06 februari 2022

Woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026

In de Raad van 25 januari 2022 stond de Woon(zorg)visie op de agenda. Hier is een lang traject aan vooraf gegaan. Er is een uitgebreid woningmarktonderzoek gedaan, een enquête uitgezet onder inwoners en er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met marktpartijen. Uit het onderzoek bleek dat het aantal huishoudens de komende jaren blijft groeien. Er is een extra woningbehoefte van 320 tot 520 woningen. In de Woon(zorg)visie is nu maximaal ingezet, namelijk op 520. Vooral het aantal senioren en het aantal kleine huishoudens worden groter. Er is gekozen voor nieuwbouw om doorstroming op gang te krijgen. Er komt bovendien nieuwbouw in de lagere prijsklassen om in te spelen op de behoeften van starters.

In Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk zijn er geschikte locaties voor nieuwe woningen. Voor de andere dorpen geldt dat aangesloten wordt bij de ruimtelijke mogelijkheden en de schaal van het dorp. Zodra het ‘Deltaplan van het Noorden’ (dan zouden 1750 woningen nodig zijn) definitief is, worden de kaarten opnieuw geschud. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar 24-uur zorg worden er ook geclusterde woonconcepten gerealiseerd. Dat zijn combinaties van reguliere huurders, kwetsbare huurders en huurders met een begeleidingsvraag. Dit gebeurt dan nabij de kerndorpen, zodat er woonzorgzones ontstaan.
Er is ook aandacht voor duurzaamheid in de bestaande woningvoorraad. Daarvoor komen er informatiecampagnes e.d. 

In de vergadering lag er een voorstel van de VVD om het aantal op te hogen tot 1000, maar dat amendement heeft het niet gehaald. Ook wij als CDA waren tegen. De provincie bepaalt het aantal en dat wordt alleen goedgekeurd met een gedegen onderbouwing. 1000 woningen kun je (nu nog) niet onderbouwen. Wij hebben wel gezegd dat we zo flexibel moeten kunnen zijn dat we t.z.t. snel kunnen op- of afschalen. Alles hangt af van de bevolkingsprognoses. Aan ambitie en lef ontbreekt het het CDA niet, maar we willen de aantallen goed kunnen onderbouwen. De wethouder antwoordde dat de provincie in 2022 opnieuw naar de prognoses kijkt. De Woon(zorg)visie is unaniem aangenomen in de Raad van 25 januari 2022. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.