03 maart 2024

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 35

29 februari 2024: Politieke Markt en 'PMA Plus'

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Martin Fransen: "Bestendiging voorkeursrecht t.b.v. bedrijventerrein Uddel

Deze week stond het vestigen van een voorkeursrecht (WVG) in Uddel op de agenda. Er is behoefte aan uitbreiding van het bedrijventerrein nabij de Elspeterweg in Uddel. Deze behoefte is reeds vastgesteld in de omgevingsvisie die de raad in 2022 heeft vastgesteld en de Vitaliteitsagenda die de gemeente samen met bewoners en ondermeer ondernemers in Uddel heeft opgesteld. Aan de andere kant denken de agrariërs die eigendommen hebben nabij het bedrijventerrein, en in aanmerking komen voor de aanpak piekbelasting, na over de voortzetting van hun bedrijf. Verschillende ondernemers in de kern van Uddel hebben te kennen gegeven naar een bedrijventerrein te willen verhuizen om meer ruimte voor hun bedrijfsvoering te creëren. De locaties die achterblijven kunnen vervolgens gebruikt worden voor woningbouw. Hier is in Uddel veel behoefte aan. 

Kortom: veel argumenten en het juiste moment om de uitbreiding van het bedrijventerrein nu op te pakken. 

Om als gemeente de regie te pakken in dit proces (en om prijsopdrijving en versnippering van eigendom te voorkomen) kan de gemeente een zgn. Voorkeursrecht (Wvg) vestigen. Dit betekent dat grondeigenaren de grond als eerste moeten aanbieden aan de gemeente. CDA Apeldoorn heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. Wel is er begrip voor de emotie en het feit dat met name omwonenden zich overvallen voelen. Dit is helaas inherent aan het inzetten van dit instrument. CDA Apeldoorn heeft wel gevraagd om aandacht voor het verdere proces: neem alle belanghebbenden daar goed in mee, doe dit zorgvuldig en let bij de uitwerking van de plannen goed op de identiteit en het DNA van het bijzondere dorp Uddel. CDA Apeldoorn zal de nadere uitwerking nauwlettend volgen.

Myrthe Kuiper: "Rekenkamerrapport Evaluatie Regio Stedendriehoek"

De rekenkamers van de gemeenten die samenwerken in de Regio Stedendriehoek hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de effectiviteit en governance van de regio. Dit onderzoek is waardevol geweest en heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. In 2024 gaat er veel veranderen in de organisatie van de Stedendriehoek waaronder de instelling van een raadsadviescommissie. Samenwerking in de regio bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie of woningbouw is nuttig. De rol en verantwoordelijkheid van de Apeldoornse gemeenteraad in de Regio blijft onze aandacht houden. 

Alinda Fredriks: "Burgerberaad"

Met de fracties D66, PvdA en Groenlinks kijken we al enige naar verschillende opties om onze inwoners meer te kunnen betrekken bij de democratie. Onze democratie is belangrijk, deze is goed, maar niet af. Het is goed om te blijven kijken naar ontwikkelingen en kansen. Daarom hebben we gezamenlijk een initiatiefvoorstel geschreven waarbij we willen bekijken of het idee van een burgerberaad iets is wat we in Apeldoorn zouden kunnen toepassen. Bij een burgerberaad helpt een groep gelote inwoners de gemeente besluiten te nemen over een bepaald thema. Al eerder was een presentatie van Eva Rovers over het hoe of wat van een burgerberaad. Gisteravond was er een werksessie voor de raad om hier dieper op in te gaan. Er wisselde veel informatie en meningen. Voor- en nadelen werden besproken. We gaan nu verder uitzoeken of we daadwerkelijk een voorstel willen indienen voor een eerste burgerberaad..

Hans van Gerrevink: "Presentatie Monitor Maatschappelijke Ontwikkeling, onderdeel armoede"

Ik mocht mijn eerste debat in het 'Sociale Domein' doen. Leuk zo'n nieuw en mooi onderwerp. In deze presentatie werd duidelijk gemaakt wat er is gedaan met de motie 'Meetbaar en Merkbaar' van vorig jaar. Veel cijfers zijn verwerkt op Apeldoorn in Cijfers. Een prachtige model dat steeds verder zal worden verrijkt. Het gaat vanavond niet over de inhoud, maar op de manier waarop de monitor gaat werken. Het is de bedoeling ook een meer integraal overzicht te geven tesamen met Jeugd en Gezondheid en Onderwijs. De monitor heeft een mooi inzicht gegeven in de cijfers van het actieplan armoede. Zeker wat betreft meetbaarheid en inzicht. Voor wat betreft impact ofwel merkbaarheid is nog wat tijd nodig. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.