20 oktober 2018

Hoe bepaal je de hoogte van de Algemene Reserve?

Onze fractievoorzitter Stan Hillenaar was duidelijk in zijn betoog. Toen wij ons verkiezingsprogramma gingen schrijven waren wij op zoek naar invulling voor onze droom voor Doesburg. Dit hebben we besproken met inwoners van alle wijken, bedrijven etcetera. Daaruit kwamen ook onze plannen voort om bijvoorbeeld een integrale sportvoorziening te maken bij het zwembad. 

De coalitie zegt: we hebben 8 miljoen in de algemene reserve en over 4 jaar is dat hetzelfde. En waarom? Niemand die het weet. Daarom hebben wij een motie ingebracht om gezamenlijk na te gaan denken over hoe we de hoogte van de algemene reserve bepalen en waarom. Heel veel gemeentes hebben daar normen voor ontwikkeld die in gezamenlijkheid besloten worden. Het geld is niet van ons, het is gemeenschapsgeld.

De motie (gesteund door D66 en SP) zegt o.a. het volgende: 

Constaterende dat: 

 • het statisch weerstandsvermogen tov de algemene reserve een overschot kent van ruim 8,1 miljoen euro;
 • wanneer alle incidentele risico’s op 100% worden gezet er tov de algemene reserve nog steeds een overschot bestaat van 2,5 miljoen euro;
 • Doesburg schuldenvrij is;
 • de solvabiliteitsratio van Doesburg op 72,9% staat1) (gemiddeld 34,8% in Nederland);
 • Doesburg geen norm lijkt te hanteren met betrekking tot de hoogte van de algemene reserves ten opzichte van bijvoorbeeld het benodigd weerstandsvermogen;

Overwegende dat:

 • de algemene reserve primair als buffer dient om financiële tegenvallers in de exploitatie op te vangen;
 • bij een rigide bodem van 8 miljoen euro voor de algemene reserve het risico ontstaat dat er bezuinigd moet worden wanneer er bijvoorbeeld jaarrekeningtekorten of begrotingstekorten ontstaan, terwijl er een overschot in het weerstandsvermogen is;
 • er een (niet in de begroting benoemd) risico ontstaat dat het Rijk de gemeente verzoekt eerst het overschot (na aftrek risico’s) in te zetten alvorens aanspraak te doen op nader te bepalen rijksgelden;

Stelt voor:

 • de hoogte van de algemene reserve te stellen op een nader percentage van het benodigd weerstandsvermogen;
 • het college hiertoe een voorstel te laten opstellen ter goedkeuring aan de raad;
 • de rigide bodem als hoogte van de algemene reserve van 8 miljoen los te laten;
 • de onder programma 5.01 genoemde maatregel over de omvang van algemene reserve te verwijderen;
 • vóór de programmabegroting van 2020-2023 in de raad een besluit te nemen over de hoogte van de algemene reserve ten opzichte van het benodigd weerstandsvermogen; 

1) bron: waarstaatjegemeente.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.