18 juni 2020

Vanuit de Fractie

Fractievoorzitter Douwe Attema doet verslag over de afgelopen periode, met zaken en onderwerpen waar de fractie mee bezig is (geweest), en ook hoe de interne communicatie de afgelopen periode heeft plaatsgevonden.

Op afstand

Vorige week (week 24) stonden de eerste fysieke vergaderingen weer gepland. Vanaf 9 maart tot 9 juni hebben we 3 maanden ‘op afstand’, en dan bedoel ik digitaal, vergaderd. Dit geldt voor de fractievergaderingen, de commissievergaderingen, de raadsvergaderingen maar ook voor alle eigen voorbereidingsvergaderingen. Voor iedereen was dit flink wennen. Via de ‘computer’ vergaderen vraagt discipline. U kunt zich dat voorstellen met 37 raadsleden, zes collegeleden en de griffier. Maar je leert er ook van. Naast het kennismaken met nieuwe technieken bespaart het reistijd en wordt het milieu ontzien. Ook in mijn dagelijks werk als projectmanager bij Wetterskip Fryslân merk ik dit. Als het niet hoeft, dan is thuis werken het credo. Dat bespaart mij zeker 1,5 uur reistijd per dag. In de afgelopen periode zie ik nauwelijks nog een tankstation. Voor mij een voordeel, maar voor de pomphouder een nadeel. Kantoren worden nu ingericht op de 1,5 meter systematiek en we weten niet waar dit eindigt.

Dat brengt me dan ook op de gevolgen van de crisis. Als gemeente kunnen we de gevolgen nog niet overzien. En waarschijnlijk na de zomer ook nog niet. Bepaalde inkomsten van de gemeente gaan fors tegenvallen, zoals de parkeergelden en de opbrengst van de toeristen belastingen. En de gemeente wordt al veel gevraagd voor ondersteuning en uitstel van betalingen. Als voorbeeld van gevraagde ondersteuning, onze dorpshuizen en wijkgebouwen. Daar gaan immers de uitgaven wel door, maar er zijn tot op heden weinig tot geen inkomsten. Zo kunnen verenigingen nog geen gebruik maken van de voorzieningen. En wat zijn deze voorzieningen belangrijk voor ons!

Koersnota

Dit alles vraagt scherpe keuzen, ook van de raad. En dat zal best lastig worden maar daar zijn we raadslid voor. Het college heeft hiervoor de Koersnota met als titel ‘Súdwest-Fryslân Herstelt,  Ontwikkelt en Verduurzaamt’, opgesteld. Eerder kregen we jaarlijks een kadernota. Na het vaststellen van de Kadernota in de raad, werd vervolgens de begroting opgesteld. De Koersnota geeft een beeld van de gevolgen van de coronacrisis. De koersnota geeft ook een beeld van de ambities van deze gemeente. Immers de overheid is ook belangrijk als vliegwiel om de economie weer op gang te brengen. Want dat moment komt zeker een keer. Ik denk dan aan de vele projecten. En ook het onderhoud aan onze wegen, bermen, bruggen, rioolgemalen, gebouwen etc. waar onze lokale ondernemers bijna dagelijks mee in de weer zijn.Wel is de gemeente net als onze eigen huishouding: je kunt het geld maar één keer uitgeven.

De eerste zorg is dan ook behoedzaamheid en financieel gezond blijven. We zijn echter zeer afhankelijk van Den Haag. Welke kosten worden door de regering wel, en welke kosten worden niet vergoed? En in welke mate? En vanuit 2019 weten we dat de jeugdzorg miljoenen meer kost en dat de zorg ook onder druk staat. Dat zal in 2020 niet anders zijn. Wat de zorg betreft, wij houden als CDA Súdwest-Fryslân het motto ‘Wie zorg nodig heeft, die krijgt die’, overeind.

Wat zijn de actualiteiten?

Stadhuis Bolsward

In de digitale raadsvergadering van 23 april hebben we besloten een extra krediet van 3,2 mln. beschikbaar te stellen voor het herstel van de schade zoals aangericht door de bonte knaagkever in het stadhuiscomplex Bolsward. Een fors bedrag! In het debat is goed naar voren gekomen waarom deze schade nu pas aan licht komt. We hadden dat graag ook eerder willen weten. De feiten zijn, dat de schade sluipenderweg in de laatste 40 jaar ontstaan is. En nu, met de verbouw en uitbreiding, komt die schade letterlijk en figuurlijk aan het licht. Eén van onze kernwaarden is rentmeesterschap. En we moeten dit mooie stadhuis uit 1613 – 1617 van burgemeester en kistenmaker Jacob Gijsbert koesteren. We hebben dus gemotiveerd besloten het aanvullend krediet van 3,2 mln. euro te verstrekken.  

Nieuwbouw Coop Heeg

We hebben ingestemd met de nieuwbouw van de Coop-winkel in Heeg nabij Talmastate. Bij dat dossier ging het vooral om het bebouwen van een open perceel bij zorgcentrum Talmastate. Eerdere plannen om daar appartementenbouw te plegen zijn niet doorgegaan. Vandaar dat de lokale ondernemer het perceel kan verwerven voor nieuwbouw van de supermarkt. De bestaande supermarkt is enigszins gedateerd en een ondernemer wil altijd vooruit. Dat begrijpen we ook.

Ook ging de discussie over de kap en herplant van waardevolle bomen op die locatie. En die herplant komt er. De coalitie zat hier goed op één lijn.  

Regionale Energie Strategie

In de raadsvergadering van 28 mei ging het vooral om de concept Regionale Energie Strategie, de RES. U zult die term de komende jaren vaker tegenkomen. Súdwest-Fryslân zet zich, met de andere zeventien Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân, de provincie en de netbeheerders, in voor de productie van duurzame energie in Fryslân. De rapportage gaat uit van 2,3 TWh opgewekte duurzame energie. Onze gemeente neemt het merendeel van deze 2,3 TWh voor haar rekening. Alleen Windpark Fryslân in het IJsselmeer is al goed voor 1,3 TWh. Nij Hiddem-Houw staat op de lijst voor 0,147 TWh. Tezamen is dit bijna 65 procent van het regionale Friese bod. Wel moet ik stellen dat CDA Súdwest-Fryslân destijds tegen beide plannen was. We zijn en blijven van mening dat de opgave onze gemeente te veel belast en meer verdeeld had moeten worden. Ook zijn we tegen nieuwe grote windmolens in onze gemeente. Dit geldt ook voor zonneweiden: zonnepanelen op goede landbouwgrond. We zien veel meer kansen voor zonnepanelen op grote daken. De geheel nieuwe ontwikkeling van verticale zonnepanelen op gevels juichen we ook toe.  

#SOSMoria

En de fractie heeft meegedaan met het online gesprek met Madeleine van Toorenburg & Rutger Ploum over de kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. De reden is dat de afgelopen weken ook onze fractie (en ons bestuur) de zorgen over de vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden hebben besproken en uitgesproken. Wij hebben meegedaan aan de informatieve sessie om met het landelijke CDA hierover van gedachten te wisselen. Lees er hier meer over.

De komende tijd:

Op de agenda voor de komende tijd staan de volgende zaken:

De klimaatagenda SWF 2020:

Deze klimaatagenda sluit aan op de doelen van het landelijke Klimaatakkoord. De uiteindelijke opgave is enorm. De opgave is ook terecht als ik denk aan de zorgen die er leven rondom het klimaat en dat er wat aan gedaan moet worden. Ik noem het aardgas-vrij maken van alle woningen (50.000 stuks in Súdwest-Fryslân!) in 2050. De overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar groene energie. De maatregelen die nodig zijn om hittestress, wateroverlast en droogte etc. te voorkomen. Was het voorheen de trend van het zo snel mogelijk afvoeren van het regenwater, de nieuwe trend is het vasthouden (bergen) van het water. Dit voorjaar is het derde droge voorjaar op rij. En de grote steden, ook in Nederland, worden steeds warmer.   
De omslag in denken geeft ook weer kansen. Het hoort ook bij ons rentmeesterschap. Minder tegels, meer gras op eigen erf: hoe eenvoudig kan het zijn! Daar begint het proces van verandering.    

Lidl Bolsward

Het verzoek van de Lidl in Bolsward staat opnieuw op de agenda. Het gaat om planologisch in te stemmen met het realiseren van de supermarkt met parkeerterrein en het verplaatsen van de weg op en nabij het perceel Snekerstraat 9a te Bolsward. Het verzoek van de Lidl kent al een lange voorgeschiedenis. Bij de behandeling van het plan van aanpak in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) op 7 april is gebleken dat er snel behoefte is aan duidelijkheid over dit onderwerp. Het proces duurt gewoon te lang en besluitvorming vraagt nu moed en daadkracht. Er ligt nu een uitwerking van het plan van aanpak. De Lidl is inpasbaar en de Omgevingsvergunning kan in principe worden verleend. Mogelijk is er winst te behalen in het kader van duurzaamheid. Aansluitend wordt een gebiedsvisie ‘Groene hart van Bolsward’ opgesteld, met de hulp van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in Bolsward.

De Welstandscommissie Hûs en Hiem.

Ons wordt gevraagd om in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Idem de begroting voor het jaar 2021. Op een later moment wordt gediscussieerd over de rol van Hûs en Hiem onder de Omgevingswet.   

Ontwerpbegroting FUMO 2021

In die lijn staat ook de ontwerpbegroting van de FUMO 2021 op de agenda. We zijn meerdere keren geconfronteerd met hogere kosten, dat is deze keer gelukkig niet het geval.

Herinrichting stationsgebied Sneek

We worden ook gevraagd in te stemmen met het herinrichtingsvoorstel voor het stationsgebied Sneek en hiervoor een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen. Dit plan past in de Ontwikkelagenda 2017-2021, zoals behandeld in de raadsvergadering van 15 juni 2017. Er staan drie ontwikkelingen op stapel nabij het station Sneek:

  1. ProRail: realiseert in het kader van het Actieplan Fietsparkeren nieuwe, overdekte fietsenstallingen aan de linkerzijde van het stationsgebouw;
  2. De provincie: heeft de taak om het huidige busstation, nog voor de komende concessie, aan te passen aan nieuwe richtlijnen;
  3. De gemeente moet dit jaar, of volgend jaar, groot onderhoud plegen aan de Kanaalstraat.

Ik hoop hiermee een beeld te hebben gegeven van de werkzaamheden van de fractie. Bij vragen kunt u altijd contact zoeken met mij of met de fractieleden. Ik hoop u ook na de zomer weer fysiek te treffen op onze ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,
Douwe Attema
fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.