27 februari 2018

Werk maken van wonen

Mensen willen goed kunnen wonen. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat we niet gebaat zijn bij in beton gegoten beleid maar voortdurend in moeten spelen op de vraag en de behoeften van mensen. De laatste cijfers geven aan dat er op korte termijn nieuwbouw nodig is vanwege tekort, maar ook dat op langere termijn een overschot aan woningen dreigt. CDA  Bronckhorst wil: 

Passende woningen voor ouderen
De woonvraag van ouderen neemt toe maar zal over een tijd weer afnemen. Woningen moeten aangepast worden zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen.

 • Wij betrekken ouderen actief bij de invullingen van hun behoeften en wensen.
 • Ouderen die hun woning willen aanpassen, kunnen gebruik blijven maken van de “blijverslening”
 • Waar mantelzorg aan de orde is, wordt woningsplitsing toegestaan.
 • Wij gaan experimenteren met nieuwe woonvormen in leegkomende panden. Bijvoorbeeld woonvormen waardoor mensen met dementie kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.
 • Oudere (rijtjes)woningen worden vervangen en geschikt gemaakt voor wonen in iedere levensfase.

Jongeren die hun eigen woonkeuze kunnen maken
Jongeren die hun woonwensen in de kern van hun keuze voorleggen aan de gemeente kunnen rekenen op maximale ondersteuning.

 • Er worden woningen toegevoegd voor de doelgroep jongeren.
 • De gemeente ondersteunt jongeren actief bij de invulling van hun woonvraag. Maatwerk is het  uitgangspunt.
 • Het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt ingezet; toekomstige bewoners zijn samen de opdrachtgever.
 • Om de financieringsmogelijkheden voor jongeren te vergroten blijft de starterslening bestaan.
 • Experimenten met innovatieve woonvormen, bijvoorbeeld in lege panden, worden gestimuleerd.

Bronckhorst beter op de kaart zetten
Als een goed bereikbare gemeente waar mensen kunnen werken en veilig wonen. Hiervoor wordt in 2018 een publiekscampagne ontwikkeld.

 • Kleinschalig ondernemerschap en wonen in vrijkomende panden op het platteland wordt toegestaan.
 • We zorgen met ondernemers en onderwijsinstellingen voor stageplaatsen voor alle opleidingsniveaus.
 • Met dorpsraden, inwoners en ondernemers werken we voortdurend aan de versterking van de vitale kernen van Hummelo, Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem.
 • Kleine kernen worden gestimuleerd voorzieningen voor ontmoeting in stand te houden of in te richten. Hiervoor worden tijdelijke subsidies geboden naast OZB vrijstellingen.
 • Iedereen heeft toegang tot voorzieningen door een goed functionerend regionaal vervoersnetwerk (ZOOV en buurtbussen).
 • De infrastructuur over spoor, weg en door middel van glasvezel wordt verder versterkt. 

Realistisch blijven
Wonen is meer dan bouwen en vraagt (bestuurlijke) samenwerking.

 • We blijven samenwerken op de schaal van de Achterhoek, waardoor we goed en snel kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen.
 • Er komt een planmatige aanpak om de woningvoorraad van de toekomst geschikt te maken of te  vervangen (levensloopbestendig, duurzaam, kwaliteit van woonkernen).
 • Invulling van (nieuwe) woonwensen in het buitengebied blijft mogelijk. Het beleid hierover moet in 2018 beschikbaar komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.