08 mei 2020

Pilot extra opbouwwerk in de dorpen

In de Raad van 6 mei 2020 lag er een raadsvoorstel om de pilot voor opbouwerker in de dorpen met twee jaar te verlengen en hiervoor in 2020 en 2021 in totaal Є 286.800,- beschikbaar te stellen uit het ambitiefonds. Men wil een uitbreiding naar andere dorpen mogelijk maken. De pilot uit 2019 duurde vijf maanden en is in de dorpen die het aanging, succesvol gebleken. Raadsbreed wordt het opbouwwerk gewaardeerd, maar de discussie ging vooral over het moment wanneer je dit structureel kunt maken.   

Er lagen twee amendementen. Het eerste amendement wilde een uitbreiding naar alle dorpen en het bedrag vanaf 2021 structureel op te nemen in de begroting (indieners WL, S+, D66 en CU). Het tweede amendement wilde niet na 2 jaar, maar na 1 jaar evalueren en daarna een besluit te nemen. Voor 2020 zou er €143.400 beschikbaar gesteld moeten worden en bij positieve evaluatie in 2021 opnieuw € 143.400,- (indieners OB, GL, PvdA).

Als CDA hebben we tegen amendement 1 gestemd en vóór amendement 2. Tégen de eerste, omdat we een pilot van 5 maanden te kort vinden voor een definitief oordeel. Vóór  het tweede amendement, omdat er na één jaar al wel een duidelijk beeld en representatieve cijfers zullen zijn. Amendement 1 heeft het niet gehaald, amendement 2 wel.

De wethouder heeft aangegeven dat niet alle dorpen behoefte hebben aan een opbouwwerker. Ook zijn er dorpen die nog niet helder hebben wat er precies nodig is; per dorp kan de vraag dus anders zijn. Verder verwees wethouder Verhagen naar de Visie Samenleven, waarin staat dat de gemeente moet faciliteren. Ze heeft toegezegd na een jaar met een gedegen onderbouwing te komen.

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen met inachtneming van amendement 2. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.