19 december 2020

Uit de Raad van 15 december 2020

Debat

 Verordening subsidies peuteropvang en VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) In het debat van 1 december kwam de FNP met een amendement om tweetalig opvangen van kinderen een verplichtend karakter te geven. Wethouder van Beek twijfelde toen over nut en noodzaak en zegde toe een en ander uit te zoeken. In een nieuw ingediende motie van de FNP werd nu voorgesteld om tweetaligheid te stimuleren en in het nieuwe beleid opvangcentra structureel aandacht te geven. Wethouder van Beek kon deze nieuwe motie steunen.

 Uitbreiding duurzaamheidslening koopwoningen Met deze duurzaamheidslening kunnen bezitters van koopwoningen een lening aanvragen om te gebruiken voor energie sparende maatregelen d.m.v. isolatie of zonnepanelen/collectoren waarbij het budget is gelimiteerd voor zonnepanelen en isolatie. Het college stelt voor om de duurzaamheidslening uit te breiden met nogmaals 600 K. Uit het overzicht van gebruikte leningen blijkt dat huizenbezitters vooral gebruik maken van de mogelijkheid voor zonnepanelen en minder voor isolerende maatregelen. De CDA fractie kwam met een amendement om geen schifting en limitering meer te maken in het budget voor enerzijds zonnepanelen of isolatie. Het verduurzamen van koopwoningen is belangrijk en dit steunt de fractie, maar het is aan huizenbezitters zelf om hier een keuze te maken. D66 kwam met een motie om vooral isolerende maatregelen verder te stimuleren, want wat niet weg lekt aan energie, hoef je ook niet te gebruiken. Wethouder le Roi voelde meer voor de motie, omdat dit het huidige beleid steunt en huizenbezitters meer kan verleiden om te kiezen voor isolatie maatregelen.

 Concept zienswijze Veenweide programma 2021-2030 In het veenweide programma zijn de doelstellingen beschreven om negatieve effecten van bodemdaling te voorkomen, een CO2 reductie te bewerkstellingen en een robuust water en klimaatbestendige toekomst voor het gebied. De concept zienswijze wordt zoveel mogelijk Friesland breed opgesteld, waarbij individuele gemeenten wel hun eigen regionale zaken kunnen weergeven. In het debat werd duidelijk dat dit ook gebeurt. GL kwam met een amendement om doelen meer SMART te beschrijven met goede tussenevaluaties en de motie hield in om onderzoek te doen hoeveel bewoners in onze gemeente in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning bij funderingsproblematiek. Alle fracties ervaren het veenweide dossier als veelomvattend en ingewikkeld, aangezien dit vele aspecten bevat. Enerzijds de klimaatopgave die hiermee is behelst, het verhogen van grondwaterpeil en de directe gevolgen voor omwonenden en agrariërs, het mogelijke veranderende landschap en de looptijd van het programma. De CDA fractie ziet het programma als ambitieus, waarbij het nu nog niet volledig te overzien in de tijd wat het zal opleveren. Draagvlak onder bewoners is van groot belang. De fractie vraagt in dit dossier extra aandacht voor bewoners rond de Hegewarren. Wethouder le Roi bevestigde dat er zoveel mogelijk een gezamenlijke zienswijze wordt opgeleverd, maar dat sommige gemeenten de vrijheid nemen om dit meer te toe te spitsten op de lokale situatie. De funderingsproblematiek is een groot vraagstuk, en hiervoor is kort geleden een aanmeldloket opgericht, waar bewoners zich kunnen melden. Zij vroeg de raad dan ook tijd om dit in het 1e halfjaar 2021 in beeld te brengen.

Besluit

In het vragenuur werden vragen gesteld over de pilot met bodycams bij BOA’s. portefeuillehouder Rijpstra vertelde dat er een duidelijke preventieve werking van uit gaat en dat BOA’s zich veiliger voelen met de bodycam. Verder werden er vragen gesteld door de ELP of de uitbreiding van het nieuwe zwembad met 2 extra zwembanen niet aan de raad had moeten worden voorgelegd. Volgens wethouder van Beek heeft de raad duidelijke kaders opgesteld en kan er binnen deze kaders door het college besloten worden om uitbreidingen te doen die duidelijke meerwaarde hebben, mits deze passen binnen de kaders en het vastgestelde budget.

Daarnaast is afgesproken dat de raad structureel wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het nieuwe zwembad.

 Verordening subsidies peuteropvang en VVE: aangenomen

o Amendement FNP meertaligheid peuteropvang: aangenomen

 Belastingverordening 2021: aangenomen

 Uitbreiding budget duurzaamheidslening koopwoningen: aangenomen

o Amendement CDA duurzaamheidslening koopwoningen: verworpen

o Motie D66 duurzaamheidslening: aangenomen

 Verordening toekenning uitsluitend recht postbezorging: aangenomen

 Zienswijze concept veenweideprogramma 2021-2030: aangenomen

o Amendement GL/D66/PvdA: verworpen

o Motie GL/D66/PvdA: aangenomen

 Herstelbegroting 2021-2024

Tijdens het besluit kwamen VVD/SB met een amendement om de stelposten van (3 miljoen euro bezuinigen op de organisatiekosten (Carins) voor sociaal domein en 1 miljoen euro bezuinigen op organisatiekosten bij de gemeente) toch in de herstelbegroting te laten staan. Dit was via een democratisch proces tot stand gekomen en er was geen harde noodzaak aangegeven door Provincie om dit te schrappen. Omdat een debat volgens de gemeenteregels niet meer mogelijk was, vonden een aantal partijen dit geen chique manier. Hoewel partijen in hun recht staan om op enig moment met amendementen te komen, kon burgemeester Rijpstra kon deze “ overval techniek” ook niet echt waarderen. Derhalve kwamen meerdere fracties met stemverklaringen over de wijze van optreden van VVD/SB. De CDA fractie heeft gedurende het proces erg kritisch gekeken naar de begroting en met een aantal amendementen bijgestuurd. “ Wij hebben moeite met het voorstel zoals het er nu voor ligt, de Provincie heeft alleen de saldi van de 3 en 1 miljoen euro uit de begroting gehaald en het college doet voorkomen of alles er uit moet. We stemmen wel voor deze begroting en de kerntakendiscussie zal moeten uitwijzen of er meer bezuinigd kan gaan worden. Duidelijk is dat we niet kunnen doorgaan met meer geld uitgeven dan er binnen komt”, aldus Karin. De VVD besloot op het laatste moment toch het amendement in te trekken en kon na 5 weken debatteren over de begroting 2021-2024 eindelijk een besluit worden genomen; de herstel begroting werd aangenomen.

Burgemeester Rijpstra sloot het politieke jaar af, waarbij hij stil stond bij het overlijden van Roan Brilstra, de Corona crisis en een onrustige politieke samenwerking. Hij sprak de hoop uit dat deze politieke onrust in 2021 zal afnemen.

De CDA fractie wenst u, ondanks deze zeer bijzondere tijden en een beperking in het samenkomen in grotere groepen, toch fijne feestdagen en een goed uiteinde toe!

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.