30 oktober 2020

Uit de Raad van 20 oktober 2020

Ronde Tafel

Rapport rekenkamercommissie over Carins: de rekenkamercommissie heeft een nulmeting verricht over Carins, waarin de conclusie is dat gemeente en Carins nog verbeteringen hebben op te pakken bij het opstellen van een dienst-, uitvoerings- en prestatieovereenkomsten. Daarnaast zou er een betere sturing op beheersen van kosten moeten komen. De WMO adviesraad is tevreden over het rapport en geeft aan dat de toegang en informatie over Carins voor burgers beter moet en dat er nu een te grote afstand is tussen gemeente en Carins. Volgens de WMO adviesraad zou er meer overleg moeten plaatsvinden, waarbij zij ook graag aanschuift voor input en overleg. Experiment gereguleerde wietteelt: door de landelijke overheid is besloten om in 10 gemeenten in Nederland een proef te draaien met de gereguleerde wietteelt, met als bedoeling om te zien of legale levering, inkoop en verkoop mogelijk kan worden. De gemeenteraad Smallingerland heeft in november 2017 een motie aangenomen om te participeren in het experiment gereguleerde wietteelt. De lokale overheid toetst de aanvraag en beoordeelt of deze in strijd is met o.a. mogelijke criminele activiteiten, mogelijke milieuvervuiling, overlast en ondermijning. Uiteindelijk beslist het ministerie over de definitieve aanvraag en komt het er op neer dat een gemeente zeer goede argumenten moet aanvoeren om de aanvraag van legale wietteelt tegen te gaan. In Smallingerland zijn er 2 vergunningsaanvragen binnengekomen, te weten Fresh Harvest BV en LeLi Holland BV, die beiden opteren voor een locatie op de Tussendiepen. Vertegenwoordiging van de politie heeft de burgemeester van advies voorzien (antecedentenonderzoek en veiligheidsplan) en zij zien geen argumenten om een negatief advies te geven. Vertegenwoordigers van de aanvragers gaven informatie over hun bedrijf, de strenge eisen waar zij zich aan moeten houden, veiligheid en het proces van kweek tot afhandeling. Verhoging leges: het college stelt voor om de kosten voor het organiseren van evenementen te verhogen, dit om kostendekkend te willen werken en het genereren van meer inkomsten. Vertegenwoordiging van horeca en ondernemers hebben begrip dat de gemeente op zoek is naar meer inkomsten i.v.m. de slechte financiële situatie, maar kunnen totaal geen begrip opbrengen voor het tijdstip van dit voorstel (nu al precaire situatie i.v.m. Corona) en de exorbitante verhoging van bedragen met wel 200% tot 4000%. Gasten pleitten voor een nader overleg met de gemeente over de leges en een eventuele trapsgewijze verhoging in de komende jaren of het uitstellen van de verhoging tot na 2021.

Debat

De concernrapportage 2020-II werd op verzoek van de ELP van de agenda gehaald, dit omdat de auditcommissie een dag voor deze raadsvergadering heeft besproken en er nog vragen zijn gesteld. Alle fracties steunden het voorstel. Leidraad grote projecten: het college heeft een kort voorstel gemaakt hoe toekomstige grote projecten op te zetten en uit te voeren. Alle fracties waren niet content met het voorstel vanwege het ontbreken van duidelijke kaders. De raad stelde voor om de aanbevelingen en de checklist die de rekenkamercommissie heeft opgesteld n.a.v. het rapport over de verbouwing Lawei mee te nemen. Meerdere fracties hadden gezamenlijk een amendement ingediend om deze checklist toe te voegen bij het collegevoorstel. De CDA fractie kwam tevens met een motie om bij de bouw van het nieuwe zwembad gebruik te maken van een “turn-key” oplevering. Met een turn-key principe is er vooraf een maximaal bedrag vastgesteld voor een bouwproject. Meerdere fracties steunden de motie niet, met als reden dat eventuele meerkosten vooraf zouden worden ingecalculeerd. Portefeuillehouder Rijpstra en wethouder van Beek beantwoorden de vragen van de fracties. Rijpstra melde dat er een nieuw team is opgericht binnen het ambtelijk apparaat, die zich specifiek richt op grote projecten. De wens van alle fracties om tijdig en adequate informatie te krijgen tijdens een bouwproject wordt zeker gehonoreerd in het vervolg. Het is de bedoeling om per project specifieke zaken te beschrijven die voor dat project gelden. Hoewel de checklist niet is meegenomen in het huidige collegevoorstel, werkt het nieuwe team wel volgens deze checklist, aldus Rijpstra. Wethouder ter Beek was geen voorstander van de motie van het CDA, dit om dat de gemeente grip gaat verliezen en niet meer tijdig zou kunnen bijsturen bij een bouwproject. Volgens van Beek is dit college bij machte om de bouw van het zwembad voortvarend op te pakken en te begeleiden. Na het definitieve locatie besluit is het college begonnen met de voorbereidingen. Op 10 november zal de raad verder geïnformeerd worden hierover. Strategische koers omgevingswet: hoewel er vooraf het proces is afgesproken in de raad om de strategische koers zoveel mogelijk op te stellen met input van burgers en externe partijen, is de CDA fractie niet erg tevreden. De CDA fractie mist diepgang en samenhang tussen onderdelen en had meer verwacht van de cocreatie en participatie. Hoewel de CDA fractie groot voorstander is van burgerparticipatie, zijn de uitkomsten matig. Andere fracties vonden het document juist goed, richtinggevend en zagen wel dat dit juist met cocreatie tot stand is gekomen. De koers wordt in de komende jaren verder uitgewerkt in een concretere invulling van de omgevingsvisie. Wethouder le Roy bevestigde dat bij toekomstige concrete invulling van de omgeving er zoveel mogelijk input zal worden gevraagd aan stakeholders en burgers. Experiment gereguleerde wietteelt: het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen en beide aanvragen aan te bieden bij het ministerie. De CDA fractie is geen voorstander van de komst van gereguleerde wietteelt in Drachten en maakt zich zorgen over ondermijning. Daarnaast vindt de fractie dat er onduidelijk beleid wordt gevoerd t.a.v. bestemmings- en ontheffingsplannen, duidelijke criteria vanuit het college is nodig. Het is vreemd dat er een niet roken beleid door de overheid en gemeente wordt gehanteerd, maar in het geval van een wietteler is de boodschap; “wij mogen niet roken, maar hier hebt u een jointje”. Verder werden er vragen gesteld door fracties of er ook kosten zijn voor de gemeente voor bijvoorbeeld beveiliging. Portefeuillehouder Rijpstra vertelde dat eventuele kosten volledig voor de ondernemer zijn en niet voor de gemeente. Er is ruimte voor 1 wietteler in Drachten en voor een 2e wietteler zal een negatief advies te geven aan het ministerie, dit door eventuele meer inzet van politie en zaken rond beveiliging. Hij had respect voor de (principiële) standpunten van partijen inzake soft drugs. Tijdens het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over het bezwaar van Hart in Friesland en de toestemming van de gemeente voor een extra kringloopwinkel op de Roef. Omdat het bestemmingsplan niet op tijd is aangepast is een extra kringloopwinkel mogelijk. Er is inmiddels een afspraak gemaakt met de wethouder en Hart in Friesland over de gang van zaken. De PvdA wilde weten of de gemeente ook mondkapjes beschikbar stelt voor mensen met een kleine beurs die geen mondkapje kunnen betalen. Wethouder Westerink beaamt dat het belangrijk is dat iedereen zich houdt aan de mondkapjes beleid en zegde toe om met andere partijen (bijvoorbeeld de voedselbank) te kijken wat er mogelijk is.

Besluit

 Amendement ELP/CDA/CU/VVD/D66 (toevoegen checklist rekenkamercommissie bij leidraad grote projecten): unaniem aangenomen

o Collegevoorstel leidraad grote projecten: aangenomen

 Motie CDA (turn key opleveren nieuwbouw zwembad): ingetrokken

 Strategische koers omgevingsvisie: aangenomen

 Experiment gereguleerde wietteelt: o Toevoeging in voorstel college d.m.v. een mondeling amendement CU (de raad zich zorgen maakt over handhaving van openbare orde en veiligheid bij de komst van 1 wietteler): aangenomen o Toevoeging in voorstel college d.m.v. mondeling amendement ELP (eventuele kosten voor de gemeente mogen niet hoger zijn dan de bijdrage vanuit het Rijk): aangenomen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.