18 november 2021

Uit de raad van 9 november 2021

Ronde tafel


Als gast was de voorzitter van Smelne FM aanwezig om toelichting te geven over de beoogde verlenging voor
de duur van 5 jaar voor Smelne FM. Eén keer per 5 jaar wordt een lokale publieke media instelling getoetst aan
criteria en Smelne FM voldoet aan deze criteria.


Debat


• Oprichting coöperatie DataFryslan U.A.
De coöperatie DataFryslan is een organisatie die data van leden (waaronder gemeenten) analyseert en hiermee
maatschappelijke strategie en uitkomsten kan laten zien.
Enkele fracties maakten zich wat zorgen over het delen van de data en het gebruik van algoritmes hierin,
recente voorbeelden (toeslagenaffaire) hebben laten zien dat deze algoritmes ook op een foute wijze gebruikt
kunnen worden.
Portefeuillehouder Rijpstra beaamde dat veiligheid en AVG belangrijk zijn en zegde toe de kritische geluiden
mee te nemen en jaarlijks een rapportage te laten aanleveren door DataFryslan. Een goed voorbeeld van
DataFryslan is de recente rapportage door hen over de impact van Corona op de maatschappij.
• Motie vreemd D66 menstruatie armoede
De motie van D66 riep het college op om problemen op te lossen voor vrouwen die door financiële middelen
geen toegang hebben tot menstruatie producten.
• Motie vreemd PvdA Energie armoede
De motie riep het college op om binnen 2 weken met een voorstel te komen hoe inwoners die door de hoge
energie prijzen geholpen kunnen worden.
Beide moties werden door de meeste fracties als sympathiek ervaren, maar richtte zich volgens hen te veel op
een ah-hoc beleid. De CDA fractie ziet liever een beter structureel armoede beleid, zodat dergelijke specifieke
incidentele moties niet nodig zijn. Het is schrijnend genoeg dat deze moties nodig zijn.
De fractie ziet ook winst in goede voorlichting en uitbreiding over bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het
verduurzamen van huizen.
Wethouder Westerink zei dat er op het gebied van menstruatie armoede al reeds bestaande lokale initiatieven
zijn en zegde toe meer aansluiting te zoeken om te kijken of meer steun nodig is.
Over de motie van de energiearmoede zegde hij toe een en ander uit te zoeken en over 2 weken met
aanvullende informatie naar de raad te komen. Na deze toezegging werd de motie ingetrokken.

Besluit


• Oprichten coöperatie DataFryslan: aangenomen
• Motie menstruatiearmoeden; aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)
Reacties welkom via [email protected]
Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.