06 juli 2021

Heroverwegingen 2022-2025

Het heroverwegingsvoorstel van het College is op 1 juli 2021 goedgekeurd door de Raad. Dit is nodig om als gemeente weer een gezond financieel perspectief te krijgen (was 4 miljoen negatief). Het College presenteerde een afgewogen voorstel, waarbij naar iedereen is geluisterd. Zo is het ambitiefonds geschrapt, is er niet bezuinigd op duurzaamheid, is de eigen organisatie niet ontzien en is er ook gekeken naar inkomstenverhoging. Sinds begin dit jaar heeft een extern bureau alles doorgelicht en is daarna met tientallen mogelijkheden gekomen. Daarvan heeft het college 46 voorstelllen overgenomen. Ook is er een klankbordgroep in het leven geroepen die heeft meegedacht. 

Als CDA vinden wij de uitkomsten helder, doordacht en aansluitend op het raadsprogramma. Onze woordvoerder Herman Zwart heeft gezegd dat wij als Raad nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat het College kaders krijgt voor een sluitende begroting in november. Ons amendement, mede ingediend door Ooststellingwerfs Belang, is aangenomen. Dit betrof een OZB-verhoging voor bedrijven van 8% in plaats van 12% per jaar. Bedrijven moeten ook een bijdrage leveren, vinden wij, maar niet in een te grote mate. Er moet rekening gehouden worden met sectoren die getroffen zijn door de pandemie. Ook zou een stijging van 12% voor specifiek de veehouderij hard aankomen. We hebben gezegd dat de OZB maar een fractie is van de totale begroting van een bedrijf en dat onze gemeente op dit gebied behoort bij de goedkoopste gemeenten van het land. Dat rechtvaardigt dit besluit.

Wij vinden het sociaal domein erg belangrijk. Daarop willen we zo min mogelijk bezuinigen. Concreet de voorstellen die wij hebben gesteund en die het ook allemaal hebben gehaald:

  • Er mag niet bezuinigd worden op de huishoudelijke hulp. Voorstel van het College was om bij nieuwe cliënten uit te gaan van 2,1 uur per week in plaats van 2,6 uur per week. Wij denken dat dat niet verantwoord is. 
  • Er lag een voorstel om het WMO-vervoer bovenregionaal te schrappen (boven de 25 km), maar dat voorstel heeft de wethouder teruggenomen. Ze komt met een nieuw voorstel. Het zou o.a. betekenen dat een aantal ziekenhuizen in de regio niet meer bereikbaar zijn voor onze inwoners die van taxivervoer afhankelijk zijn. 
  • Het budget voor armoedebeleid, mantelzorg, vrijwilligersbeleid en gezondheidsbeleid zou vanaf 2023 met € 80.000,- verlaagd worden. Dat wordt nu met € 40.000,-.
  • De mogelijkheid van begrazing door schapen blijft, er wordt minder gemaaid en speeltoestellen worden nog gewoon vervangen als dat nodig is. 
  • Het budget 'Onvoorzien' voor College en Raad is verkleind, zodat we vanaf 2022 nog eens € 35.000,- besparen.
  • Er wordt door het College onderzocht of de subsidie aan de stichting Kunstwerf van € 10.000 structureel kan worden en hoe het gedekt wordt zonder dat andere (kunst)projecten in gevaar komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.