08 oktober 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 18

5 oktober 2023: Politieke Markt

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Hans van Gerrevink: 1. "Technische bespreking principebesluit Warmtenet Kerschoten"

Meer dan 30 bijlagen bij dit voorstel voor een principebesluit over het Warmtenet. Er is al enige jaren gewerkt aan de totstandkoming van deze set van honderden pagina's. We worden in detail bijgepraat op de inhoud zodat we goede afwegingen kunnen maken tijdens de politieke behandelingen aan het einde van deze maand. Uiteindelijk kan de raad er begin november dan een besluit, nee een principebesluit, over nemen. Dat wil zeggen dat we ons voornemen er mee door te gaan, maar de miljoeneninvestering pas vrijgegeven wordt als we ook echt buizen in de grond gaat stoppen en huizen gaan aansluiten. Nu zijn er enkel nog de voorbereidingskosten. Veel partners en de landelijke overheid dragen bij. Totaal wordt er zo'n 70 miljoen geinvesteerd in de verwarming van - initieel 2600 huishoudens en een handvol grootverbruikers. Er zijn veel vragen over de risico's en over de bereikbaarheid voor elke inwoner in de wijk. Is het vrijwillig, is het niet te duur. Een belangrijk punt waarover het laatste woord zeker nog niet gezegd is en we ons als CDA Apeldoorn fractie zeker nog over zullen buigen. 

2. "Zienswijze jaarverslag 2022 Leerplein055"

Leerplein055 is het samenwerkingsverband van de openbare basisscholen in Apeldoorn. En aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor het regelen en leveren van voldoende onderwijs van de gewenste kwaliteit is het belangrijk dat we als CDA Apeldoorn zorgvuldig kijken naar de prestaties. In 2022 heeft de scholengemeenschap zich verbeterd naar een niveau dat voldoet aan de kwaliteit die de onderwijsinspectie stelt. Daar ben ik blij mee. Dat straal ik ook uit tijdens de politieke markt en de aanwezige directeur. Mijn positiviteit wordt niet door iedereen gedeeld. Er zijn zorgen over leerlingenaantallen, instroom en financiele weerbaarheid. Ik laat dat bij de verantwoording van de accountant die meekijkt. Onderwijs vind ik het meest belangrijk om te waarborgen. Wel zie ik wat de collega's bedoelen, maar heb ook vertrouwen in de toekomst. Mede ook door de toename van nieuwkomers in de ISK (internationale schakel klassen). We stemmen in met de zienswijzebrief.

3. "Integrale Veiligheidsplan Apeldoorn 2023-2026 'een veilige stad'"

Al vaak spraken we over de totstandkoming van dit plan. Nu is het bijna af en kan de raad er volgende week over besluiten. Als stad van veiligheid heeft Apeldoorn een imago op te houden en moeten we zeker onze eigen stad veilig houden. Hoe lastig dat soms ook is. In sociale kwaliteit, ondermijning of georganiseerde criminialiteit. Er is voldoende geld beschikbaar en een speciaal programma inclusief adviseur is in gereeedheid gebracht. Begin volgend jaar zien we de eerste resultaten. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik het verzamelen en verbindingen van informatie in het kader van efficiente veiligheid begrijp, maar dat daar wel goed mee om moet worden gegaan. Dus met een ethisch kader en volgens de regels. Zodat ook alle inwoners weten wat we met hun gegevens doen. 

Martin Fransen: 1. "Brief Regio Stedendriehoek Ruimtelijke Opgaven"

Het Rijk wil met alle provincies afspraken maken over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De provincies kijken op hun beurt naar de regio’s waaronder de Stedendriehoek, waar Apeldoorn deel van uit maakt. We brengen in beeld waar verschillende ruimtelijke opgaven samenkomen zoals woningbouw, bedrijvigheid, mobiliteit, natuur, water etc. Voor Apeldoorn is onze omgevingsvisie uitgangspunt en deze vormt onderdeel van het Ruimtelijke regio verhaal. Vooralsnog gaat het dus om bestaande visie’s en plannen van de gemeenten. In de volgende fase wordt naar de verdere toekomst gekeken; hoe ziet onze regio er in 2050 uit met aandacht voor leefbare steden en dorpen, goede netwerken voor energie en economie en perspectief voor onze landbouw en natuur. CDA Apeldoorn kan zich vinden in een aantal uitgangspunten, maar heeft wel gevraagd om de Raad hier goed in mee te nemen. Niet alleen om besluiten te nemen maar aan de voorkant om mee te denken en kaders te stellen. Dit wordt vervolgd.

2. "Herontwikkeling Kayersmolen-Noord"

Centraal staat het stedenbouwkundig plan voor de herinrichting van het gebied. Het gebied Kayersmolen bevindt zich tussen de Kayersdijk, Laan van Mensenrechten en het Kanaal. Wie dit gebied een beetje kent weet dat er dringend wat moet gebeuren. Al eerder is de Raad akkoord gedaan met ontwikkeling van dit gebied. Het CDA Apeldoorn kan zich vinden in de uitwerking middels dit stedenbouwkundig plan. CDA Apeldoorn heeft altijd gezegd: maak eerst de stad af voordat uitbreiding over de snelweg aan de orde is. Het plan voorziet in veel betaalbare woningen. Er zal een behoorlijk stedelijk woonmilieu met veel hoogbouw ontstaan. Hier zat ook de zorg bij het CDA Apeldoorn. Let op de menselijke maat! Door echter veel groen toe te voegen aan het gebied, voetgangers en fietsers prioriteit te geven boven de auto, veel aandacht te hebben voor de plint, kleurstelling, situering van gebouwen en entree’s etc (dit noemen we de beeldkwaliteit) zal er een gebied ontstaan waar mensen prettig kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Binnen afzienbare tijd zullen we daadwerkelijk gaan bouwen en zal deze plek uitgroeien tot een gebied waar we trots op kunnen zijn. 

3. "Vaststelling bestemmingsplan landgoed Deelerwoud"

Het gaat hier om een bestemmingsplan wat de bouw van woningen mogelijk maakt in het gebied Deelerwoud. Dit gebied ligt tussen Hoenderloo en de A50. Een groot landgoed van bijna 700 ha. Het onderhoud en beheer van het park maar ook de renovatie van enkele vervallen gebouwen vraagt veel financiële middelen. Het bouwen van woningen kun je zien als inkomsten om dit mogelijk te maken. Het komt niet vaak voor dat we als CDA Apeldoorn fractie nog geen definitief besluit hebben genomen. Het schuurt namelijk. Moeten we wel woningbouw plegen in dit gebied, dat voor een deel een Natura 2000 gebied is. Aan de andere kant is de ruimtelijke onderbouwing in de voorstellen voldoende en wordt aan alle eisen en randvoorwaarden voldaan. In de PMA heeft CDA Apeldoorn haar twijfel uitgesproken. Er zijn nog enkele vragen gesteld die het college nog niet kon beantwoorden. In aanloop naar de raadsvergadering zullen wij als CDA Apeldoorn, met inachtneming van de antwoorden op de vragen, een definitief standpunt innemen. 

Alinda Fredriks:  1. "Van de voorzitter"

Voor mij is de donderdag echt een politieke dag. 's Middags neem ik nog de tijd om voor te bereiden, mail door te nemen, post weg te werken en gesprekken met inwoners en organisaties te plannen. Afgelopen donderdag had ik een voorbereidend gesprek met ambtenaren over het voorstel voor het warmtenet in Kerschoten. In de avond zit ik namelijk het debat daarover voor. Daarna de agendacommissie, waar we de planning voor de komende maanden doorspreken en vervolgens het presidium, het overleg tussen de fractievoorzitters en de burgemeester. Daarna is er rond zes uur tijd voor eten. Dit wordt verzocht in de kantine van het huis van de stad. Het is een moment om even bij te komen en bij te praten met collega's.

Om zeven uur starten we met de avond. Ik mocht wederom voorzitter zijn bij twee besprekingen. De technische presentatie over het warmtenet was erg interessant. Een lastig onderwerp waar veel geld mee gemoeid is. Ik mocht ook de gesprekken leiden over de zienswijzebrief rondom de gemeenschappelijke regeling voor Lucrato. Het sociaal werkbedrijf waar de gemeente in deel neemt. 

2: "Visie en routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Apeldoorn 2.0"

Afsluitend was ik woordvoerder bij de bespreking over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In de afgelopen jaren is veel gebeurd, maar we zijn nog lang niet klaar. Qua visie en ambitie kunnen wij deze ontwikkeling steunen. Wel hebben we zorgen geuit over de financiering en de sturing op de financiën. Komende donderdag komt het plan terug naar de raad voor besluitvorming. Voor die tijd gaan wij ons beraden over het voorstel. 

Clariska van Hoek: 1. "Dialoog Actieplan Jeugdzorg en Onderwijs"

In het Actieplan Jeugdzorg en Onderwijs, dat 18 acties bevat om vroegtijdige ondersteuning aan gezinnen te bieden en zo de latere inzet van jeugdzorg te voorkomen. Er werd duidelijk dat er een toenemend aantal problemen is met jongeren en gezinnen, evenals een toename van vechtscheidingen. De avond was gericht op het delen van ervaringen, met verschillende sprekers van verschillende organisaties die inleidingen gaven over de thema’s om over na te denken en de dialoog te voeren.

Er werd aangegeven dat er meer rust nodig is in het gezin, maar de vraag blijft hoe dit te bereiken. Het tegengaan van kansenongelijkheid werd ook als belangrijk punt naar voren gebracht, evenals het normaliseren van problemen - het leven is niet perfect en iedereen heeft wel eens een moeilijke periode. Er werd ook gesproken over het belang van goede regie in de vorm van een casemanager voor het kind. Het CDA Apeldoorn benadrukt het belang van preventie, met name door in te zetten op het gezin, goed regievoering, het tegengaan van kansenongelijkheid en laaggeletterdheid. We hebben hier vorig jaar een belangrijke motie over ingediend samen met D66, wat sindsdien een nog belangrijker speerpunt in de gemeente is geworden.

De bijeenkomst was een succes in termen van het delen van ervaringen en ideeën, en hopelijk zal dit leiden tot positieve veranderingen in de toekomst. 26 Oktober zal deze bijeenkomt een vervolg krijgen waarin deze bespreekpunten zijn ondergebracht.

2. "Lucrato: zienswijzenbrief Raad n.a.v. wijziging gemeenschappelijke regeling"

De raad heeft zich meerdere keren laten informeren over de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen, die gemeenten meer grip geeft op verschillende gemeenteoverstijgende samenwerkingen. Dit is echter een recht en geen plicht. Voor elk van de zeven gemeenschappelijke regelingen waaraan Apeldoorn deelneemt, kan de raad een gewijzigde regeling verwachten. De raad moet dan per gemeenschappelijke regeling uitspreken welke wijzigingen wel en welke niet wenselijk zijn. De zes thema’s die nu voorliggen als gevolg van de gewijzigde WGR gaan over de vraag waar wel of niet zienswijze op ingediend moeten kunnen worden, een mogelijke adviescommissie, de participatie, de evaluatie, de informatieplicht en uittreding.

In de PMA van 9 februari 2023 werd de raad nog eens meegenomen in de wijzigingen van de WGR en zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de verschillende thema’s. Daarnaast is er vanuit de raad een stuurgroep gevormd die heeft meegedacht over de opzet van de PMA. Alle partijen gingen deze donderdagvond akkoord met de gewijzigde regeling met als aandachtspunt dat er aandacht moet zijn en blijven voor burgerparticipatie. Ook werd benadrukt dat Lucrato zeer belangrijk werk doet waar we heel blij mee zijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.