20 april 2024

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 41

18 April 2024: PMA en Raadsvergadering

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier (PMA) en hier (Raadsvergadering) terugkijken.

Myrthe Kuiper: "Bestemmingsplan Zwolseweg 582 Wenum Wiesel"

In dit bestemmingsplan wordt een loods en bedrijfswoning toegestaan t.b.v. de boomkwekerij. Hoewel het een forse uitbreiding van de bebouwing betreft lijkt het een verbetering van het landschap. In een eerder overleg heeft het CDA aandacht gevraagd voor de participatie van omwonenden en de verkeerssituatie aan de Ramsbrugweg. Het CDA is welwillend om de boomkwekerij op deze plek het bedrijf te laten ontwikkelen maar heeft benadrukt dat het wel om een boomkwekerij moet gaan en niet om een boomhandel of andere activiteiten. De verkeerssituatie op de Ramsbrugweg blijft een aandachtspunt.

Hans van Gerrevink: "Rekenkamerrapport Veilig samen op weg / Actieplan Verkeersveiligheid / Initiatiefvoorstel D66 spaarpaal"

In deze PMA werden eigenlijk 3 onderwerpen samengeperst in één vergadering. Met als gevolg dat het laatste onderwerp een beetje in de knel kwam en in de raadsvergadering op 16 mei moet worden 'uitgedebatteerd'. Het CDA Apeldoorn heeft met aandacht het rekenkamerrapport en de conclusies en aanbevelingen gelezen. We delen de afdronk dat het college wat in de verdediging is geschoten, maar zijn blij dat ze de aanbevelingen overnemen. Niet alles komt echter op de juiste manier terug in het actieplan verkeersveiligheid. De stukken liggen eigenlijk ook wat te ver uit elkaar. Het rekenkamerrapport is van medio 2023. Dit actieplan is pas eind maart afgerond. We lezen als CDA Apeldoorn het collegevoorstel onlosmakelijk van het actieplan verkeersveiligheid. Die combinatie maakt dat we wat positiever op het plan reageren dan sommige andere partijen. We omarmen de op lange termijn te introduceren 30km zone op de centrumring. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van het stadspark, het autoluwer maken van de binnenstad en het verbeteren van luchtkwaliteit. De binnenstad wordt op die wijze een prettiger plek. Wel is het van belang dit in het juiste tempo te doen en met oog voor de ondernemers. Samen is het juiste woord. Een integrale blik is ook van belang. Nu wordt verkeersveiligheid nog te veel als los item gezien. De spaarpaal is volgens ons een charmant idee, maar niet alleen bij scholen. Daar wil je eigenlijk juist géén auto's naar toe leiden en zeker niet belonen. De tijd was te kort om initatiefnemer D66 alle vragen te stellen. We gaan het debat verder aan tijdens de raadsvergadering.

Martin Fransen: "Raadsvergadering"

De afgelopen weken was een belangrijk onderwerp van gesprek de wel of niet verkoop van gemeentelijk vastgoed. Myrthe Kuiper heeft heel duidelijk de lijn van CDA Apeldoorn uitgezet in de PMA. Gisteravond nam Martin Fransen het stokje over in de raadsvergadering.

Waar gaat het om? 

Vanaf 2012 heeft het college van de raad de opdracht gekregen om vastgoed te verkopen. Dit is voortvarend opgepakt en er resteren nog een aantal panden en gronden. Onder de gebruikers van het vastgoed is onrust ontstaan. Bijvoorbeeld  de vele vrijwilligers die gebruik maken van het zgn Huuske (een woning met grote tuin tussen Stationstraat, Molenstraat en parkeergarage Koningshave). Ook gebruikers van andere panden maken zich zorgen. Het CDA Apeldoorn heeft als speerpunt het ontmoeten in wijken en buurten te bevorderen, dus we hebben oog voor deze zorgen. In de voorbereiding op de raad werden zgn. Moties vreemd voorbereid door andere partijen om niet tot verkoop over te gaan. Dit vinden wij echter te kort door de bocht. Het algemene belang vraagt dat we inzichtelijk moeten hebben wat de financiële gevolgen zijn, want we missen verkoopopbrengsten en behoud van vastgoed brengt kosten met zich mee. Dus besluiten niet te verkopen op dit moment is niet zorgvuldig. Partijen in de Raad stonden deze week recht tegenover elkaar. 

Myrthe en Martin zijn vervolgens deze week aan de slag gegaan om een motie op te stellen met als strekking dat het college de gevolgen goed in beeld brengt en dat we vervolgens met elkaar het gesprek aangaan wat vervolgens leidt tot een weloverwogen besluit om wel of niet te verkopen. Hierbij wordt wel degelijk meegenomen de maatschappelijke meerwaarde van al die mooie initiatieven, gebruikers en verenigingen. In de tussentijd gaan we niet verkopen. Deze motie werd voor aanvang al door een meerderheid gesteund en na een verhit debat werd de motie unaniem aangenomen. CDA Apeldoorn is hier zeer content mee; betere besluitvorming en een raad die in dit gevoelige dossier gezamenlijk optrekt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.