25 april 2021

Biodiversiteitsplan Ooststellingwerf vastgesteld

Op 20 april 2021 werd instemming gevraagd op het Biodiversiteitsplan. Biodiversiteit is een soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden. Het doel is om ‘meer soorten op meer plekken’ te krijgen. Dat is te bereiken door leefomstandigheden te verbeteren, te vergroten, uit te breiden en gebieden te verbinden. De Raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd. Iedereen vindt biodiversiteit van grote waarde, ook voor volgende generaties. 

Een van de doelstellingen van onze gemeente is een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Als CDA willen wij ook altijd verder kijken dan het heden. Werken aan biodiversiteit vinden wij dan ook belangrijk. We hebben van harte ingestemd. Men wil eerst een pilot in 3 dorpen, maar daarop hebben wij gezegd dat de inwoners van de andere dorpen wel betrokken moeten blijven. Dit is door de wethouder toegezegd. Ook hebben wij gewezen op het landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waar onze gemeente bij aan zou moeten sluiten, al dan niet samen met de partners van de Regiodeal of in OWO-verband. De wethouder antwoordde dit te willen onderzoeken. 

Met het Biodiversiteitsplan vindt eerst veldonderzoek plaats, waarbij natuur en landschap in kaart wordt gebracht. Daarna komt er een dorpenronde voor groen in en om de dorpen. Er worden groene dorpsprofielen ontwikkeld samen met inwoners. Inwoners kunnen bewonersprojecten aandragen. In 2019 zijn de volgende ideeën al geopperd: het natuurvriendelijk inrichten van erf in bebouwd gebied, het planten van fruitbomen in Appelscha, het afsluiten van kolken voor padden en adoptie van bomenspiegels. De gemeente wil dit jaar starten met pilots in de dorpen Elsloo, Makkinga en Donkerbroek en daarna een uitrol maken naar de andere dorpen. GL wilde direct al starten in alle dorpen, maar die motie is afgewezen. Dit kost extra budget en er moet nog overleg plaatsvinden met de Plaatselijk Belangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.