10 februari 2024

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 33

8 februari 2024: Politieke Markt

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Allinda Fredriks: 1.  "Presentatie Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief leven Akkoord (IZA/GALA)"

De avond begon met een presentatie over IZA (Integraal Zorg Akkoord) en GALA (Gezond Actief Leven Akkoord). Al sinds jaren is het beeld ontstaan dat we een tekort in de zorg gaan krijgen. De vergrijzing neemt toe ten opzichte van het aantal werkenden. Op dit moment ervaren we al op een heel aantal plekken deze tekorten. We moeten werken aan de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Onderdeel hiervan zijn het IZA en het GALA. Met deze plannen richten wij ons op preventie en gezondheid. Immers, gezonder leven en ouder worden zorgt voor een fijner en gelukkiger leven en er is minder zorg nodig. Het regioplan voor IZA is inmiddels af. We werken hierbij samen met onze buurtgemeenten. De volgende stap is voor beide akkoorden het opstellen van een werkagenda. De eerste plannen zien er goed uit, waarbij we pleiten voor goede monitoring, zodat we inzicht willen in de effectiviteit van beleid. Ook is het belangrijk om aandacht te houden voor de financiën, landelijk gezien is er een eenmalig budget gekoppeld en er is voor nu geen zicht op structurele budgetten.

Allinda Fredriks: 2. "Presentatie Voortgang gebiedsproces GEUS"

De plaatsen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) liggen als een natuurlijke enclave bij elkaar op de Veluwe. Waarbij de natuurlijke systemen ervoor zorgen dat deze plek als een gebied gezien moet worden. Het is wellicht wel een van de mooiste, groene plekken op de Veluwe, bestaande veelal uit Natura2000 gebieden. De uitdagingen op deze plek, bestaan uit landbouw, recreatie, leefbaarheid en water/natuur. Om dit zo goed mogelijk op te pakken, is er besloten om in gezamenlijkheid met allerlei partijen een plan op te stellen. Op dit moment zijn er 4 werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen komen op een later moment bij elkaar. Onderdeel van dit proces zijn afzonderlijke werkagenda’s. In ons geval is dat de vitaliteitsagenda van Uddel. Hierbij komen allerlei punten aan de orde. Zoals de mobiliteit en ontsluitingsweg. Maar ook de behoefte voor uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. De gemeente heeft het net opgehaald en veel ondernemers zouden graag hun bedrijf verplaatsten naar een gezamenlijke locatie, waarbij er ook nog ruimte is voor eventuele uitbreiding. Geen versnippering meer en het stimuleren van het ondernemersklimaat. Op de locaties die zij verlaten zou er wellicht ruimte ontstaan voor woningbouw of natuurontwikkeling.

Het college komt nu met een voorstel voor een locatie, waarbij zij ongeveer 19ha aangewezen hebben en hier een voorkeursrecht gemeente op hebben gevestigd. Op deze locatie zitten nu voornamelijk boerenbedrijven. Het voornemen van het college vindt in Uddel voor- en tegenstanders. Voorkeursrecht gemeente houdt in dat, indien de eigenaar besluit te verkopen, de gemeente de eerste kans krijgt. De gemeenteraad moet dit besluit ondersteunen middels een formeel besluit. Op 29 februari wordt er verder gepraat over dit plan in de gemeenteraad. Er vindt dan een PMA plaats waarbij wij politieke input mogen leveren. Er is dan ook ruimte voor insprekers. Daarna zal het terugkomen in de volgende raadsvergadering, waarbij wij een formeel besluit nemen.

Hans van Gerrevink: "Rondetafelgesprek over ethiek & iVisie"

Een buitengewone PMA, waarin niet alleen fracties deelnemen aan het gesprek, maar ook een deel van de ambtelijke organisatie van de Gemeente Apeldoorn. Het doel is een open gesprek te voeren over de wijze waarop digitalisering (Ivisie) samengaat met ethische afwegingen. Hoe zorg je dat technologie niet te dwingend wordt, niet te controlerend, voor iedereen nog toegankelijk. Het voortschrijdend gebruik van technologie is niet meer te stoppen. Het gebruik van data wordt ook steeds meer gewoon. Maar de ethische afweging moet daarbij altijd een bewuste zijn volgens het CDA Apeldoorn. Veiligheid is een groot goed voor onze inwoners. Ook digitale veiligheid. Daarmee niet alleen doelend op het veilig zijn van de gegevens van onze Apeldoorners, maar ook op het veilig gebruik daarvan. Niet alles moet omdat het kan. Niet iedereen heeft dezelfde grenzen. We staan stil bij het feit of er een ethische commissie in Apeldoorn moet komen, die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de afwegingen die moeten worden gemaakt. Maar die ook de organisatie bewuster maakt van de keuzes die moeten worden gemaakt. Soms botsen keuzes en dan is het goed er met meerdere personen bij stil te staan. De wethouder geeft aan dat in de loop van 2024 mogelijk zo'n ethische commissie vorm krijgt. Net zoals dat het geval is in Zwolle of in Utrecht en waar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) veel voorbeelden voor geeft.

Martin Fransen: 1. "Regioarrangement 2023 Regio Stedendriehoek"

Het Rijk is bezig met het schrijven van de Nota Ruimte. Deze zal de contouren schetsen van het Nederland in 2050. Hierbij wordt input gevraagd van met name de regio’s. Dit wordt het regio arrangement genoemd. Apeldoorn maakt deel uit van de regio Stedendriehoek. Er worden een aantal speerpunten genoemd: vitaal plattegrond, versterken natuur, aandacht voor de corridors (A1, A50) en aandacht voor de IJssel. Het onderwerp wat prominent in het arrangement wordt genoemd en op korte termijn wordt opgepakt is het zgn. Bundelingsgebied; het landelijk gebied tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Dit gebied is in beeld voor grootschalige woningbouw. 

Wij, als CDA Apeldoorn, hebben aangegeven in grote lijnen te kunnen vinden in de genoemde speerpunten. Wel blijven wij aangeven dat inbrengen boven uitbreiden gaat. Dit brengen we in Apeldoorn in de praktijk met onze binnenstedelijke ontwikkelingen. Omdat je voor meerdere doelgroepen moet bouwen en binnenstedelijk bouwen grenzen kent (we moeten ons groene karakter behouden) kun je parallel daaraan ook kijken naar het landelijk gebied. Het regio arrangement wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Wij hebben aangegeven zorgen te hebben over de rol van de raad en de participatie. Het gaat hierbij over democratische legitimatie. De stedendriehoek heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor Apeldoorn, maar besluitvorming zal toch echt in de raad moeten plaatsvinden en onze inwoners moeten gehoord worden. Met klem hebben we hier aandacht voor gevraagd. 

Martin Fransen: 2. "Raadsbrief voortgang programma voor de Veluwe"

Apeldoorn wordt wel de hoofdstad van de Veluwe genoemd. Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op deze mooie Veluwe, hierbij kun je denken aan leefbaarheid van kleine kernen, verdroging, toerisme en recreatie en de toekomst van de landbouw in relatie tot de stikstofproblematiek. De kernvraag is hoe zorg je voor de juiste balans. Met het Programma voor de Veluwe werkt de gemeente Apeldoorn samen met een aantal partners aan een vitaal en toekomstbestendig Veluwe en een aantrekkelijk landelijk gebied. In de PMA zijn we als raad bijgepraat over de verschillende onderdelen; wat is er in 2023 gebeurd en wat gaan we doen in 2024. In 2023 heeft ondermeer de start plaatsgevonden van een gezamenlijke gebiedsaanpak GEUS. Onderdeel hiervan is ons mooie dorp Uddel en binnen dit project wordt de toekomst van de landbouw, wonen, economie en toerisme en recreatie samengebracht om te komen tot een gezamenlijke visie en uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn 40 initiatiefnemers aan de slag gegaan in het Brongebied Grote Wetering en er is gestart met het klimaatrobuust inrichten van de Wenumse beekdalen. Daarnaast zijn er veel gesprekken gevoerd met boeren om te praten over de toekomst van hun bedrijf. De landbouwsector staat onder druk en veranderingen zijn nodig, maar voor CDA Apeldoorn staat voorop dat we dit integraal doen met oog ondermeer voor de leefbaarheid van onze kernen en vooral samen met onze boeren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.