ANBI gegevens

Stichting fractie assistentie CDA

ANBI gegevens

Naam
Stichting Fraktie-Assistentie CDA

RSIN of fiscaal nummer
8024.36.250

Contactgegevens
Stichting Fraktie-Assistentie CDA
Postbus 9033
7300 ES  Apeldoorn

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: A. Fredriks
Secretaris: A. Fredriks
Penningmeester: M. Fransen

Beleidsplan/doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning, in het bijzonder op secretarieel, administratief en organisatorisch gebied, aan leden van de Raad der gemeente Apeldoorn welke lid zijn van de fractie van het CDA te Apeldoorn, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
De stichting oefent het werkgeverschap uit over één parttime medewerker. Deze medewerker functioneert zelfstandig en is voor externen het aanspreekpunt. De assistent voert de administratie van activiteiten, stelt vergaderagenda’s op en ondersteunt de fractieleden bij de uitoefening van hun taak in de brede zin van het woord. Dit is een permanente bezigheid.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun activiteiten ten behoeve van het stichtingsbestuur. De beloning van de werknemer in dienst van de stichting volgt een sobere gedragslijn. Er is geen cao van toepassing. Er zijn geen aanvullende arbeidsvoorwaarden. Er is geen pensioenvoorziening. Het overeengekomen aantal werkuren is afgestemd op de inkomsten die worden verkregen uit de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage is afhankelijk van de omvang van de raadsfractie.

Financiële verantwoording
Rekening en verantwoording Stichting Fraktie-Assistentie CDA
Voor inzage in de financiële gegevens van de stichting kan tevens contact worden opgenomen met de penningmeester van de stichting, Dhr. M. Fransen. Te bereiken via het e-mailadres: via [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.