11 mei 2021

Uit de fractie

Bewogen dagen ervaren we momenteel als fractie en als raad. U krijgt er vast wel het nodige van mee hoe in raads- en commissievergaderingen wordt gesproken. Een sfeer van wantrouwen en gebrek aan constructiviteit bepaalt helaas maar al te vaak de toon. En we hebben elkaar zo hard nodig in juist deze gezondheidscrisis. Het motto van deze bestuursperiode is ‘samen aan de slag’. Ik moet zeggen, we begonnen goed in 2018 als collectief van raads- en commissieleden, maar momenteel zijn bepaalde krachten vanuit de oppositie beslist lastig en soms moeilijk duidbaar.

Als CDA blijven we trouw aan onze missie en onze opdracht om vanuit onze kernwaarden te werken aan het vertalen van ons verkiezingsprogramma in beleidskeuzes voor onze gemeente. We hebben als fractie drie onderwerpen die de komende tijd in Ooststellingwerf bijzonder relevant zijn als strategische focusgebieden benoemd en zetten daar versterkt op in. Dit betreft: De kracht van de lokale samenleving, de agrarische sector en het woningbouwbeleid. Drie onderwerpen waarover we belangrijke beslissingen moeten gaan nemen de komende tijd, waar we als partij uitgesproken standpunten over hebben en waar onze kernwaarden een goed kompas voor vormen.

De agrarische sector wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met de noodzaak tot aanscherping van de geurbelastingsnormering voor veehouderijbedrijven. Als CDA Ooststellingwerf zijn wij hier heel scherp op tegen de achtergrond dat wij een veehouderijgemeente zijn vanuit onze vroege historie en deze sector een belangrijk deel van onze cultuur, economie, landschappelijke en maatschappelijke structuur heeft bepaald. Het zit in onze genen zou je kunnen zeggen en dat verplicht… Bovendien staat de sector onder extreme maatschappelijke en politieke druk. Na decennia Europees- en nationaal krachtig gepromoot schaalvergrotingsbeleid is nu in veler opinies alles te groot en te veel. Te veel vee, te veel stikstof, te veel fosfaat en ga zo nog maar even door. Als CDA Ooststellingwerf willen we deze sector niet onnodig verder onder druk zetten, naast dit omvangrijke transitieproces, als het voor goede kwaliteit van leven van onze inwoners niet noodzakelijk is. We pleiten derhalve voor minimale aanpassing van de geurnormen ook gezien de zeer beperkte aantallen klachten. 

Bouwen, bouwen, bouwen wordt veelvuldig geroepen in de raadzaal, maar het komt niet echt van de grond. We pleiten voor maximale benutting van de mogelijkheden die er zijn om contingent-vrij te bouwen binnen de dorpskernen en voeren daarvoor ook het gesprek met het college en het provinciaal bestuur. Houd onze plattelandsgemeente leefbaar en bied passende woonruimte voor onze huidige, maar zeker ook onze toekomstige inwoners. Demografische inzichten wijzigen snel in de huidige omstandigheden en vragen heroriëntatie op de woningbouwkoers. In hoeverre blijven we meer thuiswerken en komt de Lelylijn er wel of niet? Flexibel gebruik kunnen maken van woningbouwmogelijkheden en daartoe flexibiliteit in de woonvisie is waarnaar we streven. Als CDA-fractie zien wij hierin een belangrijk antwoord op de vraag hoe we onze dorpen leefbaar kunnen houden op de langere termijn. Bouwen in relatie tot zorgvuldige monitoring van de woningvraag op het platteland en centraal Noord-Nederland.

En dan kom je als vanzelf op de kracht van de lokale samenleving. Een samenleving die divers van leeftijdsopbouw is, die hier gezond en veilig kan opgroeien, naar school gaan, sporten, bijdragen aan maatschappelijke initiatieven. Dat vraagt infrastructuur op al die gebieden: veilige wegen, goed onderwijs, sportfaciliteiten, en een zorgstructuur die aansluit op dat wat mensen zelf kunnen doen en voor elkaar kunnen doen. Zelfredzaamheid en bijvoorbeeld mantelzorg stimuleren en structureel ondersteunen en helpen wanneer dat niet lukt of onvoldoende is. Zo staan we erin en zullen we ons laten horen op het vlak van sociale vraagstukken.

We zullen bovendien doen wat we kunnen om het ‘Samen aan de slag’ tot herkenbaar credo van deze raad te laten worden. Dat lijkt misschien nog wel de moeilijkste opdracht van het moment. Maar ook die gaan we niet uit de weg; in het belang van onze inwoners.

Namens de CDA-fractie,
Herman Zwart

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.