.        Wat zijn de spelregels in Ooststellingwerf?

Ooststellingwerf is een gemeente waarin de dorpen hun eigen identiteit hebben. Alleen met de juiste voorwaarden kunnen deze dorpen floreren: aan de overheid (gemeente) de taak deze voorwaarden te creëren. Dit noemen wij publieke gerechtigheid en dit is het 4e CDA uitganspunt.

… veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waar iedereen zich thuis en geborgen voelt. Een veilige gemeente wordt gecreëerd door veel verschillende actoren, die samen moeten werken voor het hoogst mogelijke veiligheidsniveau. In het bijzonder is het belangrijk dat er aandacht is voor misdrijven met een hoge impact op het veiligheidsgevoel, zogenoemde High Impact Crimes (HIC), zoals inbraak, overvallen, geweldsincidenten, vandalisme en het verstoren van de openbare orde.

Daarnaast moet er aandacht zijn voor thema’s zoals verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving.

… handhaving

Het CDA-Ooststellingwerf:

vindt dat de door de wet gestelde normen gehandhaafd dienen te worden;
is van mening dat de overheid (gemeente en politie) alert dient te zijn op de naleving van regels bij gebruik van voorzieningen, bedrijven en gronden en dat consequent moet worden opgetreden bij overtreding of misbruik;
vindt dat drank- en drugsoverlast aangepakt moet worden.

… samenwerking en participatie
Veiligheid is een zaak voor iedereen. Dit kan dan ook alleen gecreëerd worden door middel van een duurzame samenwerking tussen gemeente, politie en burgers, waarbij eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Buurt WhatsApp-groepen, waarbij burgers elkaar informeren over verdachte situaties in hun buurt of straat.


… cybersecurity
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de beveiliging van haar informatie en bescherming van privacygegevens. Voor vertrouwen en een veilige overheid vraagt dit continu aandacht en middelen.


… schoolomgeving
Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat ouders hun kinderen met een gerust hart op de fiets naar school moeten kunnen sturen.

Ook als er in de toekomst niet meer in alle dorpen een school bestaat, moet de gemeente zorgen dat er goede fietsverbindingen zijn voor deze kwetsbare groep.


… drank- en drugsgebruik

Ouders worden actief betrokken bij het tegengaan van drank- en drugsgebruik onder jongeren. Een coffeeshop in Ooststellingwerf is voor het CDA niet bespreekbaar.


… hangjongeren en hangouderen
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de mogelijkheid moet worden geboden aan jongeren maar ook aan ouderen (“hangjongeren – ouderen”) om elkaar te ontmoeten zonder voor overlast te zorgen.

Het CDA is daarom voor:

+ consequente handhaving van het vastgesteld beleid (verkeer, drugs, alcohol, uitkeringen, vergunningen e.d.), onder meer via inzet van meer BOA’s;

+ asociaal gedrag niet tolereren;

+ het creëren van een veilige schoolomgeving;

+ meer inzet van politie in nachtelijke uren binnen onze gemeente.

 

Thema A: Een sterke samenleving: zorgen voor elkaar

Een sterke samenleving willen we bereiken door met elkaar te zorgen (ons 2e uitgangspunt: gespreide verantwoordelijkheid) dat het in onze gemeente Ooststellingwerf goed wonen, werken en leven is. Elke inwoner doet ertoe. Immers via samenleven en samenwerken zijn we als inwoner van Ooststellingwerf met elkaar verbonden.

Voor een sterke samenleving hebben we nodig:

… vrijwilligers    
In onze huidige maatschappij zijn vrijwilligers onmisbaar.

Daarom vindt het CDA-Ooststellingwerf dat:

 • Regels m.b.t. inzet van vrijwilligers eenvoudig en duidelijk moeten worden gehouden. Initiatieven voor vrijwilligerswerk mogen niet door overbodige regels belemmerd worden;
 • De vrijwilligersverzekering moet blijven bestaan;
 • De waardering voor vrijwilligers in stand moet blijven en de gemeente initiatieven voor het opleiden van mensen als vrijwilliger (bestuurslid, trainer, mantelzorgers, hulpverleners aan bewoners in moeilijke financiële en sociale omstandigheden, etc.) dient te faciliteren;
 • Overbelasting van vrijwilligers moet worden voorkomen.
 • Vrijwilligerswerk kan dienen om inwoners zonder werk weer mee te laten doen in de maatschappij en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Onze gemeente moet dat actief stimuleren.


… de kracht van de dorpen

Dorpsbudget

In Ooststellingwerf stelt de gemeente jaarlijks geld ter beschikking aan dorpen (dorpsbudget): het dorp kiest zelf waar het aan besteed wordt. Uitgangspunt voor de besteding van het geld is dat de leefbaarheid in een dorp er mee wordt bevorderd.

Het CDA-Ooststellingwerf is voorstander van het structureel behouden van deze dorpsbudgetten. 

Daarnaast heeft Ooststellingwerf financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bevordering van de gemeenschapszin (“Mienskip”) binnen onze gemeente. Ook is gestart met het versterken van de sociale samenhang binnen onze gemeente via opbouwwerk. Het CDA-Ooststellingwerf gaat zich inzetten om ook dit structureel te maken.

Ontmoetingsplaats in elke dorp

Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat zo mogelijk in elk dorp een ontmoetingsplaats moet zijn, waar de inwoners kunnen samenkomen en de kans op eenzaamheid vermindert.   

Samenwerking tussen dorpen

De demografische veranderingen gaan ook in onze gemeente snel.  Er is een verschuiving in behoefte aan voorzieningen als gevolg van minder kinderen en meer ouderen.

Dit kan tot gevolg hebben dat niet meer in elk dorp alle voorzieningen kunnen blijven bestaan en kan het nodig zijn dat dorpen op bepaalde terreinen gaan samenwerken.

Het CDA-Ooststellingwerf wil dat onze gemeente de samenwerking tussen dorpen ondersteunt en stimuleert. Dit kan ertoe bijdragen dat voorzieningen goed gespreid in onze gemeente voor iedereen bereikbaar blijven.

… Gebiedsteams

Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten:

Iedereen moet mee kunnen doen;
Problemen voorkomen;
Problemen oplossen.
Onze gemeente Ooststellingwerf werkt met Gebiedsteams met als doel een laagdrempelige schakel tussen de vraag naar ondersteuning en het bieden van een passend aanbod.  Daar hoort een adequate aanpak bij met ruimte voor oplossingen op het terrein van zorg en ondersteuning. Het CDA vindt het belangrijk dat de Gebiedsteams nog meer zichtbaar worden en dat duidelijk(er) wordt dat iedereen, jong en oud daar terecht kan.

… Ouderenzorg
Omdat senioren steeds meer aangewezen zijn op de algemene voorzieningen dient de gemeente te zorgen dat:

 • voorzieningen, waar met name ook ouderen veel gebruik van maken, zoveel mogelijk open blijven;
 • nieuwe ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen worden gestimuleerd;
 • de woonomgeving in en om het huis veilig is;
 • de aandacht voor eenzaamheid verbetert;
 • in de openbare ruimte goede doorgang wordt geboden aan gebruikers van rollators, rolstoelen, scootmobielen en andere vervoersmogelijkheden als taxi’s en buurtbussen. 
 • Tot slot vindt het CDA het belangrijk dat ook hier bij eventuele regelgeving de mens centraal wordt gesteld en dat de gemeente daarom ook contacten met vertegenwoordigers van ouderen onderhoudt.

… Jeugdzorg

Het accent moet meer komen te liggen op vroegtijdige signalering van problemen. Het CDA-Ooststellingwerf wil dat de gemeente vooral inzet op preventie en voorlichting. Daarbij moet alles in het werk gesteld worden om de betreffende inwoners te bereiken. Temeer omdat preventieve zorg de jeugdzorg betaalbaar houdt.

Naast de belangrijke rol van de ouders, is de signalering door het consultatiebureau, door peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet onderwijs erg belangrijk.

Ook de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen in onze gemeente moet voortgezet worden.

Wanneer ouders moeite hebben met het opvoeden, helpt het gebiedsteam ze verder. Vroegtijdig ingrijpen om problemen in de opvoeding te voorkomen moet voorop staan.

… Mantelzorg en familie

Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat er een goede ondersteuning is voor mantelzorgers via respijtzorg en emotionele en praktische hulp. Een mantelzorger moet kunnen aankloppen bij het gebiedsteam voor hulp en ondersteuning, opdat de mantelzorger zo nu en dan ondersteund en ontlast wordt.

De gemeente Ooststellingwerf moet de huidige aandacht en waardering voor de mantelzorgers, continueren.

… Hulpverlening
Bewoners, die zichzelf niet meer kunnen redden, moeten bij de gemeente kunnen blijven aankloppen voor hulp (bijv. via schuldsanering). De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen, om inwoners, die problemen hebben op financieel gebied, te bereiken en te helpen.

CDA-Ooststellingwerf wil aandacht voor preventie van schulden, bijvoorbeeld via de inzet van budgetcoaches en budgetmaatjes (vrijwilligers).

Sinds er landelijk is bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg komt het Gebiedsteam en ook andere instanties in Ooststellingwerf steeds vaker en heftiger verwarde mensen tegen. Om de overlast en het aantal incidenten te beperken vindt het CDA-Ooststellingwerf het belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om deze groep te begeleiden en te behandelen.

Het CDA-Ooststellingwerf wil dat de Voedselbank, waar inwoners kunnen aankloppen voor hulp, moet worden behouden en qua huisvesting moet worden gesteund.

Wanneer er een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor noodhulp aan asielzoekers, dan zal onze gemeente ook haar aandeel (aantal naar aard en schaal van onze gemeente) in deze noodhulp voor haar rekening dienen te nemen. Dit moet gedaan worden in nauw overleg met de bevolking.

Het CDA-Ooststellingwerf ziet het eveneens als een opdracht aan de gemeente en aan ons als inwoners, om statushouders binnen onze gemeente goed op te vangen en te ondersteunen bij de integratie in onze samenleving. Dit kan bereikt worden door samen te werken met organisaties met kennis op dit gebied en met vrijwilligers.


Het CDA is voor:

+ het omzien naar elkaar verder te versterken;

+ bij zorg de hulpvrager centraal stellen;

+ voor financieel zwakkeren ook de toegang tot sport en cultuur mogelijk te maken en te houden;

+ duidelijke taakopvatting en doelen van Gebiedsteams en Opbouwwerk;

+ ouderen structureel te betrekken bij het ouderenbeleid;

+ met daarvoor aangewezen organisaties de opvang van asielzoekers en statushouders te steunen en te stimuleren;

+ te zorgen dat voorlichting niet alleen digitaal maar ook op papier  plaats blijft vinden;

+ het project “Buurtsportcoaches” te continueren.

 

Thema B: Wonen voor iedereen, prettig en betaalbaar

… wonen voor iedereen

In Ooststellingwerf moeten er woningen zijn voor iedere doelgroep. Binnen de bebouwde kom moeten alle mogelijkheden benut worden. Leegstaande kantoor- en bedrijfspanden moeten dus eenvoudig tot een woning of woningen kunnen worden verbouwd. De gemeente moet hierin flexibel optreden. Maximum aantallen gelden niet meer voor projecten in de kern van Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk. Dit geeft slagkracht. Het CDA vindt, dat de gemeente er overigens bij de provincie op moet aandringen dat in álle dorpskernen vrij gebouwd kan worden. 

Het CDA-Ooststellingwerf zet in op het maximaal faciliteren van de woningmarkt. Ruimte moet kunnen worden benut als de (toekomstbestendige) vraag er ook is. Uiteraard kijken we naar het gebruik van bestaande gebouwen, maar we ontkomen niet aan het gebruik van nieuwe gronden voor woningbouw. Dit primair binnen het dorp, dan wel aansluit op het dorp (uitleglocaties).

Uitgangspunten moeten zijn doorstroming en flexibiliteit. We willen de mogelijkheden voor doorstroming binnen dorpen en wijken ondersteunen voor de leefbaarheid. Flexibele behuizing is nodig om toekomstige ontwikkelingen op te vangen. Dit vraagt periodieke monitoring zodat we kunnen bijsturen.

De kwaliteit van buurten is ook belangrijk. Door inwoners zelf een rol te geven bij het (op)bouwen van eigen woning of buurt wordt de onderlinge samenhang versterkt. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Burgerinitiatieven op het gebied van speeltuinen en spelbegeleiding kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.

De huidige wet- en regelgeving richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen in hun eigen woning en hun eigen omgeving. Het is van groot belang dat voldoende en diverse goede seniorenwoningen aanwezig zijn in de diverse huursegmenten, zowel binnen als boven de huursubsidiegrens, en mogelijkheden tot aanpassing van bestaande eigen woningen (blijvers-regeling).

De gemeente dient daarnaast innovatieve woonvormen (bijvoorbeeld hofjes, kangoeroewoningen, tiny houses) door particulieren of door de woningcorporaties te stimuleren. Alle renovaties en nieuwbouw voor senioren dienen levensloopbestendig te zijn.

Er is actieve voorlichting door de ouderenadviseurs en seniorenbezoekers, die de ouderen thuis bezoeken. Ook medewerkers van de gebiedsteams kunnen informatie verstrekken over de voorzieningen.

… sport 
Sporten is belangrijk voor de gezondheid, bevordert de sociale contacten en biedt ontspanning. Het CDA-Ooststellingwerf hecht grote waarde aan een levendig sportverenigingsleven. De sportvoorzieningen moeten worden behouden in onze gemeente en het CDA zet zich in dat de gemeente financieel, organisatorisch en facilitair ondersteuning biedt.

De sportverenigingen worden geconfronteerd met meer regelingen (bijv. geen alcohol < 18), die gehandhaafd moeten worden. Dit vraagt meer professionalisering en ondersteuning.

Kinderen die thuis de financiële middelen niet hebben, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld. Het bestaan en werking van het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld dienen onder de aandacht gebracht te blijven worden van inwoners.

Het project Buurtsportcoaches moet worden gecontinueerd en eventueel uitgebreid opdat zo jeugd en ook ouderen blijvend gestimuleerd worden in beweging te blijven.

… cultuur
Cultuur is een belangrijk bindmiddel wanneer het gaat om de ‘mienskip’. Het zorgt voor sociale contacten en mensen beleven veel plezier aan het uitoefenen van culturele activiteiten. Kinderen die thuis de financiële middelen niet hebben, kunnen een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds. Het CDA vindt, dat de gemeente hierin faciliterend moet zijn door de (overkoepelende) organisaties op dit gebied te steunen op voorwaarde, dat ze herkenbaar bijdragen aan deze doelstellingen. 

De gemeente stimuleert de Stellingwerfse taal en cultuur in onze gemeente en ondersteunt de Stichting Stellingwarver Schrieversronte financieel.

… onderwijs

Goed onderwijs vindt het CDA erg belangrijk. Het CDA-Ooststellingwerf wil gelijke kansen voor iedereen.

De gemeente moet extra aandacht schenken aan het voorkomen van schoolverzuim, voortijdige schoolverlating en onderwijsachterstanden.

Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de stem van de ouders doorslaggevend is, hoe een mogelijke samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs vormgegeven kan worden.

Bij verbouw/nieuwbouw van scholen zal het huidige beleid worden gevolgd, namelijk het realiseren van kind centra, waar alle kind-gerelateerde voorzieningen onder één dak komen, zoals basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek e.d.

Als CDA-Ooststellingwerf zijn wij groot voorstander van het behoud van het voortgezet onderwijs in onze gemeente en regio, middels een evenwichtige regionale spreiding en met beroepsopleidingen die afgestemd zijn op de behoefte van het bedrijfsleven.  In het voortgezet onderwijs kan samenwerking tussen ondernemers en overheden bijdragen tot meer kansen. De gemeente heeft hierin ook een coördinerende en stimulerende rol.

Het CDA is voor:

+ voldoende bouwkavels voor alle doelgroepen;

+ woningen die voldoen aan de vraag en betaalbaar zijn voor jongeren en senioren;

+ binnen de kern woonmogelijkheden benutten die er zijn zonder langdurige procedures;

+ uitgaan van actuele bevolkingsprognoses.

 

Thema C: Klimaat, duurzaamheid en energietransitie.

Als CDA-Ooststellingwerf willen we ons inzetten voor een duurzame samenleving (ons 1e uitgangspunt: rentmeesterschap). We moeten ons inspannen dat we een gemeente door willen geven, waarin het ook voor de komende generaties goed leven, werken en vertoeven is. Het streven om als gemeente in 2030 CO2 neutraal te zijn, ondersteunen wij. We moeten ons bij die ontwikkeling en ontplooiing rekenschap geven dat ons doen en laten niet ten koste mag gaan van het milieu.

Hergebruik van grondstoffen (circulaire economie) wordt gestimuleerd.

Tot slot: een schoon en net milieu begint bij ons zelf en dat betekent dat we elkaar hierop aanspreken.

Bij duurzaamheid behoren de volgende punten:

…elke gemeente stelt momenteel een Transitievisie Warmte (TVW) op, gevolgd door uitvoeringsplannen per dorp of buurt. Voor het CDA-Ooststellingwerf is het belangrijk dat:

Iedere inwoner, ondernemer en gebouweigenaar kan meedenken en werken aan de aanpak in zijn of haar eigen dorp/buurt;
Er keuzevrijheid is om niet mee te doen of wel mee te doen en dat dan in eigen tempo.
…het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk om burgers te blijven stimuleren om zorgvuldig om te gaan met watergebruik. Tevens moet gestimuleerd worden om regenwater te gebruiken.
…het CDA-Ooststellingwerf wil blijven werken aan het plaatsen van zonnepanelen, zodat inwoners en bedrijven voor een deel in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

… het CDA-Ooststellingwerf geeft er de voorkeur aan zonnepanelen te plaatsen op daken van boerderijen en bedrijfsgebouwen, geluidswallen e.d. Het CDA wil in elk geval geen zonnepanelen op landbouwgrond toestaan.

… het CDA-Ooststellingwerf vindt belangrijk dat de gemeente voorlichting op de scholen blijft geven in combinatie met de jaarlijkse landelijke actiedag tegen zwerfvuil, buurtteams blijft ondersteunen die zwerfvuil opruimen en blijft doorgaan met maatregelen om het probleem ”hondenpoep” te beheersen.

… de gemeente Ooststellingwerf moet zorgen voor goed onderhouden wegen en fietspaden, goede parkeergelegenheid en in buitengebied passeerstroken, doorstromingsmogelijkheden op smallere wegen in de dorpen en in de buitengebieden, door b.v. parkeerverboden in te voeren en die ook te handhaven.
… het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de huidige subsidiepot voor milieubesparende maatregelen van grote waarde is en wil deze dan ook handhaven en blijft initiatieven van duurzaamheid ondersteunen.

Het CDA is voor:

+ werken aan een duurzame samenleving door zon- en windenergie te stimuleren en energie- en grondstoffenverbruik te beperken;

+ goede infrastructuur, trottoirs, goede fietspaden, passeerstroken in de buitengebieden en het bevorderen van vlotte doorstromingsmogelijkheden van verkeer bijvoorbeeld via parkeerverboden en door de breedte van de infrastructuur te handhaven;

+ de problemen van zwerfvuil en hondenpoep stevig aanpakken;

+ blijven voorlichten over duurzaamheid (digitaal en op papier);

+ dat iedere inwoner, ondernemer en gebouweigenaar kan meedenken en werken aan de uitvoering van de Warmte Transitie (van het aardgas af) en er keuzevrijheid is om niet mee te doen of wel mee te doen en dat dan in eigen tempo.

 

Thema D: Een eerlijke economie, samen de handen uit de mouwen

Voor een eerlijke economie in Ooststellingwerf is volgens het CDA nodig:

…. een goede relatie tussen bestuur en bedrijfsleven

Het betekent dat iedereen de kans krijgt om een eerlijk inkomen te verdienen. Dat betekent niet dat we alleen voor eigen winst gaan, maar daar waar het kan ook samengewerkt wordt met bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Dit ook conform ons 2e uitgangspunt gespreide verantwoordelijkheid.


… ruimte om te ondernemen
Om te kunnen ondernemen en daarmee ook werkgelegenheid te bieden is er zowel fysiek ruimte als ruimte in regels nodig. Goede verbindingen zijn nodig, zowel over de weg als digitaal. Ook verbindingen over de gemeente- en provinciegrenzen heen.

De industrieterreinen in Oosterwolde en Haulerwijk zijn van groot belang voor de werkgelegenheid. Er moet gezorgd worden dat deze industrieterreinen voldoende ruimte hebben voor nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven.

Om de groei in de werkgelegenheid te faciliteren, moeten de industrieterreinen goed bereikbaar blijven.

Ook voor de andere dorpen in onze gemeente moet ruimte zijn voor eigen, lokale ondernemingen om zich in eigen dorp te vestigen.

… werkgelegenheid
De lokale economie kunnen we niet sturen: lokale ondernemers maken daarvoor de belangrijkste keuzes. De gemeente kan de lokale economie en daarmee de werkgelegenheid wel ondersteunen en stimuleren.

Een goed contact van de gemeente met de lokale ondernemers is noodzakelijk om zo samen te werken aan toekomstgerichte mogelijkheden.

… een Omgevingswet die kansen biedt
In deze raadsperiode wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Rijkstaken worden daarbij overgeheveld naar de gemeenten. Ooststellingwerf heeft een flink buitengebied waar gebouwen steeds vaker hun oorspronkelijke functie verliezen. Leegstand en verpaupering moet worden voorkomen door gebouwen een nieuwe functie te geven. Ruim omgaan met bestemmingsplannen/omgevingsplannen (b.v. ruimte voor ruimte) is daarbij een voorwaarde. Dit met voldoende oog voor het doel en het effect op het buitengebied.

… een bloeiende toerisme- en recreatiesector
Het landschap en de natuur in Ooststellingwerf zijn prachtig en worden door toeristen opgezocht.

De regio Appelscha is een belangrijke toeristische trekpleister, maar ook andere initiatieven verdienen ontwikkelingsmogelijkheden. 

… innovatieve landbouw
Ooststellingwerf is een gemeente met een uitgestrekt buitengebied. Hier moeten wonen, natuur, recreatie en landbouw in harmonie samenkomen.

Binnen onze gemeente is de agrarische sector een belangrijke economische sector die veel werkgelegenheid biedt en waar we heel blij mee zijn. De agrarische sector is van belang voor de productie van kwalitatief hoogwaardig voedsel voor de consument dichtbij en verderaf. Landbouw is ook één van de dragers van de mooie omgeving van Ooststellingwerf. Zij levert een grote bijdrage aan het beheer van het landschap. De agrarische ondernemers hebben belang bij een goede samenwerking met natuurorganisaties, recreatieondernemingen en de gemeentelijke overheid. Dat geldt ook andersom.

De landbouw is in transitie. De gemeente stimuleert gebiedsprocessen rond natuurgebieden, dit alles binnen de Europese, nationale en provinciale regelgeving en waakt voor extra gemeentelijke beperkingen.

… kernwinkelgebieden
Door gewijzigd koopgedrag is de detailhandel veranderd en zal blijven veranderen. Leegstaande winkels zijn hiervan gevolg en winkelcentra missen de samenhang. Daarom is het van belang dat we winkelgebieden aantrekkelijk krijgen en houden, ook in de wat kleinere dorpen.

Hierbij moet rekening worden gehouden met de behoeften van de consument, zoals voldoende gratis parkeergelegenheid direct bij het centrum, een centrum waar iets te beleven valt en een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten (horeca).

Het CDA is voor:

+ ruimte voor ondernemers om te kunnen uitbreiden, geen overbodige regels;

+ lokale ondernemers blijven betrekken bij beleid;

+ een landbouwsector die zich moet kunnen ontplooien;

+ ruimte voor toerisme in het mooie Ooststellingwerf.

 

Thema E: Ooststellingwerf in de omgeving

Samenwerking met andere gemeenten

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel taken van andere overheden overgedragen gekregen en binnenkort volgt hierbij ook de uitvoering van de Wet Inburgering en de Omgevingswet. Al deze taken zijn omvangrijk en vergen een grote deskundigheid.

Als gemeente Ooststellingwerf zijn we onderdeel van onze omgeving en werken we samen met anderen. Insteek van de samenwerking is het laten toenemen van kennis en kwaliteit en het verminderen van onze kwetsbaarheid als gemeente. Dit alles uiteraard om de kosten zo veel mogelijk te beperken. Met onze buren van Weststellingwerf en Opsterland hebben we een samenwerking op uitvoerende onderdelen en daar zijn we tevreden over.

Het CDA-Ooststellingwerf is er daarom voorstander van om de huidige samenwerking van Ooststellingwerf met Weststellingwerf en Opsterland (OWO-samenwerking) te intensiveren en te optimaliseren.

Ook zien we op andere schaalniveaus dat samenwerken loont. Binnen Zuidoost Friesland (Smallingerland, Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf) staat een robuuste structuur en ook op provinciaal niveau vinden we elkaar in Friesland op die onderwerpen, waar we krachten kunnen bundelen. Het CDA Ooststellingwerf vindt de blik naar buiten belangrijk, ook omdat we grenzen aan 2 andere provincies en een centrale ligging hebben in Noord-Nederland. De oriëntatie op en aandacht voor onze omgeving vraagt aandacht, maar verdient het ook!

 

Thema F: Ooststellingwerf: de bestuursstijl/-cultuur van het openbaar bestuur

Samenwerken in de gemeente
CDA-Ooststellingwerf hecht veel waarde aan samen optrekken bij de vele uitdagingen die voor ons liggen. Initiatieven vanuit de samenleving worden door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd als ze bijdragen aan het realiseren van onze doelen. Activiteiten vanuit de gemeente worden in goede afstemming met onze inwoners voorbereid en uitgevoerd. Een participatieve aanpak is dat.

We hechten aan een kwalitatief hoogwaardig gemeentebestuur met respect voor de diverse belangen en een gedegen langetermijnvisie. Als CDA leveren we daaraan graag een stabiele en constructieve bijdrage.

Als partij onderhoudt het CDA in Ooststellingwerf intensief contact met vertegenwoordigers van uiteenlopende achtergronden en met diverse expertise in de vorm van een ‘denktank’. Dit initiatief dat in de zomer van 2021 werd opgericht zal blijvend het platform zijn om thema’s te bespreken die actueel zijn en die onze inwoners bezighouden. Zo wordt gezorgd voor steeds actuele voeding van inzichten en ideeën richting de CDA-fractie en -bestuur en krijgen betrokken inwoners veel informatie over projecten en processen in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.