11 juli 2017

Kadernota 2018

Onze inbreng bij de belangrijke Kadernota 2018:

Als vertrekpunt naar de komende programmabegroting is het goed om te zijn dat we, op basis van de gegeven tussenstand in de Kadernota, uit kunnen gaan van een structureel materieel sluitende begroting voor de komende vier jaar.  Dat is een redelijk prettig vooruitzicht. Tevens is deze Kadernota de laatste van de huidige coalitie. Traditioneel is de Kadernota dan beleidsarm. 

Inzoomend op de voorstellen in de Kadernota is de financiering van de reconstructie Zomerweg / Eekstraat met een uitname van ruim 2 mln uit de algemene reserve. Het is een hele hap uit de algemene reserve maar een noodzakelijk kwaad. Uitgaande van feit dat het toeristisch fietsverkeer over de veilige dijk richting IJsselstrand, kan niet ontkent worden dat een investering met name bedoeld is voor doorgaande verkeer en voor een relatief kleine groep bewoners van het buitengebied die desalniettemin recht hebben op een veilige verkeersroute. Het is een noodzakelijke en terechte investering die wij verplicht zijn aan de bewoners van buurschap Noord Oost.

T.a.v. resultaat bestemming 2016 voor wat betreft de reservering van 5.8 ton van het resultaat te bestemmen voor de realisatie van de 3e IKC Anne Frank hebben wij bij de commissie financiën bedongen dat, in tegenstelling tot hetgeen genoemd is op pagina 9, niet op voorhand ingezet wordt op realisatie van het IKC" in volle omgang". Wij willen eerst het plan van aanpak zien met financiële consequenties alvorens het sein op groen te zetten.

Moeite hebben we met het budgetverruimende voorstel voor wat betreft het verlagen van de begrotingspost onkruidbestrijding. Gezien de grote hoeveelheid klachten die wij hebben gekregen van inwoners m.b.t. de onkruidbestrijding in de openbare ruimte (nu chemische bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden) vinden wij een verlaging van het budget niet verstandig. Hierachter zit een dieper liggend probleem: de ontevredenheid over de huidige wijze van onkruidbestrijding. Wij zijn dan ook mede-indiener van het amendement "onkruidbestrijding verhardingen" waarmee het budget van de onkruidbestrijding met de uitname wordt opgehoogd.

Daarnaast zij wij mede-indiener van het amendement "compenseer de OZB" . Wij vinden het een goede zaak dat nu de OZB betalers, die de afgelopen jaar veel meer hebben betaald  voor de OZB  dan alleen de inflatiecorrectie, een gedeeltelijke compensatie krijgen nu we ons dit kunnen veroorloven gezien het resultaat over 2016. Ook de bijbehorende motie waarbij de woningstichting wordt opgeroepen om de korting door rekenen aan de huurders wordt door ons mede-ingediend.

Mede gezien het gunstige resultaat over 2016 zijn wij, samen met de VVD, ook de mede-indiener van het amendement voor de financiering van een nieuwe stenen berging bij KV Rivalen. De club is financieel niet in staat om een nieuwe lening voor een nieuwe berging op zich te nemen. Gezien het belang die de club inneemt t.a.v het multifunctioneel gebruik van de faciliteiten en het materiaal van de Rivalen vinden wij het een goede zaak om de club te ondersteunen bij het realiseren van een nieuwe berging.

Het amendement voor de vervanging van de camera's voor de registratie van de raads- en commissievergaderingen vinden wij, mede gezien het relatief lagen bedrag, een prima zaak. Op deze wijze bijdragen aan het dichterbij brengen van de politiek bij de burgers vinden wij vanzelfsprekend. 

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar hebben wij een bewuste keuze gemaakt om de subsidiëring van het NME stop te zetten. Financiële overwegingen waren hierbij doorslaggevend. De gezamenlijke Raad heeft toen aangegeven dat wellicht bij de Kadernota 2018 een nieuwe afweging gemaakt kan worden. NU, met een positief bestemmingsresultaat 2016 van 1.7 mln aan overschot kunnen we niet overeind houden dat hier geen geld meer voor is. In dat kader gezien vinden we het een goede zaak om terug te komen op deze bezuiniging en voor de komende drie jaar alsnog een budget beschikbaar te stellen voor  natuureducatie voor het lager onderwijs. Wel vinden wij het nu het juiste moment om te kijken of we deze taak kunnen laten uitvoeren door een nieuwe " frisse" partij. Het amendement kan het CDA dan ook ondersteunen.

Zorgen zijn er bij onze fractie m.b.t. de realisatie van het openbaar minder validen toilet. Waren we vorig jaar nog hoopvol gestemd dat het openbaar toilet er deze zomer wel zou staan, nu, een jaar later is dit tijdelijke toilet nog steeds niet gerealiseerd. Niet omdat het college hierin iets te verwijten valt maar omdat de protestantse kerk bezwaar heeft aangetekend tegen de voorgenomen locatie. Wij betreuren het standpunt van het college om eerst het juridische traject volledig te bewandelen. Volgens onze fractie kan zonder problemen een mediation-traject gevolgd worden door nu in gesprek te gaan met het kerkbestuur en op zoek te gaan naar een oplossing. Wij horen graag de reactie van het college. De coalitie en het college hebben immers een belofte gedaan om in deze coalitieperiode het openbaar toilet te realisten. Ook de gehandicaptenraad en ouderenbonden kijken met meer dan gewone belangstelling naar dit proces.

Jongeren betrekken bij politiek is ook een item die onze partij na aan het hart ligt. Gematigd tevreden zijn wij met het inmiddels bereikte resultaat voor wat betreft het project Young Leaders. Wat onze fractie betreft een mooi tussenresultaat in de aanloop naar de verkiezingen volgend voorjaar. Het CDA wil meer: samen met PvdA, D66, VVD hebben wij een amendement opgesteld om maximaal € 10.000 beschikbaar te stellen voor het, in aanloop naar de verkiezing , organiseren van een aantal bijeenkomsten specifiek gericht op jongeren . Van belang hierbij is dat er op dit moment geen budget gereserveerd is om, in de geest van Kees Luesink , een aantal bijeenkomsten te organiseren specifiek gericht op het betrekken van jongeren bij de politiek. Immers : wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De kans is groot dat de toekomstige raadsleden in de startblokken staan en worden gemotiveerd door deze bijeenkomsten. Om die reden hebben de initiatiefnemers het amendement opgesteld.

Over een paar maanden staan we aan de vooravond van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en staan de politieke partijen, inclusief wijzelf, in de verkiezingsmodus. Een mooi moment voor een tussenevaluatie van onze coalitiedeelname . Wij kijken nu al terug op een redelijk succesvolle, zo vinden wij, coalitiedeelname. Een flink aantal voor het CDA belangrijke punten zijn gerealiseerd of worden gerealiseerd. Een zorgpunt is, zoals al gezegd, de realisatie van het openbaar mindervaliden toilet. Net zoals is een echt huwelijk vliegen de partners elkaar soms in de haren maar aan het einde komen we er altijd wel uit. Wij danken onze coalitiepartners Stadspartij, VVD en PvdA alvast voor hun inzet en vertrouwen en kunnen zeggen dat onze coalitie-deelname naar meer smaakt, wellicht met een eigen wethouder maar daarvoor zullen we de verkiezingen toch eerst nog even voor moeten afwachten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.