21 februari 2022

Strategisch Verkeersveiligheidsplan

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen en de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren is in de Raad van 15 februari 2022 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid vastgesteld. Voor 2022 t/m 2025 wordt hiervoor € 500.000,- uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Het College komt in de loop van 2022 met een plan van aanpak dat inzicht geeft in de prioritering van de knelpunten en de benodigde middelen om de knelpunten aan te pakken. 

Als CDA konden wij ons hierin vinden. We hebben aangegeven dat prioriteit gegeven moet worden aan de infrastructuur rondom scholen. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de fietsroutes (ons visitekaartje naar toeristen) en het onderhoud van de fietspaden (dit ligt bij Staatsbosbeheer, maar de gemeente kan wel invloed uitoefenen).

De kans bestaat op cofinanciering door Rijk en provincie. De wethouder heeft toegezegd hier de grootst mogelijke inspanning op te leveren. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Ons amendement, waarin we verzochten ook de Leidijk in Waskemeer op te nemen in de knelpuntenlijst (en in de bermen graskeien aan te brengen) hebben we teruggetrokken, omdat het Programma Bermen later dit jaar op de agenda staat. Dan wordt besloten of er extra gelden nodig zijn voor bermmaatregelen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.