03 juni 2022

Nieuw college van start!

Op dinsdag 31 mei is het coalitie-akkoord gepresenteerd en zijn Bauke Dam en Petra van den Akker beëdigd als wethouders namens het CDA Súdwest-Fryslân. In de gemeenteraad zijn zij opgevolgd door Theunis de Vries en Bob van der Werf. Fractievoorzitter Samantha Joustra hield het volgende betoog over het coalitieakkoord:

 

Voor ons ligt het coalitie akkoord ´Grutsk en tichtby´. Het resultaat van weken lang hard werken. Ik wil hiervoor mijn collega’s bij de PvdA en FNP bedanken voor de constructieve gesprekken en goede samenwerking die dit mogelijk hebben gemaakt. De formatie was een proces van constructieve gesprekken, maar vooral één van keuzes. Wat willen wij in Súdwest-Fryslân bereiken? Wat gaan wij de komende vier jaar daarvoor doen?

Aan de hand van de drie onderwerpen waar in het akkoord ambities voor zijn geschetst, veerkrachtige kernen en vitaal landschap, positieve gezondheid en organisatie en dienstverlening, licht ik toe waar wij de komende jaren samen op in willen zetten en wat voor het CDA de speerpunten zijn.

Allereerst is onze grootste ambitie om te bereiken dat voor iedere inwoner de basis op orde is. Voor het CDA staat hierin de inclusieve samenleving voorop; iedereen moet mee kunnen doen. De basis op orde, daarin willen wij vooral faciliteren en stimuleren en geloven wij in de kracht van de samenleving en eigen verantwoordelijkheid. Wij willen samen vooruit en samen betekent voor ons; met elke inwoner.

iedereen moet mee kunnen doen

Veerkrachtige kernen zijn er niet als er geen mensen wonen en wonen is nu juist één van de grootste opgaves. Voldoende passend woningaanbod en geen kern op slot is onze insteek. We willen corporaties helpen om sneller sociale woningen toe te voegen, leegstaande panden in steden en dorpen om zetten naar nieuwe woonvormen en er met een taskforce Wonen ervoor zorgen dat er snelheid komt in de opgave Wonen.

Het CDA is grutsk dat er in dit akkoord de nodige aandacht wordt besteed aan vitaal landschap, met name de landbouw. Met ongeveer 800 boeren in onze gemeente zijn we het verplicht om hier aandacht aan te besteden en te zorgen voor een gezonde economische sector met toekomstperspectief. Hierbij willen we ons richten op de verschillende opgaves bij elkaar brengen met een integrale gebiedsgerichte aanpak, zo tot creatieve oplossingen komen en verder in zetten op innovatie en ondernemerschap.

Die integrale gebiedsgerichte aanpak richt zich ook op duurzaamheid. Wij lopen voorop wat betreft opwekking van duurzame energie. Daar mogen we trots op zijn en daarvan mogen we ook zeggen; nieuwe opwekking van duurzame energie moet zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom en zo min mogelijk ten laste van ons mooie landschap. Ons mooie landschap laat ons kenmerken als watersportgemeente, maar we kunnen ons ook kenmerken als waterenergie-gemeente. Blauwe energie kunnen we verder ontwikkelen en ons mee op de kaart zetten. Wat betreft het CDA zetten wij hier vol op in.

Ook zetten wij in op ruimte voor ondernemers; er is fysieke ruimte nodig om te vestigen en te groeien, daarvoor kijken we naar nog te realiseren bedrijventerreinen en naar de huidige. Daarnaast gaan wij voor geconcentreerde winkelkernen en versterken van de binnensteden.

En in die binnensteden moet het idee van de auto op de eerste plaats behoren tot verleden tijd. Wij willen meer focus op de fietser, in het kader van positieve gezondheid, maar ook met het zicht op veilige fietsroutes voor o.a. schoolgaande kinderen. En waar er openbaar vervoer nodig is, is dat beschikbaar. Immers, veerkrachtige kernen betekent ook bereikbaarheid.

En wat betekent veerkrachtige kernen nog het meest? Ontmoeting. Wellicht voor het CDA één van de belangrijkste punten; de ontmoetingsplaatsen. Ontmoeting is de essentie en de basis waar op onze samenleving op draait en dit moeten wij als gemeente ondersteunen. Een vast aanspreekpunt voor de ontmoetingsplaatsen is daarbij een belangrijk element, evenals investeren in de duurzaamheid van zowel het gebruik van de ontmoetingsplaatsen als de gebouwen.

Ontmoeting is de essentie en de basis waar op onze samenleving op draait

Positieve gezondheid is de tweede pijler, met daarbij de nadruk op preventie. Hierin speelt ontmoeting ook weer een rol, maar ook maatwerk. De zorgvraag moet leidend zijn en de wachtlijsten minimaal. In Súdwest moet het goed leven en wonen zijn. Daarbij moeten we ons richten op de gezondheid van onze inwoners, maar ook de bestaanszekerheid, cruciaal voor een vitaal platteland met kleine kernen. Bestaanszekerheid komt hedendaags steeds meer in de knel en met vroeg signalering en duidelijke en overzichtelijke communicatie willen we er voor zorgen dat er niemand buiten de boot valt.

Ook moet er niemand buiten de boot vallen als het op sport en cultuur aan komt; het verenigingsleven moet zowel fysiek als financieel toegankelijk zijn.

Tot slot; organisatie en dienstverlening. Hierin sijpelen de eerdere twee pijlers door, want uiteindelijk komen inwoners voor die onderwerpen eerst aan onze balie. Om die reden onderstreept het CDA de integrale aanpak, om processen voor inwoners te vergemakkelijken en te versnellen.

Financieel staan we er goed voor, maar er zijn meer kansen te benutten qua fondsenwerving in de regio en in Europa. Wij blijven insteken op financieel gedegen beleid en daarom een jaarlijks sluitende begroting. Daarbij willen de lasten voor onze inwoners beperkt houden.

Al met al grootse ambities, maar ook grote opgaves. Wij staan bekend als ontwikkelgemeente, maar laten we ook een innovatiegemeente worden. Met vertrouwen in onze inwoners, in de kracht van de samenleving en de eigen verantwoordelijkheid. Met behoud van het goede en verandering waar nodig. Voorzitter, ik sluit af. Deze grootse ambities en opgaves hebben een goed team nodig, een goed college. Vanuit de CDA fractie dragen wij Bauke Dam en Petra van der Akker voor als wethouders. In hen hebben wij het volste vertrouwen om met deze ambities aan de slag te gaan.

Samantha Joustra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.