25 februari 2021

Minimabeleid 2021-2023

In de raadsvergadering van 25 februari is het minimabeleid vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het beleid in Doesburg voor een kwetsbare groep mensen in Doesburg. Een groep waarvan de langdurige minima niet stabiliseert of afneemt, maar groeit.

'De minima' staat voor een groep mensen die allemaal, stuk voor stuk, zorgen hebben om rond te komen. Iedereen met zijn eigen specifieke zorgen of problemen en vaak afhankelijk van anderen, de maatschappij of organisaties. Als maatschappij en overheid moet ons er veel aan gelegen zijn deze mensen, stuk voor stuk, te helpen waar mogelijk en hen minder afhankelijk te maken. Om ze meer waarde te geven over hun dagelijks leven, te helpen bij het vinden van werk en hen gezond te houden. Dit alles is uitermate belangrijk, maar ook nog financieel relevant daar minimabeleid serieus geld kost.

Het CDA staat voor meer ruimte en geld voor maatwerk door de gemeenten. En als we dan naar ons eigen minimabeleid kijken kunnen we niet anders concluderen dat dit ook relevant is voor Doesburg. We zijn als kleine stad, zou je zeggen, bij uitstek geschikt om maatwerk te leveren. En nu de effecten van Corona langzamerhand groter worden wordt het belang hiervan ook steeds groter.

Het  minimabeleid 2021-2023 is een voortzetting van het bestaande. Dat is niet direct een gemiste kans en is ergens, gelet op de financiën, wel begrijpelijk. Maar daar moeten we wel iets tegenover zetten: de groep langdurige minima in Doesburg is groot en krimpt niet, integendeel.

Tijdens de commissie in januari hebben we een goed debat gehad over het minimabeleid. Nu in de raadsvergadering hebben we als CDA de volgende oproepen aan het college gedaan:

  1. Zet in op een hogere betrokkenheid bij een evaluatie. Nu was de respons 21% terwijl meedoen hieraan tevens in het eigen belang is. Het lijkt ons goed dit zo te communiceren
  2. Neem sporten voor volwassen mee binnen het bestaand beleid. Zeker gelet op de huidige effecten van Corona waarin veel mensen nog meer stil zitten dan hun lief is
  3. Gun Stichting Leergeld de ruimte om acuut maatwerk te verlenen als zij dat nodig achten, ook al valt dit net buiten de voorwaarden. Houd het nut in gedachten boven de harde lijn.
  4. Investeer in goede communicatie. Dat hebben wij niet alleen eerder gevraagd, dat merken ook de respondenten uit de evaluatie op
  5. Kom met een plan om de groei in het aantal langdurige minima te bevriezen en te doen dalen. Dit is in ieders belang.
  6. Overweeg ruimte in capaciteit ten behoeve van maatwerk door de eigen organisatie in plaats van een meedoenpas. Sluit aan bij waar onze kracht ligt en bezie of het meedoenpas geen onevenredige bijdrage aan overhead kosten met zich meebrengt.
  7. Sta dichtbij de burger en wees flexibel bij mensen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire

Wij hopen dat het college dit in overweging wil nemen en wij wensen het college wijsheid met de uitvoering en optimalisatie van dit beleid in de komende tijd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.