21 april 2020

College en raad geef aandacht aan sport!

“Hoe sport uit de meeste kernen van Bronckhorst verdween” zou zo maar een titel van een boek uit 2030 kunnen zijn als we niet snel in actie komen. CDA Bronckhorst wil het tij keren en zal daarom bij de perspectiefnota prioriteit geven aan nieuw te ontwikkelen sportbeleid (met deze nota geeft het college aan de  gemeenteraad aan wat zij belangrijk vindt voor de begroting 2021, die in het najaar wordt opgesteld).

Het is niet voor het eerst dat het CDA aandacht vraagt voor actueel sport- en accommodatiebeleid. Dat deed zij ook al bij de behandeling van de begroting van 2020. Enkel de PvdA sloot zich aan bij die oproep. De andere partijen zagen geen noodzaak daarvoor en daarmee ging het voorstel van CDA en PvdA van tafel.

Ondertussen wordt meer en meer duidelijk dat het sportaanbod in onze gemeente over enkele jaren niet meer vanzelfsprekend is als we niet gaan handelen. De gemeente heeft sportverenigingen enkele jaren geleden op eigen benen gezet, maar dat betekent wat ons betreft niet dat de gemeente op dit beleidsterrein geen verantwoordelijkheid meer heeft. Het CDA heeft onlangs opnieuw gesprekken met sportbestuurders gevoerd en daar komt een beeld naar voren van een  College van B&W dat geen prioriteit aan sport geeft en geen visie heeft op de spreiding en kwaliteit van sportvoorzieningen in de toekomst. Dit past in het geheel niet bij de gezamenlijke Achterhoekse ambitie om tot de gezondste regio’s van Nederland te gaan behoren. Een bestuurder van een grote vereniging merkte onlangs op: “Het dak repareer je als de zon schijnt; dus moeten we nu het gesprek voeren over de toekomst. De bereidheid daartoe ontbreekt bij dit College van B en W”.

Wat het CDA betreft komt hierin een kentering. Ook de effecten van de coronacrisis geven redenen voor sportbeleid dat past bij deze tijd.

Onze stelling: Verenigingssport en individuele sport draagt bij aan de gezondheid en participatie van mensen. Wat wil het CDA?

1. Dat er sportbeleid komt dat echt bijdraagt aan de gezondheid en participatie van alle inwoners en de leefbaarheid in alle (kleine) kernen.

2. Dat verenigingsbesturen volledig kunnen rekenen op ondersteuning bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk.

3. Dat gemeente, verenigingsbesturen en besturen van beheerstichtingen daarom SAMEN een visie ontwikkelen en uitvoeren op de kwaliteit en spreiding van sportvoorzieningen in 2030.

Wat doet het CDA? 
Het CDA zal bij de behandeling van de Perspectiefnota met een voorstel komen in het belang van verenigingssport en het behoud van kwalitatieve sportaccommodaties. Wij zullen ons best doen om de overige raadsfracties van het belang te overtuigen.

Wat kunt u doen?
Kom in beweging.
Het CDA roept verenigingsbesturen, sporters en inwoners op mee te denken en aan alle raadsfracties het belang kenbaar te maken. De meerderheid in de raad (waaronder de coalitie VVD, GBB en Groenlinks) lijkt anders niet in beweging te komen. En een beetje beweging is wel zo gezond!

EEN STERK BRONCKHORST IS EEN ZAAK VAN SAMENWERKEN.

PERSPECTIEFNOTA 2021

Op dit moment zijn de effecten van de Coronacrisis voor bedrijven en inwoners nog niet geheel in te schatten. In de perspectiefnota worden de plannen van het college gepresenteerd voor 2021. Gelet op de huidige onzekerheden wil het CDA dat het college, SAMEN met de gemeenteraad, eerst een grondige inventarisatie maakt van de directe gevolgen en de nasleep van de buitengewone omstandigheden, waarin wij ons bevinden. Ook de inwoners zullen hierover gehoord moeten worden. Het CDA is van mening dat het college nu nog geen verantwoorde keuzes kan maken voor 2021 en daarom zal het CDA de perspectiefnota van het college kritisch bekijken, in het belang van de inwoners en bedrijven van Bronckhorst.                                    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.