01 april 2021

Gemeente doet woningbouwonderzoek

In de Raad van 30 maart 2021 stelde het College voor een woningmarktonderzoek te doen ter voorbereiding op de nieuwe woon(zorg)visie. Het voorstel is unaniem aangenomen. De hele Raad was er blij mee; iedere partij wijst al lang op het tekort aan passende woningen in onze gemeente. Het woningmarktonderzoek moet input van veel stakeholders geven voor de nieuwe woonvisie. Deze visie moet er eind dit jaar liggen. Ondertussen voert de gemeente onderhandelingen met de provincie.

Het College stelde voor het punt ‘zorg’ integraal mee te nemen in de woonvisie, want zorg wordt de komende jaren steeds belangrijker. Als CDA zijn wij het daarmee eens. Alleen al vanwege de vergrijzing is de combinatie wonen en zorg logisch. De twee sectoren zijn nu ook al nauw verweven.

100 woningen per jaar erbij of vervangen
Woningbouw is voor het CDA een heel belangrijk thema. Het raakt onze kernwaarde solidair te zijn met alle doelgroepen: oud en jong. Iedereen moet een passende woning kunnen krijgen. We hebben in deze raadsvergadering ook onze ambitie neergelegd: 1000 woningen erbij of vervangen in 10 jaar (dus 100 per jaar). Wij zien vooral mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen, dus binnen de bebouwde kom. Zo kun je denken aan verbouw van huidige woningen in levensloopbestendige woningen (70% van de huidige woningen is verouderd), het ombouwen van kantoren en winkels in meerdere appartementen en het meerlaags bouwen. Op die manier bespaar je bovendien landbouw- en recreatiegrond. 

Verder hebben we aangegeven dat de woonvisie flexibel ingevuld moet kunnen worden, want er zijn nog veel onzekere factoren. Zo is nog niet zeker of de Lelylijn er komt (en wat het effect is op de woningbouw), of er extra huizen gebouwd mogen worden in het kader van het Deltaplan Wonen en wat de verhuiseffecten zijn als gevolg van corona.  

De vier punten van het CDA voor woningbouw:
-    Belangrijk is dat de juiste woningen worden gebouwd. Woningen, waar behoefte aan is.
-    Belangrijk is te denken in koppelkansen. Bijvoorbeeld met duurzame woningen, innovatieve woningen en maatschappelijke opvang.
-    Een goede combinatie tussen wonen en zorg
-    Belangrijk is dat de uiteindelijke Woonvisie een dynamisch document wordt. Niet zo strak in het pak dat we straks niet wendbaar meer zijn. 

In de vergadering lagen drie moties voor. Deze hadden betrekking op het budget van € 75.000,- voor het onderzoek, op het integreren van het punt ‘zorg’ en het nu al aan de slag gaan met bebouwen van de uitleglocaties. Alle drie moties hebben het niet gehaald. Ook wij hebben tegen gestemd. Ten aanzien van het budget hebben we gezegd dat we vertrouwen hebben in de wethouder en dat overgebleven gelden naar de algemene reserve gaan. De tweede motie over het loskoppelen van het punt ‘zorg’ vonden we niet logisch vanwege de vergrijzing. En de derde motie over de uitleglocaties vonden we ook niet slim, omdat de focus moet blijven op binnenstedelijk. Bovendien, de provincie moet nieuwe plannen toetsen aan de woonvisie, dus nu nog aan de huidige woonvisie. Dan weten we nu al dat ze niet worden goedgekeurd.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.