28 februari 2024

Uit de raad van 27 februari 2024

Ronde tafel


Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging pand Het Zuid 39 Drachten
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de functiewijziging van het pand aan Het Zuid 39 in Drachten.
Zorggroep Aventura wil op deze locatie haar kantoor en dagbesteding aanbieden in de vorm van lichte bedrijfsactiviteiten.
De bedrijfsactiviteiten variëren van licht productiewerk, kerstpakketten verpakken, het poetsen van auto's en motoren en
het maken en verkopen van fietsen. De werkzaamheden worden door de cliënten van de zorggroep uitgevoerd.
Gasten waren omwonenden die bezwaar maken tegen het plan, volgens hen voldoet dit niet aan de ruimtelijke ordening en
daarnaast zijn ze bang voor toename verkeer, overlast van de doelgroep en vinden ze dat er genoeg zorginstellingen zijn
(o.a. Hospice). De vertegenwoordiger van Aventura beantwoordde vooral vragen van raadsleden over de doelgroepen en
welke activiteiten zullen worden aangeboden.


Debat


Vragenuur
De ELP fractie stelde vragen over het handhaven van het ligplaatsbeleid. Dit naar aanleiding van een ark die al langere tijd
op een plek heeft gelegen, is gezonken en dat hier geen actie in is genomen. Wethouder le Roy beaamde dat
ligplaatscontrole geen hoge prioriteit heeft bij de Boa’s, inzet wordt vooral gedaan in probleemgebieden. Er is contact met
Wetterskp en Provincie over het ligplaatsenbeleid.
Aanpak dienstverleningsbelofte
In de afgelopen heeft de gemeente gewerkt aan het verbeteren van organisatie en dienstverlening. In 2023 zijn
er al veel verbeterpunten opgepakt en er is al veel gerealiseerd. In 2024 ligt de focus op onze dienstverlening. Het wordt
het eerste jaar waarin wij als organisatie volledig met servicenormen en vanuit de klantbelofte werken. Hiervoor is het
nodig om middelen en financiën in te zetten om de beoogde doelen te behalen. Het project vraagt een investering van in
totaal 500 K.
Eeuwe voerde voor het CDA het woord op dit onderwerp. De CDA fractie is op zich geen tegenstander van het voorstel, maar wil wel graag actief geïnformeerd worden over de voortgang, het behalen van de opgestelde indicatoren en het financiële vervolg.
Dit ook in het licht van het rekenkamerrapport wat is gemaakt dat bij voorgaande dienstverleningsprojecten voortgang,
opbrengst en controle door de raad beter had gekund. Ook andere fracties willen dat dienstverlening voor inwoners en
bedrijven op een goed peil moet zijn en beseffen dat de investering fors is.
Wethouder Hoekstra zegde toe de raad actief 2x per jaar te informeren via een collegebrief en/of informatie sessies. De
aanbevelingen van het rekenkamerrapport worden meegenomen.
Bestemmingsplan ROC Friese Poort
De schoolcampus van ROC Friese Poort maakt deel uit van het Leerpark Drachten, de verzamelnaam van alle scholen in het
gebied Splitting, Raai en Leijdijk. Een gedeelte van het schoolgebouw is toe aan vervanging. Dit nieuwe schoolgebouw
wordt naast het te slopen gebouw gebouwd.
Niels voerde voor het CDA het woord op dit onderwerp. De CDA fractie bracht in herinnering dat voormalig CDA staatssecretaris Hans Grosheide ooit de 1e paal heeft geslagen en met de verbouwing van gebouw D de cirkel weer rond is. De fractie begrijpt de bezwaren van de omwonenden die zijn geuit, maar het bestemmingsplan past binnen de daarvoor opgestelde kaders.
Wethouder Hartogh-Heys vertelde dat de zienswijzen van de omwonenden tot een kleine aanpassing had geleid, maar het
alternatieve voorstel van omwonenden (gebouw D op een andere plaats op het terrein) past niet in het architectonisch en
landschappelijk concept van de campus en zou leiden dat er 2 parkeergebieden zouden komen.


Besluit


• Aanpak dienstverleningsbelofte: aangenomen
• Bestemmingsplan ROC Friese Poort: aangenomen
• Verordening Uitvoering en Handhaving (omgevingsrecht) gemeente Smallingerland 2024


Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Tjebbe (van der Meer), Douwe (Hiemstra), Niels (Jacobi), Eeuwe (van der Velde) en Sjouke (Rijpma)
Reacties welkom via [email protected]
Sjouke Rijpma 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.