12 september 2023

Gratis tijdelijk parkeren met een gehandicapten parkeerkaart

Tijdens de commissievergadering van 12 september stonden alle partijen, college en Stichting GehandicaptenRaad Doesburg positief tegenover ons voorstel om houders van een gehandicaptenparkeerkaart gratis tijdelijke te laten parkeren in Doesburg. Het college zal dit meenemen in haar voorstel voor de verordening van 2024. Daar zijn we ontzettend blij mee!

Onderstaand onze uitleg en inbreng tijdens de commissie.

Wat was er aan de hand?

In de vigerende Verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen zit een intrekkingsbesluit waarmee een eerdere verordening inzake vrijstelling betaald parkeren voor mensen met een handicap is ingetrokken. De motivering hierbij is ons onbekend. Op de website van de gemeente lezen we dat mensen met een gehandicaptenparkeerkaart ‘gewoon’ parkeergeld moeten betalen net als op de andere betaalde parkeerplaatsen. Hieruit lezen wij dat het college gedacht heeft hiermee een rechtvaardige oplossing te vinden en daarmee een gelijke behandeling te geven aan mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. Maar is dat ook zo?

Allereerst een mea culpa. Zoals in art 149 van de Gemeentewet al staat is het de Raad die verordeningen maakt die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. Het is ons niet in het bijzonder opgevallen wat hier gewijzigd is en of dit wel conform het VN Verdrag voor mensen met een handicap is. We hebben daarom alsnog geprobeerd vanuit de basis af te wegen wat rechtvaardig is en een gelijke behandeling van mensen met en zonder een gehandicaptenparkeerkaart borgt.

De feiten:

  • De duurste gehandicaptenparkeerkaart, incl keuring, kost, volgens de tabel in de leges verordening 133 Euro en is 5 jaar geldig. Dat kost dus zo’n 27 Euro per jaar
  • Er zijn 12 parkeerplaatsen gereserveerd voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart in de betaald parkeren zone
  • De gemeente mag leges vragen indien eea in de legeverordening is vastgelegd en zij moeten niet meer dan kostendekkend zijn
  • In beginsel moet iedereen gewoon betalen voor parkeren zegt de VNG. Maar gemeenten hebben autonomie om dat anders in te regelen. Tegelijkertijd geeft de VNG het advies om deze mensen via een voorziening (..) dusdanig te helpen dat ze wel kunnen voldoen aan de betalingsplicht
  • In de uitwerking van het VN verdrag bij art 19.b staat dat, quote: “structurele ondersteuning, inclusief persoonlijke assistentie, om te leven en te participeren in de maatschappij, niet uit eigen inkomen betaald moet worden”.

Vergelijken we de verordeningen in Doesburg met het VN-verdrag dan constateren we dat mensen met een gehandicaptenparkeerkaart anders behandeld worden ten opzichte van mensen zonder gehandicaptenparkeerkaart doordat zij dubbele lasten hebben om hun wagen in een betaald parkeren zone te zetten. 

Als CDA worstelen we met wat nu een goede oplossing zou zijn waarmee voorkomen wordt dat we mensen met een handicap anders behandelen en mogelijks zelfs benadelen. Want als we zeggen dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart helemaal geen parkeerkosten hoeven te betalen dan hebben zij bij een overschrijding van de 27 euro per jaar een voordeel ten opzichte van mensen zonder. Dat is ook niet de bedoeling. Maar als we hen de kosten voor hun GPK kwijtschelden en mensen willen graag volwaardig meedoen en moeten veel parkeren in de binnenstad waardoor zij veel parkeerkosten maken die zij wellicht niet kunnen betalen dan worden zij beperkt in hun inclusie in onze maatschappij.

Bij het zoeken naar een oplossing hebben wij gewerkt met de uitgangspunten vanuit het VN-verdag, maar ook dat mensen met een GPK zullen begrijpen dat de lasten van de voorzieningen in ons stadje samen zullen moeten dragen. Naar vermogen. Met een overheid die fungeert als een schild voor mensen die deze lasten niet kunnen dragen.

Als je vastloopt moet je je horizon verbreden. We hebben daarom advies gevraagd aan koepelorganisatie IederIn en gekeken hoe andere steden hiermee omgaan. IederIn is helder. Artikel 19 zegt dat een persoon met een handicap of een chronische ziekt niet meer uitgaven mag hebben dan iemand zonder handicap of chronische aandoening. Omdat na de ratificatie van het VN verdrag de overheid maatregelen moet nemen om de genoemde rechten waar te maken kan dit principe gebruikt worden bij dit onderwerp. Daar zit geen woord Spaans bij. Tegelijkertijd begrijpen we ook dat je toch zoveel mogelijk generieke maatregelen wilt nemen om eea helder en overzichtelijk te maken. De gemeente Zwolle lijkt daarin wel een mooie oplossing gevonden te hebben waarvan wij denken dat deze prima in Doesburg inpasbaar zou kunnen zijn. Het principe is dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart overdag maximaal 3 uur gratis kunnen parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats met behulp van een blauwe parkeerschijf. Zo creeer je een situatie waarin mensen volwaardig kunnen participeren, houders van een GPK niet onevenredig voorgetrokken worden en de legeverordening niet hoeft aangepast te worden.

We zouden de oude vervallen verordening inzake vrijstelling betaald parkeren Doesburg voor gehandicapten kunnen revitaliseren, maar doorvoor moeten we ook de nieuwe verordening aanpassen. Ons voorstel is dan ook te komen met een amendement om de Verordeningen mbt de parkeerbelasting 2023 aan te passen hierop. Dit amendement wordt overbodig wanneer het college besluit dit voorstel te verwerken in een aanpassing van de verordening van 2024, daar er dit jaar toch niet gehandhaaft wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.