01 februari 2018

Bezoek PMS, HAMOVE en ZAMC

Op 17 februari jl. heeft het CDA Bronckhorst een bezoek gebracht aan PMS in Hengelo, ZAMC in Zelhem, HAMOVE in Hengelo en de Dorpsraad in Drempt. Allen met een eigen verhaal en een unieke waarde binnen de gemeente, iets waar we trots op mogen zijn.

De mens staat centraal
PMS is een papier verwerkend bedrijf, die zich richt op het realiseren van klantspecifieke verpakkingen. Sinds enkele jaren bieden ze ook een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door veel aandacht te schenken aan de mogelijkheden van deze mensen kunnen zij meedoen, wat hun eigenwaarde enorm vergroot. Dit kost wat meer tijd en energie, maar je krijgt er zoveel voor terug. CDA Bronckhorst koestert bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Dit soort bedrijven krijgen dan ook terecht het predikaat ‘unieke Achterhoeker’.

Trots op onze tradities
Binnen onze gemeente hebben we diverse motorsportverenigingen met een lange geschiedenis en grote staat van dienst. Mooie voorbeelden hiervan zijn ZAMC uit Zelhem en HAMOVE uit Hengelo. Beide verenigingen zijn al sinds jaar en dag gevestigd op de huidige locaties en geven de motorsporttraditie in onze gemeente invulling door middel van het organiseren van toertochten, wedstrijden en (internationale) wedstrijden. Door deze verenigingen staat de gemeente Bronckhorst internationaal op de kaart en daar is het CDA trots op. Verenigingen die niet stilstaan in hun ontwikkeling.  ZAMC is bezig hun trainingslocatie energieneutraal te maken en experimenteert met  elektrische motoren, o.a. in de trail. Motorsport hoort bij de Achterhoek, zet Bronckhorst op de kaart, een traditie die wij koesteren. Het CDA vindt, dat zij van de gemeente best meer aandacht en waardering mogen krijgen.

Leefbaarheid is de kern van het dorp
De betrokkenheid van de inwoners is essentieel om een dorpskern leefbaar te houden. Zodra de betrokkenheid en saamhorigheid terugloopt, is de binding binnen de kern weg en kunnen gezamenlijke activiteiten niet of nauwelijks meer georganiseerd worden. De huur van woningen in Drempt is aan de lage kant. Door het systeem van passend toewijzen van huurwoningen en een vrij loting systeem bij huurwoningtoewijzing, ziet de dorpsraad een neergang in de woonkwaliteit. Ook de woonomgeving verdient aandacht. Om de kwaliteit van het dorp te behouden zal er kritisch gekeken moeten worden naar de toekenning van de huurwoningen en zal er een opwaardering van de woningen moeten plaatsvinden. CDA Bronckhorst heeft aandacht voor de situatie en zal zich inzetten om de leefbaarheid van de kern te verbeteren. Het is daarbij wel belangrijk om goed samen te werken.


CDA Bronckhorst: SAMEN STERKER!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.