15 oktober 2021

Uit de Raad van 12 oktober 2021

Ronde tafel
• Bestemmingsplan de Steven 57 industrieterrein de Haven
Sterk Heiwerken wil graag haar bedrijventerrein uitbreiden met een loods en kantoorruimte. Hierdoor moet
een stuk groenstrook worden opgeofferd, waardoor deze 15 meter smaller wordt. Nieuwe groen aanplant zal
worden uitgevoerd.
• Voorbereidingsbesluit geitenstop buitengebed Smallingerland
Het college is voornemens om een geitenstop in te voeren voor Smallingerland. Landelijke onderzoeken wijzen
op een verhoogde kans op longontsteking bij mensen in de buurt van geitenhouderijen.
LTO Noord en 2 geitenhouderijen in Smallingerland waren te gast en vinden dat de discussie moet plaatsvinden
op basis van feiten en niet op emotie. Zij zagen bedrijfseconomische gevolgen voor de toekomst van hun
bedrijf. 1 geitenhouder heeft al een aanvraag gedaan voor uitbreiding van geiten.
LTO Noord ziet niet snel gebeuren dat als de geitenstop er niet komt, dat er dan veel aanvragen binnen komen
bij de gemeente voor nieuwe bedrijven.
Het onderwerp ging direct door naar debat en besluit om het voorbereidingsbesluit zo snel mogelijk te laten
ingaan.


Debat
• Veenweide programma 2021-2030
De doelstellingen van het Veenweideprogramma zijn meerledig; het verminderen van veenoxidatie door
gedeeltelijk onder water brengen, verminderen van bodemdaling en CO2 uitstoot en een duurzaam landbouw
perspectief in het gebied.
De CDA fractie vroeg expliciet aandacht voor agrarische bedrijven voor voldoende compensatie als zij moeten
stoppen of verplaatsen door het veenweideprogramma. Wethouder Hartogh-Heys vertelde dat de provincie
hier over gaat, maar dat de gemeente vindt dat dit uiterst zorgvuldig moet gebeuren.
• Jaarstukken 2020
De accountant heeft de jaarstukken beoordeeld en geeft een goedkeuring van getrouwheid af (cijfermatig
kloppen de cijfers over 2020), maar geeft een afkeurende verklaring van rechtmatigheid af. In haar eindrapport
concludeert de accountant dat er een aantal zaken niet goed op orde zijn bij de financiële afdeling (onder
andere te weinig FTE, te weinig kennis, geen correct Europees aanbestedingsbeleid).
Alle fracties waren geschrokken van de conclusies van de accountant en een aantal fracties (waaronder CDA)
dringen al veel langer aan op een betere financiële huishouding, beleid en personele bezetting.
De CDA fractie gaf aan dat het college al vaker met een plan van aanpak is gekomen, maar dat dit tot nu toe
niet uit de verf komt. De reactie van het college op het verslag van de accountant is onvoldoende en getuigt
niet van urgentie en voortvarendheid.
Zij diende samen met andere fracties een motie in om voor 1 december met een deltaplan te komen hoe de
problemen opgelost kunnen worden.
In het debat wat volgde ging het eigenlijk niet meer om de inhoud, maar nam de ELP alvast een voorschot op
de verkiezingen; de ELP ziet dit al jaren, geeft al jaren aan dat er financieel gepruts is, dat er personele
consequenties moeten komen onder personeel en dat andere fracties hun ogen sluiten. Ook werden sommige
fracties door de ELP persoonlijk aangesproken op irritaties die er leefden tussen fracties. Kortom; wij zien het
beter en u niet. De ELP werd door sommige fracties er fijntjes op gewezen dat dit echt niet het geval is.
Wethouder van Beek antwoordde dat het college verantwoordelijk is en niet ambtenaren, dat de afkeurende
verklaring van rechtmatigheid wordt betreurt, dat onderbemensing van de afdeling en een nieuw software
programma de reeds ingezette verbeteringen hadden vertraagd, maar dat dit wel beter moest.
De motie was al ongoing proces en de deadline van 1 december was volgens de wethouder niet haalbaar en
“een motie is maar een motie”.
De laatste opmerking wekte wrevel bij de CDA fractie en de wethouder werd er op gewezen dat “we mogen
hopen dat de wethouder enige politieke sensitiviteit had om de geluiden uit de raad goed tot zich te nemen en
de motie zeer serieus te nemen”.
Na een korte schorsing zei de wethouder toe de motie te steunen en voor 1 december met een plan van
aanpak te komen.
In de stemverklaring van de CDA fractie bij het besluit gaf de fractie aan het raadsvoorstel te steunen op basis
van de goedkeurende verklaring van getrouwheid door de accountant en de toezegging van de wethouder dat
er een plan van aanpak ligt voor 1 december.
• Geitenstop Smallingerland
De meeste fracties zagen het dilemma tussen de algemene gezondheid van inwoners en bedrijfseconomische
aspecten van geitenhouderijen. De CDA fractie gaf aan dat de agrarische sector in Smallingerland belangrijk is,
maar dat zij liever wacht op het lopende vervolgonderzoek van de RIVM over het mogelijke causaal verband
tussen longontstekingen in de buurt van geitenhouderijen.
Ook werden er vragen gesteld over de consequentie van een geitenstop voor de huidige geitenhouders.
Wethouder Hartogh-Heys vertelde dat in Friesland in het afgelopen jaar er 10% meer geiten zijn bijgekomen en
dat het college alvast vooruit wil lopen op de uitkomst van het landelijke onderzoek, waarvan de resultaten in
2024 worden verwacht. Door een onmiddellijke invoering van een geitenstop kan er het komende jaar geen
nieuwe geitenhouderijen geïnitieerd worden en kan het voorbereidingsbesluit elk jaar opnieuw worden
geagendeerd.
De 2 huidige geitenhouderijen ondervinden geen hinder van dit besluit.1 geitenhouder wil niet uitbreiden en
de andere geitenhouder heeft op tijd de aanvraag voor uitbreiding ingediend.
De CU diende een amendement in waarin zwart op wit kwam te staan dat de huidige geitenhouderijen geen
hinder ervaren van de geitenstop. De CDA fractie steunde het amendement wel, maar was tegen een algehele
geitenstop.
• Motie vreemd CU/CDA/ELP/PvdA/SB over papieren parkeerpas
Sinds kort hebben inwoners in het centrum een digitale bezoekers parkeerpas, waar zij digitaal hun bezoek
moeten registreren. Ondanks dat deze digitale pas veel wordt gebruikt, zijn er ook geluiden van inwoners dat
zij hier niet mee kunnen omgaan en liever een papieren pas willen gebruiken.
Wethouder le Roi ontraadde de motie, aangezien er maar een kleine groep mensen is die niet kunnen omgaan
met de digitale pas. Zij krijgen hierbij voldoende ondersteuning vanuit de gemeente. Ook wordt de digitale pas
aan het einde van het jaar geëvalueerd en wilde dit liever afwachten. De meeste fracties waren het hier niet
mee eens en vonden dat de inwoners direct moesten worden geholpen door gebruik van de papieren pas.
• Motie vreemd CU/CDA/SB/D66/GL/PvdA/SP
De motie hield in om gehoor te geven aan de oproep van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
om te anticiperen op de verzamelwet hersteloperatie toeslagen zodat gedupeerden van de toeslagenaffaire
nog deze maand in aanmerking komen voor genoemde kwijtscheldingen.
Wethouder Westerink vertelde dat in het licht van de al eerder aangenomen motie op 11 mei er acties zijn
ingezet en dat deze motie dus overbodig is. In totaal gaat het om 28 personen in Smallingerland, waarbij het
niet duidelijk is wat het totaalbedrag zal zijn. Gemeenten die de kwijtscheldingen overnemen worden
gecompenseerd door de overheid. Door de uitleg van de wethouder werd de motie bij het besluit ingetrokken.
• Motie vreemd CU/CDA/SB/D66/PvdA/SB
De motie riep het college op om ingediende moties altijd uit te voeren, tenzij. Mocht een motie niet kunnen
worden uitgevoerd dan moet de raad tijdig worden geïnformeerd, waarom dit niet mogelijk is. Uit ervaring
blijkt dat moties soms lange tijd vergen om uitgevoerd te worden.
Portefeuillehouder Rijpstra vertelde dat in 2021 alle moties zijn uitgevoerd, maar in 2020 enkele keren niet.
Het beleid hierin is duidelijk en de motie was i.p. overbodig.

Besluit
• Veenweide programma 2021-2030: aangenomen
• Wijziging APV i.v.m. lachgas: aangenomen
• Motie opstellen deltaplan financiële beheersing voor 1 december: aangenomen
• Jaarstukken 2020: aangenomen
• Amendement uitzondering bestaande geitenhouderijen geitenstop: aangenomen
• Voorbereidingsbesluit geitenstop: aangenomen
• Motie papieren parkeerpas: aangenomen
• Motie uitvoeren van ingediende moties: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected]
Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.