09 juli 2019

Uit de Raad van 2 juli

Ronde Tafel

Er waren 2 Ronde Tafel bijeenkomsten, waarbij de publieke tribune en de meeste insprekers zich hadden aangemeld voor de PPN (Perspectief Nota) en de beoogde bezuinigingen die het college voorstelt.Vele organisaties (Bibliotheek Drachten, MOS, de Lawei, PCBO Smallingerland Iduna, WMO cliëntenraad, VN panel en sportverenigingen) lieten duidelijk weten niet blij te zijn met de voorstellen van het college. Met name het korten op lopende subsidies voor de komende jaren brengt hen in problemen en zal consequenties hebben voor plannen en uitvoering. Kritiekpunten waren het laat informeren door het college aan organisaties en de teloorgang van cultuur en mienskip. Hoewel de meeste organisaties de noodzaak tot bezuiniging zien, riepen ze het college op om de bezuinigingen niet direct en voor de duur van 2 jaar te doen. Dit om zodoende ook de eigen begroting beter af te stemmen op de subsidie. Ook het voornemen van het college om de hoogspanningslijnen in het westen van Drachten niet ondergronds aan te leggen, leverde felle kritiek op.

Debat

 • Verordening elektronische publicatie Smallingerland:

De PvdA kwam met een motie om de digitale nieuwsbrieven van de gemeente (i.v.m. stoppen van de Breeduit) ook op papier af te drukken en deze op bepaalde plekken (o.a. gemeentehuis en wijkcentra) aan bewoners aan te bieden. Portefeuillehouder Rijpstra heeft begrip dat bewoners die niet of minder digitale toegang hebben, ook voorzien moeten worden van nieuws van de gemeente.

 • Verordening speelautomaten:

I.v.m. de Ronde Tafel van 25 juni achtten de fracties dit onderwerp nog niet rijp voor Debat en werd dus van de agenda gehaald. Het onderwerp zak na de zomervakantie weer geagendeerd worden.

 • Jaarstukken 2018:

De gemeente heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van 1,6 miljoen euro. In het Debat hierover namen enkele fracties al een voorschot op de PPN bijeenkomst van 9 juli. Duidelijk is dat de messen alvast worden geslepen en dat in PPN bijeenkomst het college het vuur aan de schenen zal worden gelegd.De CDA fractie is niet blij met het tekort in 2018 en de jaarstukken 2018 is een “financiële spaghetti van getallen”. Het bevat geen behaalde doelen, evaluaties en verbeterpunten. Ondanks een constructieve houding is de CDA fractie teleurgesteld dat het college niet beter luistert naar voorstellen van het CDA.Met het overhandigen van het CDA visitekaartje gaf Hans aan dat het college altijd contact kan opnemen met de fractie om zaken in de toekomst beter op te pakken.

 • Concernrapportage 2019-I

Ook bij de Concernrapportage heeft de CDA fractie een “krakkemikkig gevoel”. Het bevat veel en grote bedragen, waarbij het schuiven van gelden tussen posten opvalt. In het Debat wat volgde bleek ook bij dit onderwerp dat scheiding tussen de Concernrapportage en de PPN moeilijk was. Vooral de kosten bij de jeugdzorg zijn zorgwekkend en fracties riepen wethouder Trompetter op om scherp te zijn in dit dossier en dit beter in de hand te krijgen.

 • Zienswijze profielschets directeur Carins:

Het college heeft een voorstel gemaakt met voorwaarden waaraan de nieuwe directeur van Carins moet voldoen, waarin zij aangeeft dat de directeur liever verstand moet hebben van de inhoud dan bedrijfsvoering.De ELP diende een motie in (met steun van de CDA fractie) dat juist ook kennis van bedrijfsvoering noodzakelijk is voor deze functie. De CDA fractie vindt het bedrag van 15K wat er is voor het wervingsbureau om de wervingsprocedure te doorlopen wel erg hoog. Volgens wethouder ter Keurs is dit bedrag noodzakelijk, ook gezien de assessment die nodig is in de sollicitatieprocedure.

 • Motie vreemd CDA fractie noodkreet basisschool de Tike:

Onder belangstelling van een volle tribune en een ludieke actie vooraf aanvang gemeenteraad door inwoners van de Tike bij het gemeentehuis, pleitte de Corrie namens de CDA fractie voor het behoud van deze school. “Ondanks dat de gemeenteraad geen invloed heeft op het openhouden van deze school, zijn wij wel volksvertegenwoordiger en komen wij op voor onze inwoners”, aldus Corrie.Er ligt er een plan van de ouders om in de komende 2 jaar het leerlingenaantal te verhogen naar de kritische grens van 23 leerlingen. Momenteel staan er 14 leerlingen ingeschreven en de overkoepelende nieuwe holding Adenium (samensmelting van PCBO en openbaar onderwijs) staan op het punt om de school te sluiten.Corrie riep de Raad en de wethouder op om samen met de ouders en Adenium om tafel te gaan zitten en goed te kijken naar het Plan van Aanpak. Een aantal fracties stoeide met in hun ogen wel sympathieke motie, maar keken ook naar de invloed die de Raad niet heeft hierin en dat deze motie geen garanties en valse hoop moet geven. Na een 2e termijn door Corrie werd duidelijk dat de fracties door goede argumenten aan boord waren.Wethouder ter keurs antwoordde dat het college de motie sympathiek vind, maar dat ook het college geen eindverantwoordelijkheid heeft hierin. Hij riep de aanwezige ouders op de tribune op om ook reëel te zijn en na te denken als de school niet open kan blijven. Hij zegde toe in gesprek te gaan met Adenium en de ouders.

 • Motie vreemd CDA fractie lachgas:

Er is een toename van het gebruik van lachgas door met name jongeren in de gemeente Smallingerland.Dit probleem speelt ook in andere gemeenten in Friesland en in heel Nederland. Er ontbreekt momenteel wettelijke regelgeving om lachgas te verbieden, omdat lachgas onder de Warenwet valt.Minister Grapperhaus zal in de komende periode ook uitzoeken of er aangepaste wetgeving kan komen.De CDA fractie riep in de motie op om een verbod op te nemen in de APV voor horecabedrijven en bij evenementen en verantwoordelijk te maken voor handhaving.In het Debat wat volgde vlogen de wetenschappelijke artikelen ons om de oren (lachgas is niet schadelijk en lachgas is wel schadelijk) en hoe te handhaven. Duidelijk werd het verschil van inzicht van fracties en standpunten in de hoogte van regulering (liberale en conservatieve standpunt).Portefeuillehouder Rijpstra vindt dat de discussie over lachgas vooral met inhoudsdeskundigen moet worden gevoerd (schadelijk of niet schadelijk), maar erkent dat hij geen instrumenten heeft om het nu te verbieden.Hij deelt de zorgen over het gebruik van lachgas, met name in combinatie met alcohol.Duidelijk is dat er vooral landelijk beleid moet worden gemaakt en dat hierna concrete regelgeving kan komen.Rijpstra heeft volgende week contact met horeca ondernemers en dit onderwerp is ook geagendeerd.De zorgen van de portefeuillehouder, het gesprek met horeca hierover en het feit dat de meeste fracties met de neuzen in dezelfde richting staan over lachgas, deed de CDA fractie besluiten om de motie voorlopig in te trekken.

 • Motie vreemd ELP/VVD te veel betaalde zorgkosten:

Via regionale en landelijke media zijn er artikelen verschenen dat er door zorgaanbieders (WMO/Jeugdzorg) forse winsten worden geboekt in het Sociale Domein. Winstpercentages tot wel 30% komen voor, waarbij het voor een zorgaanbieder normaal is om 2-3 % winst te maken. De motie riep om zorgaanbieders die te veel oneigenlijke winst maken op basis van fraude, dit bedrag via een inkeerregeling of via dwangmatige weg terug te eisen door de gemeente.

Wethouder de Ruiter maakte duidelijk dat misbruik van zorggeld niet wordt geaccepteerd en dat de gemeente er boven op zit, elk kwartaal wordt er kritisch gekeken naar geleverde zorg en facturering. Ook via SDF in Friesland wordt hier erg goed naar gekeken. De motie is reeds onderdeel van lopend beleid, aldus de Ruiter.

Het Besluit

 • Motie PvdA mogelijkheid tot papieren informatievoorziening en verordening elektronische publicatie Smallingerland: aangenomen
 • Jaarstukken 2018: aangenomen (stemverklaring CDA tegen)
 • Concernrapportage 2019-I: stemming uitgesteld (i.v.m. ingediende amendement VVD en dit moet worden uitgezocht dit amendement technisch en financieel mogelijk is)
 • Benoeming voorzitter Adenium: aangenomen
 • Amendement ELP kennis bedrijfsvoering directeur Carins / amendement FNP (beheersing Fryske taal) directeur Carins / zienswijze profielschets directeur Carins: aangenomen
 • Motie vreemd CDA school de Tike: aangenomen
 • Motie vreemd CU/CDA lachgas: ingetrokken
 • Motie ELP te veel betaalde zorgkosten: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.comSjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.