10 januari 2022

Tarieven Afvalstoffenheffing 2022

In de Raad van 21 december 2021 is besloten vast te houden aan 100% kostendekkendheid van de afvalstromen. Voor 2022 worden de slagboomtarieven van de Milieustraat daarom verhoogd met 5% en het vastrecht wordt verhoogd naar € 130,-. Aangezien er dan nóg geen sprake is van 100% kostendekkendheid moet er in 2022 € 130.000,- onttrokken worden uit de Reserve Lastenverlichting. 

LSO (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf) wilde de verhoging van de slagboomtarieven tegenhouden, maar hun motie heeft het niet gehaald. Ook wij waren tegen. Het CDA wil uitgaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Op dit moment is de kostendekkendheid van de Milieustraat slechts 30%; een verhoging van 0,02 ct per grijze container achten wij daarom gerechtvaardigd. We moeten langzaam maar zeker toewerken naar 100% kostendekkendheid.

Eerder is afgesproken dat Ooststellingwerf meedoet aan de VANG-doelstelling: maximaal 100 kg huishoudelijk restafval (fijn én grof huishoudelijk restafval) per inwoner per jaar. Ondanks de tariefsverhoging denken wij dat er nog voldoende stimulans is voor onze burgers om mee te werken aan de VANG-doelstelling.  

In antwoord op de vraag over eventueel meer zwerfafval gaf de wethouder aan dat het aantal dumpingen de laatste jaren niet is toegenomen (toen besloten is over te gaan naar het systeem Diftar+).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.