24 mei 2022

Bij het nieuwe coalitieakkoord

Tijdens een openbare raadsvergadering op 24 mei bespraken we het nieuwe coalitieakkoord. Onderstaand. treft u de bijlage en inzet van het CDA zoals verwoord door fractievoorzitter Wim Robbertsen.

"Voor ons ligt een overeenkomst en opdracht tegelijk. Op hoofdlijnen en op onderdelen erg ambitieus. We zijn dankbaar dat we als CDA hieraan hebben mogen meewerken. 

Na de verkiezingen moesten we wennen aan de uitkomst van dit democratisch proces. De uitslag was klip en klaar. Er werd eigenlijk slechts één partij beloond en dat was de Stadspartij Doesburg. En daarom paste ons ook bescheidenheid. Toen we gevraagd werden blijvend mee te denken hebben we, binnen het CDA, tegen elkaar gezegd: we doen wat goed is voor Doesburg. En dat is volgens onze bescheiden mening een Doesburg waarin ook onze ideeën gedeeltelijk tot uitvoering komen. We danken dan ook de Stadspartij, VVD en ook D66 voor het getoonde vertrouwen hierin. Ik kan u vertellen: dat was een enorme opsteker.

We willen hier ook onze dank uitspreken aan formateur van Haaren. U hebt voortvarend, duidelijk en prikkelend dit traject geleid. Geen sinecure, maar het ging u fantastisch af. Veel dank, mede namens onze gehele fractie en bestuur. Tevens dank aan de opstellend ambtenaar. We zijn niet gewoon ambtenaren bij naam te noemen maar ene meneer Visser heeft hard gewerkt. Volgens mij soms zelfs voor het krieken van de dag. En het resultaat is zoals het er ligt. Heldere taal. Zorgvuldig en geen woord teveel. Ook u heel veel dank.

Voor ons ligt een coalitieakkoord, waarbij D66 vergaand heeft meegedacht en ook de SP goede input heeft geleverd. Het is geen raadsprogramma geworden. Hier hadden wij ook weleens voor gepleit. Toch zijn er wel zaken waar we ons als Raad breed in kunnen vinden. Bijvoorbeeld de toekomstvisie en het Sociaal Domein 2.0. Als CDA hopen we echt dat we in de komende jaren de breedte kunnen blijven vinden. Wij staan daar als CDA uitdrukkelijk voor open en hopen raadsbreed te werken aan initiatieven, amendementen, moties en wat dies meer zij. U mag ons daarop aanspreken. De CDA fractie zal zich constructief kritisch en duaal op blijven staan. Omdat we geloven dat zo de democratie het beste werkt, wat ten goede komt aan alle Doesburgers. 

Tijdens eerdere vergaderingen en ook in onze campagne en verkiezingsprogramma hebben wij zorgvuldig getracht te formuleren hoe wij denken over een zelfstandig Doesburg. Fijn als het kan, maar nooit een doel op zich. Het was daarom ook goed om te bezien of het inderdaad kan en wat daarvoor nodig is. De formateur was daar ook helder in: werk aan de basis, die moet voor elkaar zijn. En in die zin hebben wij dan ook geen moeite dit te ondersteunen. 

In ons verkiezingsprogramma en tijdens onze campagne hebben we heldere speerpunten verwoord. Die hadden we uiteraard het liefst allemaal verzilverd, maar zo werkt het niet als je samen tot één akkoord wilt komen. Toch zien we veel duidelijke punten van het CDA terug in dit akkoord. Sommige daarvan waren niet exclusief door het CDA ingebracht wat uiteraard het resultaat ten goede kwam. Ik licht ze graag kort toe.

Een gezonde democratie en overheid dichterbij de inwoners. Dat gaat niet vanzelf, daar zullen we als Raad en college allebei gas op moeten geven. Snelheid in procedures en besluiten bouwt mee aan een betrouwbare overheid. Maar dit kan niet zonder te werken aan transparantie en goede communicatie. Over communicatie gesproken: luisteren is ook een onderdeel van communiceren. We zien dat in dit coalitieakkoord goede dingen zijn opgeschreven over deze communicatie en tegelijkertijd de participatie van Doesburgers, jongeren, deskundigen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze dingen zullen ook waargemaakt moeten worden. Deze opdracht is een klip en klaar onderdeel van dit coalitieakkoord.

Wat hier ook aan kan bijdragen is de manier waarop we het algemeen bestuur van Doesburg laten functioneren. Wat ons betreft is vooral de werkwijze van de commissie en het betrekken van burgers hierin hard aan modernisering toe. Dit is overigens vooral een opdracht aan de raadsfracties zelf. Werk aan de winkel dus.

Doesburg is niet groot maar kent wel wijken met grote verschillen. Als CDA hebben we er vaker voor gepleit meer inzicht te krijgen in de verschillen per wijk. Zoals dat o.a. belangrijk zou zijn bij de gezondheidsmonitor. Zo kun je gerichter, wijkgericht, omgaan met de materie en dus veel beter maatwerk leveren. 

Per wijk zal ook gekeken worden hoe deze zo leefbaar mogelijk gemaakt kan worden. Het is goed dat de leefomgeving uitnodigt tot bewegen en spelen. Dat is gezond en schept mogelijkheden voor ontmoeting.

Ontmoeting is een belangrijk instrument bij het leefbaar houden van onze stad. Het is prettig, het stimuleert en beschermd mensen. Bijvoorbeeld tegen eenzaamheid. Daarom zijn we blij dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat er ontmoetingsplekken in elke wijk moeten zijn. Dat zijn plekken waar wijkbewoners initiatieven kunnen ontplooien, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De overheid heeft hier een faciliterende rol om initiatieven van onderop mogelijk te maken. Dat is wel hardcore CDA, voorzitter.

We zijn blij dat deze coalitie het probleem van eenzaamheid onderkend. We horen bijvoorbeeld steeds meer over de effecten van de coronacrisis. Of het nu bij jongeren of ouderen is: eenzaamheid doet ontzettend veel met mensen. Maar het is een moeilijk probleem. Je hebt daarbij kennis en netwerken nodig om gezamenlijk op te trekken. We zullen moeten werken aan een integrale aanpak. We hebben elkaar daar hard bij nodig. Dat zullen we doen door deze mensen bij elkaar te brengen. Om een startpunt te markeren om gezamenlijk te gaan werken aan die aanpak. 

Het is ook belangrijk om op een duurzame wijze vorm te geven aan de contracten met onze sociale partners. Juist om het mogelijk te maken dat partijen ook duurzaam investeren in de samenwerking met Doesburg en bijvoorbeeld betrokken vrijwilligers. 

We gaan werken aan oplossingen voor het parkeerprobleem. Daar pleiten we al even voor, dus we zijn extra verheugd dat dit onderdeel is opgenomen in het coalitieakkoord. En waarom niet twee vliegen in één klap oplossen? Zo zou je op de Bleek misschien wel de auto’s ondergronds kunnen krijgen en misschien bovengronds mooie woningen kunnen bouwen. Goed dat dit onderzocht gaat worden. Daarmee werken we aan een mooier en gastvrijer Doesburg (waarin ook de VVV blijft behouden). En ook hier geldt wat ons betreft: onderzoeken is ook luisteren. Naar goede ideeën. Naar zorgen etc. 

Tenslotte zijn we zeer content met een vervolg aan de locatiebepaling voor een nieuwe sporthal en de mogelijkheden bij het zwembad hiervan. Dit zou zo goed zijn voor sportend Doesburg, voor het zwembad en voor het centrum van Beinum. Wat ons betreft vol gas vooruit nu.

Dit coalitieakkoord is een opdracht aan het college. Dat betekent niet dat verder niets bespreekbaar is. Sterker nog, de insteek is juist dat alles bespreekbaar is. Daar zijn we verheugd over. We hopen dat we hier met alle partijen, wellicht in wisselende samenstellingen, vorm aan kunnen geven. 

Uiteraard missen we ook dingen. Bijvoorbeeld over preventie en vroegsignalering rondom schulden en armoede. Dit is actielijn 1 uit de Toekomstvisie. In het stuk sociaal domein 2.0 wordt dit onderkend. Wat ons betreft had deze wellicht ook een specifieke plek in dit coalitieakkoord kunnen krijgen. Tegelijkertijd zullen we de uitwerking hiervan straks tegemoet zien en kunnen er dan volop inhoudelijk hiermee aan de slag.

Morgen staan hier drie wethouders in spe. Om ingestraald te worden, zeg ik dan maar. Een daarvan is onze eigen Stan Hillenaar. Kandidaat wethouder voor pijler 3, economie, toerisme en burgerparticipatie. Een pijler die hem past als een jas. We durven het ondertussen wel een beetje te zeggen: naast dankbaar zijn we ook best een beetje trots.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.