29 oktober 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 20

26 oktober 2023: Politieke Markt

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Clariska van Hoek: 1. "Host City (technische presentatie over haalbaarheidsonderzoek)"

Apeldoorn heeft een woeste droom: een nieuw woongebied in het zuiden, waar mensen kunnen genieten van de natuur en de stad. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt: de Omgevingsvisie ‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’. In dit plan staat dat er tussen 2023 en 2040 zo’n 2000-3000 woningen moeten komen ten zuiden van de A1, tussen Apeldoorn en Beekbergen. Een deel van deze woningen zijn flexwoningen: woningen die je snel kunt neerzetten en weer kunt weghalen als ze niet meer nodig zijn. Zo wil de gemeente de woningnood aanpakken.

Maar is dit plan wel haalbaar? Dat heeft de gemeente onderzocht. Ze heeft ook een afspraak gemaakt met het ministerie van BZK, dat geld geeft voor het bouwen van flexwoningen. Het ministerie noemt dit project Host City, en wil dat het in 2027 klaar is. De gemeente heeft de resultaten van het onderzoek laten zien aan de gemeenteraad. Daar heeft het CDA vragen gesteld over hoe Host City past bij het grotere woongebied in de zuidrand, en wat het nut is van flexwoningen. Want wie gaat er in die flexwoningen wonen? En wanneer komen ze er? Dat weet niemand zeker, want dat hangt af van het Rijk en de woningcorporaties. Sommige partijen denken dat het beter is om gewone woningen te bouwen, want dat gaat misschien sneller.

Hoe gaat het verder met deze woeste droom? Dat blijft nog even spannend.

Clariska van Hoek: 2."Vervolg Actieplan preventie jeugdzorg en onderwijs"

Het CDA is een partij die het gezin hoog in het vaandel heeft staan. Het CDA ziet het gezin als de hoeksteen van de samenleving, waar kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving kunnen opgroeien.

We steunen het actieplan van het college om de kosten in de jeugdzorg en het onderwijs terug te dringen, maar hebben ook zorgen en vragen. Het CDA vindt preventie een belangrijk speerpunt, en wil meer rust en balans in het gezin bevorderen. We vragen aandacht voor het voorkomen van problemen in (geestelijke)gezondheid en ontwikkeling, laaggeletterdheid, (v)echtscheidingen en het voorkomen van kindermishandeling.

Het CDA wil dat alle kinderen toegang krijgen tot kinderopvang, en dat er een vast aanspreekpunt komt voor gezinnen die hulp nodig hebben. We zijn dan ook blij met de meer regie die er gaat komen. We maken ons zorgen over de tekorten in de kinderopvang, en vragen het college om dit te voorkomen en goed in te regelen zodat elk kind de opvang krijgt die het verdient.

Het CDA is zich ervan bewust dat de Hervormingsagenda Jeugd nieuwe uitdagingen met zich mee zal brengen, en wil hierover goed geïnformeerd blijven. We blijven kritisch volgen hoe het actieplan wordt uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Het CDA gelooft dat voorkomen beter is dan genezen, en dat het gezin de basis is waar vanuit kinderen mogen groeien en bloeien. De wethouder heeft toegezegd dat al deze punten de aandacht krijgen en zal ons hiervan op de hoogte houden. Clariska neemt samen met collega’s van andere partijen deel aan de raadswerkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling en ontwikkelt samen met haar collega’s een monitor om meer grip te krijgen op de resultaten.

Martin Fransen: "Ontwikkelplan Zwitsal Buitenstad"

De toekomst van het Zwitsal terrein (tussen Vlijtseweg en Kanaal) stond in de PMA centraal. In 2021 is de raad akkoord gegaan met een programma van eisen voor de gemeente en de ontwikkelaar. Het gebied moet een uniek stukje Apeldoorn worden waar werken, wonen (nieuwe en  innoverende woonconcepten), evenementen een plek moeten krijgen met aandacht voor de huidige gebruikers en het industrieel erfgoed.

Volgens het CDA Apeldoorn is dit programma van eisen goed verwerkt tot de visie die nu centraal staat. Ik heb echter wel aandacht gevraagd voor de volgende zaken: dat geluid een rol speelt als je evenementen en wonen ruim baan geeft is duidelijk, dit kan schuren, maar let hier op bij de verdere uitwerking. Er zal sprake zijn van een lagere parkeernorm hetgeen voor ons acceptabel is omdat we de auto op sommige plekken willen terugdringen in het straatbeeld. Blijf dit echter monitoren en maak je plan flexibel om eventueel je ambitie bij te stellen. Er wordt in het gebied 70 % betaalbaar gebouwd. Dit vindt CDA Apeldoorn voldoende. Wel hebben we wederom aandacht gevraagd voor het goedkope middensegment (woningen tussen 220.000 en 300.000). Maak hier goede afspraken over. Bouw ook voor beroepen als bv. de onderwijzer en politieagent. We zullen de verdere uitwerking van de visie goed in de gaten blijven houden.

Hans van Gerrevink: "Principebesluit warmtenet Kerschoten"

De laatste voorbereidingen voor het definitieve besluit in de raad werden afgelopen donderdag gedaan. Ik had tot in detail onderzoek gedaan over warmtenetten en hun succesfactoren. Maar ook de risico's. Zo had ik contact met Groningen, Eindhoven en Deventer. Gelukkig hebben ook de medewerkers van de gemeente Apeldoorn vooraf hun licht bij vele experts en andere gemeenten opgestoken. 

De insprekers meldden het al. Het is belangrijk goed te communiceren met de bewoners. Huurders én eigenaren. In begrijpelijke en hun eigen taal. Daar is een groot deel van de deelname ook van afhankelijk. 
Er wordt aandacht gevraagd voor betaalbaarheid. Van de aansluiting, maar ik benoem ook het vastrecht. Dat is aanmerkelijk hoger. Aan de andere kant heb je echter geen ketelonderhoud meer. Maar of dat een ieder overtuigd?

ik vraag aandacht voor de lange termijn. Als dit nu al zoveel geld kost. Hoe gaan we dan de financiering vinden om ook voor alle andere wijken mensen te helpen in een subsidie of de infrastructuur die nodig is ook daar aanleggen. De huidige uitgave is enorm met bijna 70 miljoen aan investeringen. 
Als CDA Apeldoorn zijn we vanzelfsprekend voor het verduurzamen van onze bebouwing en moeten we zeker de volgende stap zetten. Maar we zijn wel van mening dat de visie ook op lange termijn moet kunnen worden gerealiseerd.

In november neemt de raad haar besluit. Als fractie beraden we ons over het definitieve standpunt.

De avond werd om 21.30 nog vervolgd met een raadsdebat over een eerder ingediende motie. Doel was om te komen tot een duidelijk kader waarop de raad kan sturen op prioriteiten binnen de opgaven van Apeldoorn. Het debat is natuurlijk terug te kijken op de website van de gemeente Apeldoorn. Natuurlijk deden onze raadsleden Martin en Alinda hierover de woordvoering. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.