08 november 2019

Algemene beschouwingen begroting 2020

Ik begin ermee het college en ons ambtelijk apparaat te danken voor de prettige en goed leesbare programmabegroting.

Ik citeer CDA fractievoorzitter Heerma n.a.v. een artikel in Trouw waarin hij zegt dat de “politiek de kracht van de samenleving negeert”. “Daardoor krijgen mensen in de praktijk niet langer de kans om er samen uit te komen”.  De behoefte aan verbindende bestuurders, het benutten van de kracht van de Bronckhorster samenleving en samen met mensen oplossingen vinden, vormen de basis voor de inbreng van CDA Bronckhorst.

Werkgelegenheid
Aantrekkelijke bedrijven trekken jonge mensen naar Bronckhorst. Het zorgt voor een betere leeftijdsopbouw en nieuwe inkomsten voor onze  voorzieningen. Bedrijventerreinen moeten op orde zijn en uitgebreid kunnen worden. Kleine schone bedrijven op het platteland moeten we toestaan. Integraal denken en daadkrachtig handelen is onze oproep voor een leefbaar Bronckhorst.

Voorzieningen
Veel van onze  voorzieningen raken gedateerd,  ook een aantal sportaccommodaties en de dorpshuizen. Een actueel sport- en accommodatiebeleid en is meer dan gewenst om niet op een onoverbrugbare achterstand te komen. We moeten nu snel in actie komen en samen met sportbestuurders, bestuurders van beheerstichtingen en werkgroepen vitale kernen aan de slag gaan om de juiste voorzieningen ook in de toekomst op de juiste plaats aan te kunnen blijven bieden.

Vitale kernen
Er moet meer daadkracht en tastbaar resultaat komen in de vitale kernen. We hebben mooie plannen op tafel liggen en nu moeten we niet vervallen in onderzoek, analyse en eindeloze gesprekken. Iedereen beseft dat niet alles in een keer opgepakt kan worden, maar kan wel leven met een plan dat duidelijk aangeeft welk resultaat op welk moment gerealiseerd gaat worden. Met Vorden als recent voorbeeld willen wij meer vertrouwen geven de werkgroepen vitale kernen en hen bij alle relevante ontwikkelingen vroegtijdig betrekken. Een beetje samenwerken bestaat immers niet.

Energie neutraal Bronckhorst 2030
De raad van Bronckhorst heeft lef getoond door het voorstel over de verrijkte routekaart energieneutraal Bronckhorst 2030 gewijzigd/geamendeerd vast te stellen. Wij gaan over de kaders en beleidsregels, ook als het over windmolens gaat. Doen we dat niet dan zijn wij niet in verbinding met de samenleving. Laten wij er aan bijdragen dat actievoerders partners worden en dat we samen de meest maximale besparing gaan halen en samen maximale opwekking van energie realiseren op een manier die het minst van invloed is op ons fraaie landschap. Laten we ons best doen dat goede initiatieven die we hebben afgewezen, zoals de energiecoöperatie Vorden, een nieuwe kans krijgen en dat we in verbinding blijven met de samenleving.

Wonen
We moeten nu bouwen voor de jongeren en de ouderen in onze gemeente en aan de slag gaan met het aanpassen van onze woningvoorraad aan de vraag en de duurzaamheidseisen van de toekomst. Dat gaat nu niet snel genoeg gaan. We hebben vernomen dat er stagnatie is bij de bouw van de CPO woningen Zelhem. Omdat het college onze vragen daarover nog niet beantwoord heeft stellen wij de vragen hier. Wat is er aan de hand, wat zijn de oorzaken, wat betekent de vertraging hoe gaat u dit oplossen? Wij willen dat gebouwd wordt in de kernen waar mensen willen wonen. Niet in de eerste plaats denken aan grotere woonprojecten maar aan maatwerkoplossingen. Verder moet de aandacht wat het CDA betreft liggen op compacte woon- winkelcentra en leegkomende winkelpanden dienen op korte termijn een woonbestemming te krijgen in het belang van leefbaarheid. Wij blijven in dit dossier oproepen op tot lef en daadkracht.

Sociaal domein
Bij het CDA kunnen kwetsbare inwoners kunnen altijd rekenen op tijdelijk inkomen en kwalitatieve ondersteuning. Tekorten zullen leiden nooit tot een afname van de kwaliteit van zorg. Wel baart het ons grote zorgen dat WMO 2015 en de Jeugdwet geen aansprekende innovaties laten zien, die leiden tot kwalitatief goede zorg tegen minder kosten. Het ambitieniveau van het college ligt hier veel te laag. Dat moet dus anders! Verder heeft de portefeuillehouder ons niet overtuigd dat het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de zorg daadkrachtig wordt aangepakt. Daar gaan wij in de toekomst verder op in, omdat we ten alle tijden moeten voorkomen dat slechte en malafide zorgaanbieders Bronckhorst gaan ontdekken.

De Algemene Reserve
Het CDA heeft al eerder zorgen geuit dat het spaarvarken van onze inwoners, de Algemene Reserve,  het slachtoffer dreigt te worden van de huidige coalitie, die de reserves wil inzetten om ambities waar te maken. Dan verschillen wij van mening, ook gelet op de tekorten in het sociaal domein, de afvalverwerking en de grote maatschappelijke opgaven. We leven eerder in een tijd waarin zuinigheid gepast is en een tijd waarin we nadrukkelijk aandacht moeten geven aan het principe van nieuw beleid voor oud beleid. Met andere woorden wij zien graag op korte termijn een overzicht van het beleid dat achterwege kan blijven en de nieuwe beleidsprioriteiten.

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.