17 december 2021

Van de fractieleider

Rentmeesterschap

Vanuit de fractie een bericht over enkele grote onderwerpen die we in de afgelopen weken behandelden in fractie en gemeenteraad de begroting en de omgevingsvisie. Als CDA gaan we voor een sluitende meerjarenbegroting en die leveren wij, met name dankzij accuraat bestuur, overtuigend positief op na alweer een bestuursperiode van vier jaar. De komende jaren kunnen met een positief saldo worden afgesloten, zo is de verwachting. Dat is deels door toegenomen gelden van het Rijk, maar zeker door inkomsten en uitgaven in Ooststellingwerf zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Deze zomer doorliepen we als raad een intensief traject van heroverweging op uitgaven en inkomsten. Daaruit ontstond een rapport met aanbevelingen, waarop financieel en beleidsmatig goed gestuurd kon worden. We besloten tot een aantal stevige ingrepen, die vervolgens bij de begroting, in november, zelfs weer wat konden worden teruggeschroefd. Toen bleek namelijk dat het Rijk de gemeenten toch meer geld ter beschikking stelt. Met name voor de sociale zorg is wezenlijk meer aan middelen aangeboden. Als CDA hebben we veel nadruk gelegd op een solide begroting. Dankzij een wethouder die de portefeuille financiën vanuit goed rentmeesterschap beheerde, kunnen we heel gelukkig zijn met de resultaten.
Omgevingsvisie.

Een ander belangrijk onderwerp was de Omgevingsvisie. Een visionair document dat weergeeft hoe de ruimte in onze gemeente de komende decennia op hoofdlijnen moet worden ontwikkeld. Ruimtelijke strategie begint immers met een ruimtelijke visie. Daarop volgen dan de komende jaren de ruimtelijke plannen die concreet invulling geven aan het beeld dat in de visie wordt geschetst. Als CDA-fractie zijn we verguld met de visie, waarin we goed rentmeesterschap (in die andere betekenis) lezen waar het gaat om zorgvuldig omgaan met dit mooie stukje aarde dat ‘Ooststellingwerf’ heet. Daarin is plaats voor natuur, agrarisch landschap, biodiversiteit, economisch perspectief, sociale binding, wonen, recreëren, verkeersstromen, en zo kan ik wel even doorgaan. 

Kortom: alles wat je in een gemeente als deze wilt laten plaatsvinden en wel in zo’n verhouding dat we over pakweg dertig jaar trots vaststellen dat we juiste strategische keuzes gemaakt hebben in het verleden, waar het ging om gebruik van onze ruimte.  We kunnen trots zijn op deze visie en dat samen met onze inwoners, want velen van hen hebben bijgedragen aan de wording van de inhoud. Participatie heet dat en dat is een groot goed in een Christen Democratie.

Namens de fractie,

Herman Zwart

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.