10 november 2023

Algemene beschouwingen 2024

Voorzitter,

In de voorliggende programmabegroting Samen wonen, werken en leven borduurt het College voort op het programmaplan Regie op een vitaal Bronckhorst. In deze begroting worden nu ook een groot deel van de speerpunten uit het coalitieakkoord vertaald naar concrete plannen. We laten hiermee zien dat de prioriteiten en ambities van Bronckhorst de komende jaren tot uitvoering gebracht kunnen worden. Samen bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst. Wij spreken onze dank uit naar de ambtelijke organisatie, die geholpen en geschreven hebben aan deze programmabegroting, en voor al het voorbereidende werk onder andere tijdens de technische avond.

De CDA-fractie ziet een programmabegroting waarin de tijd is aangebroken voor uitvoering van plannen en het boeken van resultaten. Het CDA Bronckhorst staat voor een optimaal leven, wonen, werken en verduurzamen in onze gemeente. Daarom willen wij graag met de raad en onze inwoners samenwerken aan de uitvoering en het behalen van resultaten op deze vier gebieden.

Ten eerste willen we iedereen in Bronckhorst de mogelijkheid bieden om mee te doen naar vermogen. Iedereen moet daarnaast kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg. Daarom wil de gemeente samenwerken met aanbieders van zorg om innovaties te ontwikkelen die de kosten beperken, maar ook inzetten op preventieve maatregelen door aan de voorkant te investeren. Met het ravijnjaar in zicht maken we ons zorgen over een houdbaar zorgstelsel. We zijn voorstander van het vernieuwen van de Woonzorgvisie met een uitvoeringsprogramma om in te spelen op toekomstige vraag en verwachtingen. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en investeren we in goede huisvesting voor alle basisscholen van Bronckhorst. Dit zien we terug in de investeringsagenda van ruim 42 miljoen door nu eerst te investeren in basisscholen in Zelhem en Halle. Ook investeren we in voorzieningen voor welzijn en sport en worden accommodaties de komende periode toekomstbestendig gemaakt.

Ten tweede wil CDA Bronckhorst perspectief bieden op betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in onze gemeente. We zien dat de versterking in de ambtelijke organisatie is opgestart. Ook in 2024 wordt extra capaciteit ingezet om aanvragen sneller en adequater af te handelen. Het actief grondbeleid voor onze maatschappelijke opgaven krijgt volgend jaar vorm en hier kijken we naar uit, zodat we ook echt vanaf 2025 hiermee aan de slag kunnen. 

Ten derde ‘Optimaal werken’: we willen industrieterreinen opnieuw inrichten en in 2024 wordt gestart met de herstructurering van Industriepark Zelhem en worden de bestaande bedrijventerreinen hierop verder onderzocht. Waar nodig worden ook bedrijventerreinen verder uitgebreid voor onze lokale MKB-bedrijven. De CDA-fractie ziet dat we weer in gesprek zijn met agrarische familiebedrijven die we in stand willen houden en laten groeien binnen bestaande regels en met agrarische coaches worden ondersteund. Daarnaast wordt ingezet op een gezonde toekomst van de agrarische sector en bedrijven in het buitengebied. De agrarische sector is onmisbaar in het realiseren van ambities op het gebied van economie, klimaat, energie, voedsel en een aantrekkelijk landschap.

Ten vierde willen we het isoleren van woningen haalbaar en betaalbaar maken. Voor ieder huishouden inzetten op energie besparen. Er komen in 2024 subsidies beschikbaar om het energieverbruik terug te dringen. De CDA-fractie wil ook dat de dorpen zelf kunnen profiteren van het duurzaam opwekken van energie met een streven naar 100% lokaal eigenaarschap en aan de slag gaan met dorps-energieplannen onder de voorwaarden van het nieuwe beleid, waarvan we de uitgangspunten deze zomer gewijzigd hebben en die binnenkort in de gemeenteraad worden behandeld.

Ten slotte willen we ervoor zorgen dat inwoners een behulpzame gemeente ervaren en dat inwoners gehoord worden. In eerste termijn dienen we een motie in die de toegankelijkheid van de raad vergroot door onder andere de audio en visuele middelen op orde te brengen. In 2024 wordt gewerkt aan participatiebeleid en participatiewerkwijzen voor de hele gemeentelijk organisatie. Met het beleid, de instrumenten en een nieuwe verordening worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie betrokken bij wat er speelt binnen de gemeente. De CDA-fractie ziet deze uitwerking met belangstelling tegemoet.

Voorzitter, we acteren niet op de belangen van individuen maar willen aan de slag om samen met inwoners de belangen van de samenleving als geheel te realiseren. Wij willen verder werken aan een optimaal samen wonen, werken en leven in Bronckhorst. Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.