16 december 2021

Verkiezingsprogramma CDA Ooststellingwerf 2022-2026

CDA-verkiezingsprogramma 2022 – 2026 Gemeente Ooststellingwerf (verkorte versie)

Het CDA-afdeling Ooststellingwerf wil een betrouwbare partij en een bruggenbouwer zijn, die vanuit haar uitgangspunten bijdraagt aan goed samenleven en samenwerken in onze mooie gemeente. We zijn geen “1 issuepartij”, maar een bestuurderspartij, die stevig geworteld is in onze lokale samenleving.

Vanaf haar oprichting heeft het CDA-Ooststellingwerf gezorgd voor een eigen CDA-wethouder in onze gemeente. Onze raadsleden volgen het doen en laten van Burgemeester en Wethouders (ook onze CDA-wethouder) in Ooststellingwerf kritisch.

Om helder te hebben waar het CDA in Ooststellingwerf voor staat is een programma opgesteld. Ooststellingwerf doet het als gemeente op veel beleidsterreinen goed en we hebben een cultuur waarin we naar elkaar omzien. Dat willen we graag zo houden. Maar er is ook nog veel te verbeteren. Het CDA ziet ook dat bijvoorbeeld een deel van onze inwoners onder de armoedegrens leeft. En dat er leegstand en verpaupering dreigt van gebouwen in onze gemeente.

Dat verklaart onze CDA-slogan: Ooststellingwerf, samen kan het nóg beter!

Waarom u dit programma door zou kunnen nemen? Nou, bijvoorbeeld om te weten:

 • Waar het CDA de komende vier jaar in wil investeren;
 • Of de visie en uitgangspunten van het CDA bij u passen;
 • Of het CDA uw stem waard is.

We beschrijven aan de hand van 4 uitgangspunten, die zijn ontleend aan de christelijke maatschappijvisie, vanuit welke overwegingen wij tot besluitvorming komen. Deze 4 uitgangspunten, Rentmeesterschap, Gespreide verantwoordelijkheid, Solidariteit, Publieke gerechtigheid, beschrijven we aan de hand van vier vragen:

 

1. Hoe geven we Ooststellingwerf door?

    Een belangrijk thema is “Klimaat, duurzaamheid en energie”. Het CDA is voor:

 • werken aan een duurzame samenleving door zon- en windenergie te stimuleren en energie- en grondstoffenverbruik te beperken;
 • dat iedere inwoner, ondernemer en gebouweigenaar kan meedenken en werken aan de uitvoering van de Warmte Transitie (van het aardgas af) en er keuzevrijheid is om niet of wel mee te doen en dat dan in eigen tempo.
 • blijven voorlichten over duurzaamheid (digitaal en op papier).

    Daarnaast zet CDA-Ooststellingwerf zich in voor:

 • ruimte voor ondernemers om te kunnen uitbreiden, geen overbodige regels;
 • lokale ondernemers blijven betrekken bij beleid;
 • een landbouwsector die zich moet kunnen ontplooien;
 • ruimte voor toerisme in het mooie Ooststellingwerf;
 • een sluitende begroting en meerjarenplanning;
 • zeer terughoudend zijn met belastingverhoging;
 • financieel opkomen voor de zwakkere in onze samenleving.

 

2.   Hoe is het prettig leven in Ooststellingwerf?

      Om een prettige samenleving te stimuleren, is met betrekking tot het huidige belangrijke thema “Wonen” het CDA voor:

 • voldoende bouwkavels voor alle doelgroepen, dus uitbreiding van het bestaande woningcontingent. Dit primair binnen het dorp, dan wel aansluiten op het dorp (uitleglocaties);
 • woningen die voldoen aan de vraag en betaalbaar zijn voor jongeren en senioren;
 • binnen de kern woonmogelijkheden benutten die er zijn zonder langdurige procedures;
 • uitgaan van actuele bevolkingsprognoses.

     Daarnaast is het CDA voor:

 • vrijwilligerswerk blijven ondersteunen, o.a. met een verzekering en scholing;
 • uitnodigende en veilige infrastructuur voor wandelaars en fietsers;
 • een goed onderhoud van de openbare ruimte;
 • het stevig aanpakken van de problemen van zwerfvuil en hondenpoep.

 

3.    Hoe zien we naar elkaar om in Ooststellingwerf?

       Het CDA-Ooststellingwerf is voor:

 • inzet op preventie en vroeg signalering;
 • zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners organiseren;
 • samenwerking met andere gemeenten, waar taken een grote deskundigheid vergen. Dit ook om de kosten zo veel mogelijk te beperken. Het CDA-Ooststellingwerf is er daarom voorstander van om de huidige samenwerking van Ooststellingwerf met Weststellingwerf en Opsterland (OWO-samenwerking) te intensiveren en te optimaliseren. Ook zien we op andere schaalniveaus dat samenwerken loont (op provinciaal niveau maar ook binnen Zuidoost Friesland);
 • samenwerking in de gemeente door samen op te trekken in onze gemeente bij de vele uitdagingen die voor ons liggen. Dit is goede afstemming met onze inwoners, de zogenaamde  participatieve aanpak.

 

4.    Wat zijn de spelregels in Ooststellingwerf?

       Het CDA is voor:

 • consequente handhaving van het vastgesteld beleid (verkeer, drugs, alcohol, uitkeringen, vergunningen e.d.), onder meer via inzet van meer BOA’s;
 • asociaal gedrag niet tolereren;
 • het creëren van een veilige schoolomgeving;
 • meer inzet van politie in nachtelijke uren binnen onze gemeente.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.