19 november 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 22

16 november 2023: Politieke Markt

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Clariska van Hoek: 1. "Raadsvoorstel Haalbaarheidsonderzoek Host-City Beekbergsebroek"

Wij spraken donderdagavond over het plan Host City, een project om Apeldoorn duurzaam en betaalbaar te laten wonen. Host City is een ambitieus project om Apeldoorn te voorzien van duurzame en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Wij zien Host City als een positief plan dat aansluit bij de visie van onze partij om Apeldoorn te maken tot een groene, sociale en innovatieve stad. Wij steunen dit plan, maar hadden ook vragen en zorgen. Deze vragen heb ik namens de fractie van het CDA Apeldoorn ingebracht.

  • Hoe verhoudt de intentieovereenkomst uit 2022 zich tot het huidige plan? Waar komen de flexibele kavels terecht?
  • Kunnen de flexwoningen tijdig geleverd worden? Wordt de woningbouw niet vertraagd?
  • Worden de voorzieningen en de infrastructuur in het gebied voldoende en bereikbaar? Hoe werd de verkeersveiligheid en de leefbaarheid gewaarborgd?

Wij willen van Host City een succes maken, voor Apeldoorn en haar inwoners. Een ander alternatief plan gaat niet sneller zoals sommige partijen ons willen laten geloven. Deze partijen waren niet overtuigd van de haalbaarheid en de wenselijkheid van het plan. Een aantal partijen vonden het plan nog niet besluitrijp en gaven aan meer informatie en onderbouwing te willen hebben. We respecteren hun standpunt, maar waren het er niet mee eens. Wij vonden dat de wethouder voldoende duidelijke informatie had gegeven en dat het plan klaar was om besproken te gaan worden in de raad.

Clariska van Hoek: 2."Woningmarktinstrumenten"

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft een nieuw woonbeleid vastgesteld om te zorgen voor meer en betere woningen voor verschillende doelgroepen. Om dit beleid uit te voeren, zijn er verschillende instrumenten die de gemeente kan inzetten, zoals een huisvestingsverordening, een woonplicht, een zelfbewoningsplicht of een opkoopbescherming. Deze instrumenten hebben als doel om de woningmarkt te reguleren, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren. De gemeenteraad kreeg uitleg over deze instrumenten en kon daarover technische vragen stellen. Het doel is om de gemeenteraad voldoende kennis te geven om later een politiek standpunt te kunnen innemen.

Clariska van Hoek: 3. "Zienswijze gewijzigde regeling Stedendriehoek"

In de PMA heeft de raad een zienswijze gegeven op het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stedendriehoek. Dit is een samenwerkingsverband tussen acht gemeenten in de regio, dat moet voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad heeft enkele standpunten ingenomen over de bestuurlijke inrichting, de financiële verantwoording en de democratische controle van de gemeenschappelijke regeling. Deze standpunten zijn verwerkt in een brief die naar Stedendriehoek is gestuurd. De raad heeft het voorstel binnen de PMA unaniem aangenomen en besluitrijp verklaard.

Alinda Fredriks: 1. "Evaluatie cameratoezicht"

Mijn eerste PMA van deze avond was de evaluatie van het camera-toezicht. De gemeente mag, onder strenge voorwaarden, incidenteel camera toezicht inzetten op onveilige plekken. Een en ander is vastgelegd in de lokale APV. Dat zijn de regels die voor de gemeente Apeldoorn zelf gelden. Wat het CDA Apeldoorn betreft kunnen wij de inzet van cameratoezicht steunen. Het kan een goed middel zijn om veiligheid te bevorderen. Maar vanwege de privacy mag je het ook niet al te lang laten hangen, zeker als er geen reden voor is. Goed dat we daar zo alert op zijn. 

Alinda Fredriks: 2. "Actieplan landbouw, samen werken aan een toekomstbestendige landbouw in Apeldoorn"

Daarna mocht ik aansluiten bij de behandeling van het actieplan landbouw. Deze is opgesteld naar aanleiding van een motie waarbij de oproep is om agrariërs met een intensieve veehouderij te bewegen over te stappen naar niet-intensieve en natuur-inclusieve kringloop veehouderij. 

Als CDA Apeldoorn hebben wij vorige periode deze motie niet gesteund.  Dat er stappen gemaakt moeten worden staat buiten kijf. Maar laten we ook ruimte houden voor andere inzichten en innovatie. En de rol van de gemeente in de landbouwtransitie is minimaal. De landelijke overheid en de provincies zijn aan zet. Wij hebben de middelen en mogelijkheden niet. Belangrijk is dat wij ook niet de verkeerde verwachtingen bij agrariërs scheppen. Wij kunnen ons zeker vinden in de opzet van dit plan waarbij er ingezet wordt op educatie, kennis delen, netwerk opzetten en waar mogelijk agrariërs te helpen en ondersteunen in deze tijd van beleidsonzekerheid. Naast onze agrariërs gaan staan is het uitgangspunt. Ook van het CDA Apeldoorn.

Martin Fransen: 1. "Beleidsregel parkeren 2023"

Donderdag stond de beleidsnotitie over de regels voor parkeren op de agenda. Dit is een vrij technisch stuk met veel normen. De kern voor CDA Apeldoorn is dat wij met name in de BSK gebieden (Binnenstad, Spoorzone en Kanaalzone) een lagere parkeernorm gaan hanteren met in bepaalde gebieden het realiseren van deelmobiliteit. Uiteindelijk moet dat leiden tot een mooie woonomgeving met minder auto’s (blik) en meer groen waar inwoners met veel plezier kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Dit is ook een spannend proces, waarbij er wel aandacht moet zijn voor minder validen en senioren en een goed bereikbaar openbaar vervoer.

Martin Fransen: 2. "Masterplan Veldhuis en Kaderwijziging Molenstraat Centrum"

Daarnaast stond masterplan Veldhuis op de agenda met daarbinnen de locatie Molenstraat. Veldhuis is het gebied tussen het station, kanaal, Molenstraat en het spoor en hoort dus bij het BSK gebied. Hier gaan we 800-1000 woningen bouwen. De inhoudelijke bespreking staat de komende weken gepland. Donderdag hebben inwoners en bijvoorbeeld ook de onderwijsinstellingen, die er ook een plek krijgen, hun mening kunnen geven. Met name voor bewoners en belanghebbenden is dit een forse en ingrijpende ontwikkeling, we moeten zorgvuldig met hun gedachten en meningen omgaan. Dit gebeurt volgens het CDA Apeldoorn ook, waarbij we wel moeten vaststellen dat een dergelijke ontwikkeling niet iedereen gelukkig kan en zal maken. Wij als gemeenteraad zullen onze verantwoordelijkheid moeten nemen, na afweging van alle belangen. We komen hier binnenkort op terug.

We gaan akkoord met de ontwikkeling van een perceel aan de Molenstraat, als onderdeel van Veldhuis. Het gaat om een perceel van de gemeente waar we 100% sociale woningbouw plegen. Wij ondersteunen dit plan volledig, zeker in een tijd dat realisatie van met name deze woningen niet makkelijk is. Er staat wel een forse gemeentelijke financiële bijdrage tegenover, om de zogenaamde 'onrendabele top' van zo'n project te kunnen betalen. Alles afwegende zijn wij als CDA Apeldoorn akkoord gegaan met dit plan.

Hans van Gerrevink: 1. "Zonstrategie Apeldoorn ‘pak de zon’"

De zonnestrategie is een onderdeel van het programma dat gaat over de Energie van Apeldoorn. Vanuit de Regionale Energie Strategie en de Apeldoornse Omgevingsvisie zijn doelen gesteld voor de opwek van energie. Omdat windmolens voorlopig hier niet mogelijk zijn door de aanwezigheid van kwetsbare natuur ligt de focus voor opwek vooral op zonne-energie. De gemeente schrijft dat ze wil voldoen aan de Zonneladder. Juist enkele weken geleden stuurde de overheid nieuwe regels over zonnepanelen op waardevolle landbouwgrond en natuur. Het CDA Apeldoorn is ook voor het eerst volleggen van daken met zonnepanelen voor deze in de natuur te plaatsen. Maar we weten ook dat het niet genoeg is. Er moeten ook andere alternatieven worden uitgevoerd. We snappen dat dat voor bijvoorbeeld Beemte Broekland lastig is, maar er is ruimte. De bewoners hebben zelf voorstellen gedaan en ondernemers zijn toe aan het uitvoeren van hun voorgenomen plannen met ontwikkelaars. Helaas mocht het daar donderdag niet over gaan en hebben we ons gehouden aan 'Zon op dak'. Als vervolg op de studie van DHV Royal Haskoning. Natuurlijk moet dat worden uitgevoerd, maar deze maximaal bijna 700Gwh is niet voldoende om Apeldoorn in 2030 in de buurt te brengen van de finish. Er moet meer en beter worden nagedacht. Als CDA Apeldoorn hadden we dat al gevraagd in de schriftelijke vragen van 27 oktober. Maar met de toevoeging van netcongestie (het belemmeren van alle ontwikkelingen door het stroomnetwerk) is de puzzel compleet. Wordt vervolgd.

Hans van Gerrevink: 2. "Beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2024-2039"

Sommige dingen zijn gewoon leuk om te bespreken én om te lezen. Dit nieuwe onderwijsplan heeft lang op zich laten wachten. Maar nu het er is, is iedereen vol lof. Ik bereidde me voor door met veel belanghebbenden te bellen. Bestuurders van de drie grootste scholenkoepels (PCBO, Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055) en sprak met een enkele schooldirecteur. Unaniem was het beeld van samenwerking. Tussen de scholenorganisaties, maar ook tussen de gemeentelijke betrokkenen in de ambtelijke dienst en het college. Fijn om te horen dat er ook complimenten kunnen worden uitgedeeld. De gemeente krijgt vaak alleen maar kritiek. Onze bijdrage was wel gericht op de financiele consequenties, die pas in het voorjaar bekend worden en het jaarlijks bijsturen. Immers niemand kan 15 jaar in de toekomst kijken. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de urgente zaken die op sommige scholen in leer- en werkklimaat moeten worden opgelost. 

Hans van Gerrevink: 3. "Notitie participatie en participatieregels onder de Omgevingswet"

Het kostte me nogal wat tijd en een aantal keren lezen voordat deze juridisch complexe notitie echt begrijpelijk werd. Het is een juridisch stuk dat invulling geeft aan één van de vereisten van de omgevingswet. Een nieuwe wet in het kader van ruimtelijke ordening die een meer integraler beeld moet geven van een ontwikkeling. Per 1 januari wordt deze van kracht als ook het digitale stuk goed werkt. De notitie is geschreven om juist iets makkelijks en belangrijks te regelen. Participatie. Vooraf met omwonenden of belanghebbenden van een plan rond de tafel om te luisteren wat anderen van je plan vinden. En daar een verslag van maken dat bij besluitvorming over plannen wordt gebruikt door de gemeenteraad. Een goede ontwikkeling, waarbij ik aangaf dat het belangrijk is ook inwoners over deze nieuwe regels te informeren. Het komt nog te vaak voor dat mensen niet weten wat er in hun omgeving speelt en daarbij achteraf verrast worden. De notitie wordt donderdag in de raad behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.