28 januari 2020

Uit de Raad van 21 januari 2020

Ronde Tafel

Bij het onderwerp duurzaamheidsleningen waren als gasten 2 makelaars aanwezig. Vragen uit de Raad waren o.a of de dikte van isolatiemateriaal een rol speelt bij duurzaamheid en hoe makelaars potentiele kopers van een huis attenderen op de duurzaamheidslening. Zij gaven het advies om in de verordening duurzaamheidslening vooral de focus te leggen op het aanbrengen van isolatie in muren, dak en vloer en minder de focus op aardgas. Met isolatie is het rendement hoger, aldus de gasten.  In de verordening speelautomatenhallen Smallingerland zijn na de eerdere behandeling in de Ronde tafel vorig jaar enkele zaken aangepast. Het vestigingsgebied is aangescherpt (niet binnen 250 meter van o.a. school, horeca, coffeeshop) en is het aantal speelautomaten verdubbelt (van 75 naar maximaal 150), dit om een potentiele exploitant ook economische mogelijkheden te bieden.  Insprekers waren o.a. verslavingszorg Noord Nederland, advocaat Vissers en een potentiele casino exploitant.  Insprekers waren content met de hernieuwde verordening, waarbij verslavingszorg Noord Nederland aan gaf dat het belangrijk is om geen vestiging te openen dichtbij een MBO school. Alle insprekers gaven aan de afstand van 250 meter arbitrair te vinden en dat een vestiging in het horeca gebeid juist beter was, dit om het uitgaansgebied te versterken.  De casino exploitant maakte duidelijk dat er een strikt deurbeleid heerst bij casino exploitanten, dat wil zeggen strenge controle op leeftijd (geen toegang onder 21 jaar) en geen alcohol schenken.  Bij het onderwerp kader Veiligheidsregio Friesland was de directeur aanwezig, hij maakte duidelijk dat 1x per 4 jaar de VRF wordt doorgelicht op organisatie en overhead en dat duidelijk is geworden dat de overhead niet meer voldoet aan de huidige taken. Dit vergt een extra investering van 1,2 miljoen euro. Voor Smallingerland betekent dit een extra investering van 100 K.  De CDA fractie is al langer kritisch op de extra investeringen die de VRF vaak vraagt en Hans stelde ook kritische vragen hierover. De directeur was het hier niet mee eens. Alle onderwerpen worden over 2 weken geagendeerd in het debat.  

Debat

Het agendapunt afhandeling van de Lawei werd op voorstel van Rijpstra doorgeschoven naar de vergadering van 4 februari, Karin stelde de vraag wat de reden hiervoor was. Volgens Rijpstra is de beantwoording van juristen uitgebreid en heeft het college extra tijd nodig om dit te beoordelen. Na een roerige week in de politiek van Smallingerland, waarin de PvdA vorige week uit het college stapte, hadden enkele fracties een debat aangevraagd. De PvdA maakte in haar bijdrage nogmaals duidelijk dat zij niet anders konden en dat dit besluit een lange aanleiding had.  Zowel oppositie als coalitiepartijen waren duidelijk en hard in hun oordeel over de PvdA: onverantwoord, beschamend, om persoonlijke redenen eruit stappen en een onbetrouwbare partij.  De CDA fractie herinnerde de coalitiepartijen aan hun statement bij de vorming; alles zou veranderen en alles zou goed komen. “Anders is het zeker geworden, aldus Karin”.  De hele situatie is beschamend en er wordt op de man gespeeld in de media, aldus de CDA fractie. Er zijn grote problemen in Smallingerland (financieel/sociaal domein/openliggend dossiers zoals zwembad, Lawei) en deze situatie komt de gemeente niet ten goede. Daarnaast vraagt de fractie zich af hoe de raad en college samen en onderling met elkaar omgaan, hier moet ook aandacht voor zijn.  De CDA fractie stelt zich constructief op in de komende bezinningsperiode en is in principe bereid om een bijdrage te leveren, afhankelijk van gesprekken die gaan volgen.  Het woord voor de ELP werd gevoerd door Sandra de Jong en niet door Yntze de Vries; ze sprak haar vertrouwen uit in het nog zittende college en dat de ELP niet zal weglopen voor haar verantwoordelijkheid.  In de komende weken zal Ton Baas zijn onderzoek uitvoeren, waarin hij zal kijken naar de oorzaak van de breuk en hoe dit op te lossen en de mogelijke oplossingsrichtingen. Op 7 februari zal hij zijn onderzoek afronden.  Rijpstra sloot het debat af; de politiek is met zich zelf bezig en dit is geen goede zaak.  

Het Besluit

Tijdens het vragenuur stelde Corrie namens de CDA fractie vragen over het niet deelnemen aan het herdenkingsproject Levenslicht van het comité 4 en 5 mei. Het college heeft besloten om niet deel te nemen vanwege de kosten, de strikte regelgeving die het comité 4 en 5 mei oplegt, het niet beschikbaar hebben van mensen en geen geschikte locatie. De plaatselijke commissie stroffelstienen zou voor 20 december 2019 een plan hadden moeten indienen, maar dit was niet gebeurd, aldus wethouder Sijperda. Daarnaast wil het college de herdenking en bevrijding lokaal organiseren en dit landelijke project past niet in dit plaatje.  De CDA fractie sprak haar verbazing uit over het hele gebeuren; hoe rijmt u dit nu met de belofte van dit college om alles van onderop te organiseren en het verstevigen van goede relaties met lokale organisaties? Volgens de CDA fractie is ook deze situatie weer een voorbeeld van de matige relatie van de gemeente met haar bewoners. “Vriendelijkheid kent geen kosten en is geen 10 miljoen euro nodig om meer te investeren in een goede relatie van de gemeente met bewoners, aldus Corrie”.  

 

 Benoeming en ontslag adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2020: aangenomen

 Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding paviljoen de Leien: aangenomen

 Vaststelling aanvullende kleine bouwplannen criteria kapverhogende dakopbouwen: aangenomen 

 Ondertiteling raadsvergaderingen: aangenomen  

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) 

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com    Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.