09 januari 2021

Uit de Raad van 5 januari 2021

Ronde tafel

 De speelnota “Speels genoeg” is een update van het speelbeleid in de gemeente Smallingerland en bevat doelstellingen om bewoners in beweging te brengen. Gasten waren de Jeugdraad en Sportbedrijf Drachten. Zij zien in de speelnota een compleet aanbod van bewegen, waarin aandacht is voor zowel jong en oud. Er wordt zoveel mogelijk een koppeling gemaakt met de ambities van het sportbeleid 2018-2021 “beweeg je mee”.

 Uitvoeringsovereenkomst Carins en gemeente Smallingerland: deze OVK beschrijft de opdracht en taakomschrijving van Carins en de gemeente. Als gasten waren aanwezig de WMO adviesraad en de nieuwe directeur van Carins, mw. Otter. Volgens mw. Otter ligt er nu een degelijk document over de samenwerking tussen Carins en gemeente. De WMO adviesraad wil graag goede contacten opbouwen met Carins, waarbij zij input kan leveren op zowel beleid als de uitvoering. Carins staat hier zeker voor open en ziet een toegevoegde waarde hierin. De CDA fractie stelde nog vragen over het advies van Nysingh advocaten over de OVK en dan verdere concretisering op bepaalde punten; volgens mw. Otter wordt deze concretisering opgenomen in de prestatie overeenkomst.

 De centrumregeling SDF (Sociaal Domein Fryslân) is geëvalueerd door Rijnconsult, waarbij is gekeken of de samenwerking heeft opgeleverd wat is beoogd, welke successen er zijn en welke knelpunten er nog liggen. Er is gekeken naar de bestuurlijke samenwerking, de relationele kant en de informele samenwerking. Conclusie is dat samenwerking op enkele zaken zeker nog aangescherpt kan worden op bestuurlijk, relationeel en informele vlak. Het is de intentie om in 2021 de regeling aan te passen.

Debat

Burgemeester Jan Rijpstra opende het debat met een nieuwjaarstoespraak; hij refereerde aan de moeilijke tijden waarin we ons bevinden i.v.m. Corona, maar zag tegelijkertijd Drachten en de 13 dorpen aanpassingsvermogen tonen en trots op zich zelf kan zijn. 2021 wordt een jaar met kansen en veranderingen, waarin hij de hoop uit sprak dat de raad open staat voor elkaars meningen en gedachten en dat de gemeente financieel weer meer op orde zal komen. Er ligt een uitdaging voor de raad om de kerntakendiscussie goed te laten verlopen om na te denken wat voor gemeente Smallingerland wil zijn.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1019763-burgemeester-jan-rijpstra-we-zijn-te-bescheiden-en-mogenwel-trotser-zijn 

 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Per 1-1-2021 is de wet schuldhulpverlening aan de orde, die onder andere regelt dat er meer ingezet moet worden op vroeg signalering, een betere samenwerking en koppeling tussen gemeente en andere instanties om inzichtelijk te krijgen welke en hoeveel schulden er zijn. In de wet wordt een termijn van 8 weken gehanteerd, waarbij duidelijk moet zijn of een bewoner na het 1e gesprek en hulpvraag in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Het college stelt voor om deze 8 weken als beslistermijn te hanteren, aangezien de ervaring in de praktijk is dat dit niet eerder kan. Uiteraard wordt er ingezet om deze termijn zo kort mogelijk te houden. Door CU/SB//SP/PvdA werd een amendement ingediend om deze termijn op 4 weken te zetten, met een eenmalige verlenging van nogmaals 4 weken. Enkele partijen, waaronder de CDA fractie twijfelde of het amendement in de praktijk uitvoerbaar was en of het amendement nu echt veel toegevoegde waarde zou brengen. De CDA fractie stelde voor om bij de evaluatie van de wet te kijken hoe de termijn van 8 weken in de praktijk uit pakt en indien nodig tijdig aan te passen. Dit om te voorkomen dat de gemeente een beslistermijn hanteert die vooraf niet haalbaar zal zijn. De motie van SP hield in om te starten met vroeg signalering. Wethouder Westerink zag geen toegevoegde waarde in een kortere beslistermijn, aangezien uit ervaring duidelijk is dat dit niet echt korter kan. De gemeente doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over schuldhulpverlening. Een kortere termijn zal het proces niet sneller doen verlopen. De gemeente zet nu al in op vroeg signalering en heeft hiervoor het proces aangepast en FTE aangetrokken, de motie is al uitvoerend beleid. Zowel amendement en motie werden afgeraden. De indienende partijen trokken na het antwoord van de wethouder hun voorstellen in.

 Verzoek wijziging bestemmingsplan Lavendelheide Drachten Bij de gemeente is een verzoek binnen gekomen van een ondernemer om op deze plaats een duurzaam tankstation te realiseren. De gemeente gaat hier niet mee akkoord, aangezien in de welstandsnota deze locatie als een markante locatie met een hoog architectonisch gehalte is bestempeld. De ondernemer is reeds in goed overleg met gemeente en wethouder voor een vervangende locatie. De CDA fractie is blij dat de gemeente op zoek is naar een andere locatie voor deze ondernemer, maar vroeg de wethouder wel of het beeldkwaliteitsplan niet aangepast moet worden, aangezien deze locatie al jarenlang braak ligt. Wethouder Hartogh-Heys beaamde dat er tot nu toe geen inpassing mogelijk is geweest, maar vindt het te vroeg om het beeldkwaliteitsplan aan te passen. Gezien de ligging moet deze locatie volgens het college ook beeldbepalend ingevuld worden. Besluit In het vragenuur werden er door diverse partijen vragen gesteld of in de gemeente ook terugvordering wordt toegepast bij bijstandsgerechtigden, zoals duidelijk werd in de media in de afgelopen weken. Wethouder Westerink wil ook weten of de hardheidsclausule wordt toegepast en zegde toe hier aan het einde van de maand een notitie van op te leveren aan de raad. Met deze notitie kan de raad dan ook een debat voeren.

 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening: aangenomen

 Vaststellen bestemmingsplan MFC Drachtstercompagnie: aangenomen

 Verzoek bestemmingsplanwijziging en voorbereidingsbesluit Lavendelheide 1: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.