26 november 2021

Uit de raad van 23 november

Ronde tafel
• Prestatie overeenkomst en begroting Carins 2022
Als gasten waren aanwezig de directeur van PCBO de Voorde en directrice van Carins. De prestatie OVK is
geëvalueerd en bijgesteld, waarbij er geen grote inhoudelijke wijzingen plaatsvinden en de prestatie
indicatoren nu zijn gebaseerd op de visie sociale koers Smallingerland.
De concept begroting Carins 2022 heeft te maken met een taakstelling van 60K, waardoor er op een aantal
zaken efficiency moet worden behaald. Dit ondanks uitbreiding van werkzaamheden.
Eén van de directe gevolgen is de vermindering van de ureninzet vanuit Carins van school contactpersonen, dit
wordt verminderd van 4,5 naar 1,4 uur per week per school.
De directeur van de Voorde maakt zich hier zorgen over, dit gezien de Corona effecten op kinderen en hun
ouders en het preventieve werk wat de school contactpersonen doen.
De CDA fractie vroeg Carins of zij mogelijkheden zag om deze preventieve taken op scholen op de een of ander
manier wel uit te kunnen voeren en of er mensen zijn te vinden die bij vacatures dit werk kunnen doen.
Carins ziet de toegevoegde waarde van school contact personen, maar heeft dit gezien de taakstelling niet
opgenomen in de begroting. Ze wil hierover in gesprek met het college en een stimulans vanuit de raad zou van
toegevoegde waarde zijn.
• Bestemmingsplan Dwarswijk 350 Drachten
Bouwgroep Noord wil op de voormalige locatie van de Menorah kerk 29 (gedeeltelijk sociale) huur
appartementen bouwen, waarvoor zij een aanvraag hebben ingediend bij de gemeente. Reacties van
omwonenden zijn positief.
• Raadsrapportage grote projecten
Wethouder van Beek benadrukte dat kostenstijging mogelijk aan de orde is en dat dit gevolgen kan hebben
voor de projecten.
• Transitie warmte voor een aardgasvrij Smallingerland in 2050
De gemeente heeft beschreven hoe zij wil komen tot een aardgasvrij Smallingerland, met welke warmte
technieken en heeft 4 startwijken benoemd.
Als gasten waren aanwezig de energietransitie commissie de Wilgen/Smalle Ee die vooral benadrukte om
inwoners goed te blijven informeren en oog te hebben voor de tijdlijn, voordat je het weet is het zover.
Energiecoach dhr. Bouma had twijfels over de opbrengst van een aan te leggen warmtenet, het probleem van
elektrische netcapaciteit en transport en pleitte daarom vooral voor individuele elektrische opwekking per
woning. Het opslaan van elektrische overcapaciteit is belangrijk in de toekomst.
De jongerenraad Smallingerland pleitte voor meer sturing van mogelijkheden van verduurzaming voor jongeren
en maakte zich zorgen over de financiële mogelijkheden voor jongeren om hun woning te verduurzamen.


Debat
• Herziening centrumregeling Sociaal Domein Fryslân SDF
De Friese gemeenten werken samen in SDF verband voor specialistische (jeugd)zorg en deze samenwerking is
geëvalueerd. Uit deze evaluatie is de samenwerking op het gebied van o.a. governance, informatie en
communicatie bijgesteld. De nieuwe samenwerking zal worden aangegaan voor de duur van 6 jaar.
De VVD diende een motie in die het college opdracht gaf om de raad vroegtijdig en 2x per jaar goed te
informeren over samenwerking en besluiten.
Alle fracties waren voorstander van voortzetting van de SDF regeling en steunden de motie.
• Motie vreemd ELP/SB/CU
De motie riep het college op om het armoede beleid up te daten en zorg te dragen voor een goed structureel
armoede beleid. Dit n.a.v. eerder ingediende moties over menstruatie- en energiearmoede.
De CDA fractie is voor een goed armoede beleid, maar herinnerde zich de toezegging van wethouder Westerink
dat hij hier al mee bezig was en twijfelde of de motie nodig was. Wethouder van Beek beaamde dat men bezig
is met een nieuw armoede beleid en dat deze begin 2023 naar de raad komt. De motie was dus beleid in
uitvoering. De ELP trok derhalve de motie in.
Bij de afdoening van de besluitenlijsten vroeg de CDA fractie om de eerder ingediende CDA motie over een
vergelijking tussen afvalverwerkers HVC en Omrin te agenderen in de raad. Het college heeft een vergelijking
gemaakt en zegt dat een overstap naar Omrin niet voordeliger is. Omrin heeft hier op gereageerd en ziet dit
anders. De CDA fractie wil graag een debat hier over.
• Bekrachtiging noodverordening
N.a.v. berichten op social media over mogelijke onlusten/demonstraties tegen Corona had burgemeester
Rijpstra een noodverordening ingesteld van 22 tot 23 november. De raad moest dit achteraf bekrachtigen.


Besluit
• Benoeming nieuw lid RvT Adenium: aangenomen
• Verlenging aanwijzing lokale publieke omroep Smelne FM: aangenomen
• Herziening centrumregeling SDF: aangenomen
• Motie VVD informeren raad over SDF: aangenomen
• Bekrachtiging noodverordening: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)
Reacties welkom via [email protected]
Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.