09 september 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 14

7 september 2023: Politieke Markt (PMA)

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Hans van Gerrevink: 1: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hessen-Allee - De Doorvaart Klarenbeek

Al sinds de eerste dorpsvisie verscheen wordt er al gesproken over uitbreiding van het dorp Klarenbeek. Daar waar dat in 2012 minder nodig werd geacht is er nu weer een 'schreeuwende' behoefte aan extra woningen. Een "...plan om van te smullen.", noemde de voorzitter van de dorpsraad het. En dat was de bijna unanieme mening van alle politieke partijen. Als CDA Apeldoorn hebben we ons in de afgelopen jaren druk gemaakt over de voortzetting van kinderopvang in de Dalk en ouderzorg in het 'Hart van Klarenbeek'. Dergelijke voorzieningen zijn ook gebaat bij extra woningen. Het is toch prachtig als je als starter een woning kunt betrekken in het dorp waar je opgroeide? Of dat je levensloopbestendig kunt blijven wonen in het dorp waar je oud wilt worden? We zijn enthousiast over de ontwikkelingen en geven enkele aandachtspunten mee in participatie, duurzame bouw en betere communicatie. En we wijzen op de verkeersafwikkeling. Dat wordt opgepakt en gemonitord. Maar vooral: begin zo snel als mogelijk!

2: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hoornbloem 23

Een tweede plan voor woningbouw. 10 woningen op een inbreidingslocatie. Dat betekent dat je bouwt in de bestaande omgeving en niet op nieuwe gronden. Hier gaat het om een tuincentrum dat stopt en haar kassen laat vervangen door rijtjeswoningen. Een mooi voorbeeld van wat de gemeente Apeldoorn op tal van plaatsen wil doen. En met huizen die erg gewild zijn. In de afweging ontstaat dan het dilemma van de insprekers uit de buurt. Zijn er voldoende parkeerplaatsen. Hoe kan ik omgaan met lichthinder van auto's. Is de verkeerssituatie wel veilig. De insprekers raken mij, wonen soms al 50 jaar op deze fijne plek. Toch maak ik de afweging vanuit het CDA Apeldoorn om voor het plan te stemmen. Het gaat om het bestemmingsplan. In de uitwerking is nog ruimte voor parkeerverboden. En er wordt indringend gevraagd naar mogelijkheden om de overlast te beperken. Wordt vervolgd.

Alinda Fredriks: 1: Van de 'voorzitter'

Eindelijk mochten we als Raad weer aan de slag. Na een heerlijke vakantie, is het toch altijd weer genieten om weer aan het werk te mogen gaan. Ik startte de avond als voorzitter. Ik mocht het gesprek rondom het thema "Actieplan inclusie" begeleiden. Een groot thema, wat enorm veel behelst. Het werd een mooi respectvol en fijn gesprek. Er was ruimte voor iedereen om standpunten en visies te delen.

Daarna mocht ik zelf het woord voeren bij de PMA waarbij het college een kredietaanvraag doet om in wijken en dorpen speelplekken op te knappen of toe te voegen: Kredietaanvraag Spelen, Bewegen en Ontmoeten. Hierbij is er aandacht voor bewegen voor niet alleen kinderen, maar alle leeftijden. Ook wordt er gekeken naar inclusieve speelplekken, waar ook mindervalide kinderen kunnen spelen. De projecten zijn vaak op verzoek van bewoners of worden in overleg met de wijk of dorpsbewoners opgezet. Ongelofelijk mooi initiatief dat CDA Apeldoorn van harte ondersteunt. Wel zijn wij kritisch op de hoogte van de kredietaanvraag en hebben wij gevraagd aan het college of we periodiek meegenomen kunnen worden over de voortgang van de projecten en het verloop van het budget.

Martin Fransen: 1: Stadspark Apeldoorn

Donderdag stond ‘Stadspark Apeldoorn’ op de agenda. We willen een aantrekkelijke binnenstad, waar mensen met plezier wonen en werken waar mensen graag naar toe gaan om te winkelen en recreëren. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten! Wat maakt Apeldoorn zo uniek? In ons DNA zit het groen. Het vergroenen van de stad is dan ook een van de speerpunten in de nadere uitwerking. Deze nadere uitwerking stond op de agenda. De afgelopen maanden heeft er uitgebreide participatie plaatsgevonden waar vele bewoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben meegedacht. Drie deelgebieden worden aangepakt: de Hoofdstraat vanaf het Station tot de Oranjerie, de Kalverstraat van Amaliapark tot Hoofdstraat en de Hofstraat (vanaf Amaliapark) via Kanaalstraat tot het kanaal en Markthof een gebiedje tussen Hoofdstraat en Marktstraat. U moet zelf vasat ook ervaren dat deze straten/gebieden op dit moment niet uitnodigend zijn. We gaan dit veranderen. Door de voetganger en fietser voorrang te geven op de auto, door het OV aan te passen, volop in te zetten op groen en plekken om te ontmoeten te realiseren creëren we plekken waar we juist graag willen zijn. Het CDA heeft wel de volgende zaken meegegeven voor de nadere uitwerking; let op de belangen van ondernemers, mensen met een beperking en bewoners van het centrum die minder mobiel zijn zoals de ouderen. Namens het CDA heeft Martin Fransen de spanning geduid tussen enerzijds de genoemde belangen en anderzijds onze ambities. Dit betekent dat het soms ook pijn kan doen. Dit vraagt om een overheid die zaken transparant maakt, goed luistert, uitlegt maar ambities waar maakt. Een boeiend proces.

2: Aankoop percelen Kuipersdijk in Beekbergsebroek

De groei van onze gemeente leidt tot uitbreiding op termijn. In de vastgestelde omgevingsvisie zijn ook gebieden aangewezen om die groei op te vangen. De zuidrand van Apeldoorn is één van die gebieden. Nu de kans zich voordeed heeft de gemeente de intentie om vast gronden aan te kopen die nu in de verkoop zijn. Kansen worden op die wijze benut. Wel hebben we gewezen op het feit dat het ontwikkelkader voor de gronden nog ontbreekt. We beraden ons hoe dat kan doorwerken in de raadsvergadering. 

Clariska van Hoek: 1: Actieplan inclusie

Met Alinda als mocht ik namens ons CDA Apeldoorn het woord voeren over het belangrijke thema inclusie. Ik maakte daarbij direct de verbinding met het eerste artikel van de grondwet dat ook in het stadhuis op de ramen zichtbaar is. Iedereen moet in staat zijn deel te nemen aan de maatschappij. Zonder beperking of oordeel. Ik benoemde daarbij nog specifiek taal als instrument. Al eerder maakte ik mij sterk voor de taalontwikkeling en -ondersteuning in Apeldoorn. 

2: Motie vreemd - Een gift in moeilijke tijden

We ondersteunen van harte deze motie en zijn daarom mede indiener van deze motie. Het sluit aan bij onze waarden van het CDA  van publieke gerechtigheid en het recht doen aan de ander. Nu er verder vooronderzoek is gedaan en blijkt dat het doel en de ruimte van deze wet deze ruimte ook daadwerkelijk biedt willen we graag op lokaal nivo dus in Apeldoorn de ruimte om de giftenvrijstelling te verhogen. Andere gemeenten gaan ons daarin al voor. Ik schreef een wat langer stuk dat u hier kunt lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.