10 oktober 2020

Uit de Raad van 6 oktober 2020

Ronde Tafel

Op de agenda stond de strategische koers omgevingsvisie 2040; het voorbereidingsdocument op de toekomstige concrete omgevingsvisie. In de strategische koers is vastgelegd hoe de gemeente op hoofdlijnen er uit wil komen te zien in 2040 qua leefomgeving, fysieke omgeving en andere zaken. Het document is met input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. De diverse insprekers pleitten o.a. voor meer burgerinitiatief, het betrekken van jongeren bij toekomstig beleid, neem toerisme mee in verdere uitwerking, houdt oog voor welzijnscriteria en biodiversiteit. Algemene conclusie van de insprekers was dat een nieuwe omgevingsvisie een spanningsveld geeft tussen fysieke leefomgeving, het gebruik van grond (bouw of anders) en landbouw. Het gaat er ook om hoe Smallingerland er uit wil zien in 2040. Grond kun je i.p. maar 1 keer gebruiken voor doeleinden.

Debat

De verordening speelautomatenhallen werd wederom van de agenda gehaald, dit naar aanleiding van eerdere vragen van de CDA fractie. Deze vragen zijn nog niet volledig beantwoord en de portefeuillehouder wil een goed, technisch onderbouwd voorstel aan de raad voorleggen. De woonvisie Smallingerland kreeg van de meeste fracties complimenten over de totstandkoming door de betrokkenheid en input van vele organisaties. Tijdens de ronde tafel een aantal weken geleden werd duidelijk dat de woningcorporaties zich inzetten voor (sociale) huurwoningbouw in Drachten en niet de dorpen. De reden hiervoor is dat uit een analyse komt dat er vooral behoefte is aan bouw in Drachten en niet zozeer in de omliggende dorpen. Er waren vragen van de fracties over hoe de mogelijke komst van de Lelylijn nog van invloed zou kunnen zijn op woningbouw en of bestaande wijken ook worden meegenomen in verduurzaming. ELP en D66 kwamen met een amendement om respectievelijk (sociale) huurwoningen bouw mogelijk te maken door particuliere wooncoöperaties en/of projectontwikkelaars, en een nadere analyse over het gebrek aan sociale huurwoningen. De CDA fractie is ook tevreden met de voorliggende woonvisie, wel vroeg de fractie de wethouder over de voortgang van de woonwagens en twijfelde de fractie of de amendementen van ELP en D66 uitvoerbaar zijn vanwege de rol van de provincie bij het toekennen van woningbouw quota. Wethouder Westerink vond dat eventuele uitbreiding van woningbouw moet worden meegenomen bij meer duidelijkheid over de toekomst van de Lelylijn, indien nodig moet de woonvisie daarop worden aangepast. Het nu alvast voorsorteren hierop was te vroeg. Volgens de wethouder was het amendement van D66 niet uitvoerbaar, de woonvisie moet als geheel worden aangenomen. Een extra analyse zal huidige plannen voor bouw vertragen. Wat betreft de woonwagens moesten spoedig plannen gemaakt worden, aldus de wethouder. Duidelijk werd dat de wethouder (nog) niet volledig op de hoogte is van dit dossier, want volgens de raad staat alles in de steigers en kan er snel actie ondernomen worden. De opmerkingen van de wethouder riep alleen maar meer vragen op. De CDA fractie had een spoeddebat aangevraagd over Aventura. Namens de fractie sprak Hans over geluiden van cliënten dat de zorg nog steeds niet op orde is, en de gebrekkige conclusies van het onderzoeksrapport dat geen duidelijk antwoord geeft op de onderzoeksvragen. Het onderzoeksrapport wat is uitgevoerd rammelt aan alle kanten volgens Follow the money en andere media. Er zijn al meerdere moties ingediend hierover en antwoorden uit het college blijven achterwege. Op deze manier kan de raad haar controlerende taak niet uitvoeren en staan solidariteit en publieke gerechtigheid staat in het geding, aldus Hans. De ingediende motie van de CDA fractie riep het college op om meer controle uit te voeren in bestede zorggelden, de raad actief te informeren en eventuele sancties bij tekortkoming in zorg op te leggen. De raad heeft eind vorige week een uitgebreide versie van de antwoorden uit het onderzoeksrapport gekregen, alleen dit document is onder geheimhouding gedeeld. Dit maakte het debatteren lastig. Na een korte schorsing maakte Rijpstra duidelijk dat het document vertrouwelijk was en niet viel onder geheimhouding. De CDA fractie vroeg dus om meer duidelijkheid vanuit het college in de toekomst over vertrouwelijke stukken en geheimhouding, de gang van zaken tijdens het debat maakte veel onduidelijk. Niet alle fracties vonden dat dit dossier een spoeddebat nodig had, volgens hen deed SDF ook onderzoek en dit geeft wellicht ook meer duidelijkheid. Hoewel onderzoeksrapporten niet keihard aantonen dat er structureel iets mis bij Aventura, is het gevoel bij veel fracties wel dat er zaken mogelijk niet goed zijn en dat het soms “schuurt”. Dit maakte het debat ook ingewikkeld. Wethouder Westerink vertelde dat SDF inmiddels bezig is om betere kaders en voorwaarden op te stellen voor zorginkoop vanaf 2022, dan worden er nieuwe contracten afgesloten. Wel zegde hij toe dat er nu op regelmatige basis gesprekken zullen plaatsvinden met Aventura, in aanwezigheid van de gemeente en SDF. De CDA fractie kan leven met de toezegging dat er meer gesprekken zullen plaatsvinden, dat het college eerdere moties over Aventura en sociaal domein gaat uitvoeren en de raad hierover zal informeren en dat er beter toezicht komt uit het college. De CDA fractie trok haar motie in, met dien verstande dat we het dossier kritisch blijven volgen.

Besluit

 Amendement D66 extra analyse sociale huurwoningen in Woonvisie: ingetrokken

 Amendement ELP mogelijkheid bouwen sociale huurwoningen door andere partijen: verworpen

 Woonvisie Smallingerland: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.