14 januari 2020

Uit de Raad van 7 januari 2020

Debat

Net zoals in 2019 begon dit politieke jaar wederom met het hoofdpijndossier de vernieuwbouw van de Lawei.  In januari 2019 diende de CDA fractie een motie in voor een vervolgonderzoek naar besteding van de subsidie voor de Lawei. De CDA fractie liet dit onderwerp agenderen voor de 1e vergadering in 2020.  Het college heeft de Raad geïnformeerd over de uitkomst van dit onderzoek en stelt voor om het resterend subsidie bedrag van 803 K uit te keren aan de Lawei, omdat het onderzoek aangetoond heeft dat er geen geld is zoek geraakt.  Karin sprak namens de CDA fractie uit dat het onderzoek zeer lang heeft geduurd, mede door de grote vertraging die is ontstaan in de zomerperiode en een reactie van de Lawei tijdens het onderzoek zeer lang op zich liet wachten. `Het had de Lawei gesierd als het sneller had gereageerd en zich meer proactief had opgesteld, de houding van de Lawei is onfatsoenlijk`. De totale meerkosten zijn 5,5 miljoen euro en dit is 100 euro per inwoner. Niet uit te leggen aan de inwoners, in een periode waarin de gemeente elk dubbeltje moet omdraaien en de Lawei inmiddels een betere financiële situatie kent`. De CDA fractie is dan ook tegen het voorstel om het subsidie bedrag van 803 K uit te keren.  De ELP, die in dit dossier altijd met de CDA fractie heeft opgetrokken, heeft ook grote moeite met het uit te keren restbedrag. Zij ziet de subsidie liever omgezet in een renteloze lening, die de Lawei moet terug betalen.  Meerdere fracties gaven aan dat dit onderzoek helaas ook geen volledig inzicht heeft gegeven in de financiële verantwoording door de Lawei en vragen zich daarnaast af wat het college doet met de aanbevelingen van het raadsonderzoek  Portefeuillehouder Rijpstra gaf in zijn reactie aan dat hij het eens was met de CDA fractie dat het onderzoek lang heeft geduurd en dat er frictie is ontstaan tussen het onderzoeksbureau en de Lawei. Het blijkt dat het onderzoeksbureau alleen toegang heeft gekregen tot de verbouw rekeningen en niet tot andere rekeningen van de Lawei. Dit had wel moeten worden gemeld bij de gemeente zoals van tevoren was afgesproken tussen alle partijen.  Het college ziet echter geen reden om de 803 K subsidie niet uit te keren en Rijpstra zegde toe binnen 4 weken te komen met een plan hoe in de toekomst om te gaan met komende grote bouwprojecten (bijvoorbeeld Zwembad). Volgens Rijpstra kon de subsidie niet omgezet worden in een lening, dit zou juridisch niet mogelijk zijn. Het besluit van de 803 K was een collegebesluit en niet aan de Raad, aldus Rijpstra.  Dit riep veel vragen op en geen antwoorden van de portefeuillehouder, er werd besloten tot een schorsing.  Na de schorsing ontwikkelde het debat zich in een technische discussie; over de verdeling van subsidiegelden tussen gemeente en de Lawei (13/14 deel voor rekening gemeente en 1/14 deel voor rekening van de Lawei) bij de toegekende extra subsidie van 3,7 miljoen euro in 2014 en waarbij, volgens Rijpstra,  de Raad dus ook akkoord was gegaan om dit in de toekomst zo te verrekenen.  Karin haalde de brief erbij uit 2014 (extra subsidie van 3,7 miljoen euro), waarbij duidelijk staat vermeld dat als er meer dan 10% wordt overschreden van dit bedrag, de gemeente en de Lawei opnieuw zullen kijken naar een verrekening.  De antwoorden van Rijpstra maakte de situatie er niet duidelijker op en de CDA fractie stelde voor om het onderwerp over 2 weken nogmaals te bespreken in het Debat. Op deze manier kunnen alle feiten en besluiten uit het verleden bekeken worden en zullen enkele fracties juridisch advies inwinnen of je een subsidie nu wel of niet kunt intrekken.  Hoewel alle fracties dit dossier graag willen afsluiten, is duidelijk dat college en raad sterk zijn verdeeld over dit dossier en de finale financiële afhandeling.  

 

Besluit

 Aanstellen van Karin als voorzitter van de Ronde Tafel en lid van de werkgeverscommissie

 Installatie van dhr. Munniksma als fractievertegenwoordiger van de PvdA en dhr. Van Leeuwen voor de SP 

 Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)  Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com    Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.