02 april 2024

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 39

28 Maart 2024: Kennissessies en PMA

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier (kennissessies) en hier (PMA) terugkijken.

Hans van Gerrevink: "Kennissessie Wet Bibob"

In de middag was er naast de kennissessie over coffeeshop-beleid ook meer tijd om in te gaan op de wet BiBob (Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Het geeft een overheid de mogelijkheid controles uit te voeren voordat er een vergunning of andersoortige beschikking wordt afgegeven aan een ondernemer. Zo proberen overheden te voorkomen dat er criminele activiteiten onder de vergunning worden uitgevoerd, zoals witwassen van geld of andere strafbare feiten. Het toetsen van een aanvraag gebeurt op signalen uit de maatschappij of uit het verleden. Dat is best ingewikkeld. Net als het BiBob formulier dat door een aanvrager moet worden ingevuld. 

Het is echter vaak noodzaak. Indien een lokale overheid er zelf niet helemaal uitkomt is er een landelijk bureau BiBob dat kan helpen bij uitvoering en toetsing, waarbij nog meer instanties en bronnen kunnen worden geraadpleegd. Het is goed als CDA Apeldoorn fractie op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Niet alleen om criminaliteit te bestrijden, maar ook om te voorkomen dat ondernemers klem komen te zitten bij een dergelijke aanvraag die niet noodzakelijk lijkt te zijn. 

Politieke Markt onderwerpen

Alinda Fredriks: "Beeldvormende bijeenkomst Subjectieve veiligheid binnenstad en de parken"

Samen met de CU en de VVD organiseerde het CDA Apeldoorn afgelopen donderdag een PMA met als onderwerp "subjectieve veiligheid" in de binnenstad. Steeds vaker bereiken ons berichten over ondernemers en inwoners die zich niet veilig voelen. Een aantal weken terug gingen wij met de jongerenraad in gesprek over hun veiligheidsgevoel. Deze avond gingen wij onder andere met BOA’s, ondernemers, de ambulante handel, zorgorganisaties en inwoners in gesprek. Er werd gestart met een presentatie en een aantal pitches en daarna gingen we in kleinere groepen uiteen om dieper op dit onderwerp in te kunnen gaan. Wat opviel is dat de cijfers aangeven dat het veiligheidsgevoel best ok is; inwoners geven namelijk een 7,6 voor hun veiligheidsgevoel. Maar als je de individuele verhalen hoort, dan schrik je toch. Ondernemers die vertrekken of dit overwegen vanwege incidenten, inwoners die zich niet veilig voelen en zorgorganisaties die tegen problemen als gebrek aan opvangplekken en capaciteit aan lopen. Over twee weken praten wij als raad verder over dit onderwerp.

Alinda Fredriks: "Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders"

Door middel van een presentatie werden wij als raad meegenomen over de stand van zaken, wat komt eraan en hoe willen wij hiermee omgaan. Voor het CDA Apeldoorn is opvang van vluchtelingen is een wettelijke maar vooral ook een morele plicht. Wij herbergen uit naastenliefde vluchtelingen en niemand zou op straat moeten slapen. Daarbij zijn in het gesprek over migratie twee woorden belangrijk: grip en draagvlak. Lokaal zien wij dat inwoners, kerken en verenigingen zich het lot van vluchtelingen aantrekken en hulp bieden. Tegelijk zijn er ook veel inwoners die zich zorgen maken over de consequenties van het opnemen van vluchtelingen. Zorgen over andere godsdiensten, culturen, veiligheid en het mislukken van integratie. Deze zorgen nemen wij serieus en mogen ook benoemd worden.

De spreidingswet geeft aan dat wij nog een weg te gaan hebben en moeten opschalen qua opvangplekken. Wij pakken dit op met onze buurtgemeenten en kijken gezamenlijk naar de opgave. Het was goed om te horen dat de wethouder bevestigde dat al gemaakte afspraken over aantallen en evaluatie gehanteerd worden.

Martin Fransen: "Technische presentatie Zuidrand"

Het CDA Apeldoorn is al bij de vaststelling van de omgevingsvisie in 2022 akkoord gegaan met een forse woningbouwontwikkeling in het gebied ten zuiden van de A1, globaal tussen Beekbergen en Klarenbeek. Goed ook om hier nogmaals aan te geven dat onze prioriteit ligt bij het afmaken van de stad. Daar zijn we nu volop mee bezig in de binnenstad, spoorzone en de kanaalzone. Parallel daaraan gaan we dus plannen maken voor de genoemde zuidrand. 

Donderdag werden de eerste schetsen getoond. Het gaat hier overigens niet alleen om woningbouw (van vooralsnog tussen de 2500 en 3000 woningen), maar ook bedrijventerreinen en zonneparken. De schetsen toonden 2 modellen: een grote concentratie woningen aan weerszijden van het kanaal en een variant met meer verspreid liggende locaties met name richting Klarenbeek. Donderdag konden er technische vragen gesteld worden, over een aantal weken gaan we hierover het debat aan. We hebben het volgende meegegeven: zorg voor een adaptieve planvorming. We bedoelen hiermee dat de planvorming en realisatie waarschijnlijk loopt van 2030 tot 2045. Maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen kun je niet voorspellen, dus leg je niet te veel vast. Daarnaast hebben we aangedrongen op het gelijktijdig oplopen van een ontwikkelstrategie. Je kunt je visie niet los zien van grondposities en de inzet van ook gemeentelijke (financiële) middelen. CDA Apeldoorn wil dit alles integraal afwegen. Tot slot is het prima om te zien dat inwoners en belanghebbenden goed worden meegenomen. De plannen zullen steeds concreter worden. We houden u op de hoogte.

Hans van Gerrevink: "Voorkeursvariant route brandweer"

Al in 2021 voorzag de gemeente met de strategische aankoop van een pand aan de Matenpoort de ontwikkeling van een nieuwe centrale post voor de Brandweer in Apeldoorn. Dit is na veel onderzoek ook de waarheid geworden en daarnaast wordt nagedacht over het oprichten van een breder veiligheidscentrum. Een mooie ontwikkeling. Maar ook al lange tijd is de gemeente in gesprek met bewoners over de route die de brandweer moet volgen bij een prio 1 uitruk. Nu is deze gepland door de nieuwbouwwijk aan het kanaal. De communicatie met en de betrokkenheid van bewoners loopt niet vlekkeloos. Ook belangrijke deelnemers als de fietsersbond zijn laat geraadpleegd. Reden waarom ik vanuit het CDA Apeldoorn betreurde hoe het proces op dit moment verloopt. En dat ik buikpijn krijg van het dilemma in de keuze voor een route. Immers er zal altijd ergens sprake zijn van overlast. Aan de oostzijde van het kanaal, op de huidige route of door de nog te ontwikkelen Mezenweg. 

We benadrukken als CDA Apeldoorn meer tijd en ruimte te nemen voor het besluit. Verder onderzoek te doen. In de vraagstelling daarover aan andere partijen zie ik overeenkomsten in deze stellingname. Naast dat ook D66 aangeeft dat dit stuk eigenlijk niet besluitrijp is, al is dat besluit aan het college.

Het was goed de insprekers te horen in deze PMA. Het was zeer prettig dat de wethouder de situatie erkende en - met een logische winstwaarschuwing - aangaf inderdaad gevoelig te zijn voor het standpunt van de politiek en de inwoners en nieuw onderzoek en latere besluitvorming aankondigde. We hebben daarmee echt wat bereikt. Het is nu afwachten op de complete onderzoeksresultaten.

Myrthe Kuiper: "Verkoop maatschappelijk Vastgoed"

De gemeente Apeldoorn heeft enkele panden in de verkoop. Hoe moet zij omgaan met haar vastgoed en welke onderdelen moeten nu wel of niet verkocht worden? Het is afhankelijk van de situatie. Mede naar aanleiding van de beoogde verkoop van de Wenumse watermolen zou de polititiek deze avond spreken over de verkoop van verschillende panden door de gemeente. Dit liet veel Apeldoorners niet onberoerd. Diverse inwoners en verenigingen maakten gebruik van de inspraak om uit te leggen hoe belangrijk het pand is dat zij gebruiken. Van muziekvereniging tot moestuin, van kinderen tot ouderen spraken mensen over de behoefte aan ontmoeting en verbinding. De inhoudelijke behandeling wordt vervolgd over 2 weken.

Feestelijk tintje...

De avond kreeg een bijzonder feestelijk tintje door de 600ste uitzending van 'In de Wandelgangen'. Het politieke programma van RTV Apeldoorn. Natuurlijk verwenden wij de crew met een cadeautje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.