09 november 2020

Onnodige bezuinigingen op voorzieningen in Doesburg

Als CDA hebben we, met pijn in het hart, gemeend opnieuw de Programmabegroting niet te steunen. En dat hebben we samen met de gehele oppositie gedaan. Uniek en een serieuze tik aan de coalitie.

We zijn blij dat onze moties over DOESJONG (Jongeren betrekken bij de politiek) en prioriteit handhaving bij bezuiniging (zorg dat je geen geld inlevert bij parkeerboetes) zijn aangenomen. 

Onze bijdrage van fractievoorzitter Stan Hillenaar tijdens de vergadering:

Programmabegroting 2021-2024  versus de wil van het volk

"Ik moest denken aan de opmerking die de voorzitter eens  maakte over iemand  die zei de behandeling van de programmabegroting te beschouwen als het feest van Democratie. Democratie betekent letterlijk volksheerschappij en is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Vanuit dat perspectief heeft het CDA dan ook gekeken naar deze programmabegroting.   

In een jaar wat nu al historisch genoemd kan worden. Wie had er vorig jaar gehoord van Covid-19? Een pandemie waarvan de impact, en dan richten we ons alleen even op de financiële component, nog onbekend is maar grote consequenties kan hebben voor de financiële situatie van onze stad. Los van het financiële is daar ook de persoonlijke impact vanwaar vanaf deze plaats ook medeleven is voor de onzichtbare tranen en het verdriet. Vaak anoniem maar zeker niet onopgemerkt. Extra reden om eenzaamheid eens hoog op de agenda te zetten. 

In het voorwoord  van deze programmabegroting staat en ik citeer: "...dat de financiële positie van onze stad goed is te noemen met genoeg buffers. Dat willen we in de toekomst graag zo houden om onze en uw ambities en doelen waar te kunnen maken…”’ einde citaat. Genoeg buffers is subjectief maar klinkt veelbelovend.

We willen als CDA  ingaan op de budget vragende posten:

Het is inmiddels een goed gebruik dat de wethouder uitleg geeft over totstandkoming en gedachte achter deze begroting (waarvoor nogmaals dank). We hebben hieruit opgemaakt dat de wethouder dit jaar de posten WMO en individuele voorzieningen jeugdzorg wenst op te nemen in de begroting omdat deze tot structurele overschrijdingen leiden en daarmee een aanslag zijn op de algemene reserve. Naast het feit dat we hier met een totale omvang van meer dan een half miljoen te maken hebben is dit wel een politieke keuze.   

De post voorziening onderhoud gemeentegebouwen: geboekt onder p.m.. Nog vers in het geheugen waren er destijds potjes die ten tijde van het aanspreken ervan leeg bleken te zijn. Toen sneuvelde er een wethouder, kwam er in plaats van geld een extra post onvoorzien bij, en nu laten we deze post onbepaald. Dat is opvallend. Niets doen blijkt geen optie. Een tekort van 2.8 miljoen, bleek in de strategie vastgoed, betekent dan toch minstens enkele tienduizenden misschien wel tonnen op deze post? Gelukkig hebben we, ik citeerde het eerder, genoeg buffers. Zou het overeenkomen met de wil van het volk om voor de budget vragende middelen de kille kaasschaafmethode te accepteren terwijl er gesproken wordt over genoeg buffers?

Dan de budget verruimende begrotingsvoorstellen, de kaasschaaf.

Hanteren nullijn: besparing € 250.000? Het hanteren van de nullijn (geen indexatie) mag geen nadelige gevolgen hebben voor de (minimaal) gewenste kwaliteit van de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket en het aantal op te leveren gemeentelijke producten. Kan het college dit garanderen? 

Eerder gesteld maar nog steeds de vraag: Is de bezuiniging van toezicht en handhaving wel doordacht? In de commissie bleef een duidelijk antwoord achterwege. Handhaving is meer dan alleen bekeuren. 30% van de tijd wordt hieraan besteed. Betekent dit dus dat na een herverdeling van prioriteiten dit dan in principe zal leiden tot dezelfde inkomsten? (€30.000 min de niet uitgeschreven boetes) Om dit te voorkomen zullen we een motie indienen.

Naast de ervaring van vorig jaar waarin het CDA een motie had ingediend om het behoud van de VVV te waarborgen staan nu bezuinigingen gepland voor de Roode Tooren. Voor een stad die zich graag voor laat staan op haar grote culturele status en zeker gezien de hoogte van het bedrag is dit volgens het CDA Doesburg onwaardig. Dreigt de coalitie hier niet opnieuw al die vrijwilligers, net als de met de VVV vorig jaar uit het oog te verliezen? (voor een luttele € 2.900)

In datzelfde kader valt de voorgenomen bezuiniging van de mantelzorgers. Het voelt als het geven van een fooi maar dan de helft terug vragen. We hebben het hier over vrijwilligers en mantelzorgers. Volgens het CDA het cement van de samenleving, maar ook zij vallen blijkbaar niet onder de ambities of doelen van deze coalitie.

Opmerkelijk: Besparing wethouders 1 fte. Bij het lezen van deze op zich begrijpelijke optie was het CDA nog in de veronderstelling dat de overgebleven fte’s verdeeld zouden kunnen worden onder de drie wethouders. Navraag in de commissie leverde een duidelijk beeld op. Het gaat hier niet om een herverdeling maar het wegsaneren van een wethouder. Ik vraag me af wie hier in de Boone is? Gezien het feit dat Doesburg tot nu toe drie partijen nodig heeft een coalitie te smeden betekent dit feitelijk voor kleine partijen dat instemmen jezelf buiten de deur zetten is.   

Conclusie: Het is duidelijk dat deze coalitie de oplopende kosten, individuele onkosten jeugdzorg en WMO niet uit haar eigen buffers wenst te betalen. Het (be)houden van buffers blijft prioriteit. Daarmee is feitelijk met de kaasschaafmethode het uitkleden begonnen. Volgens zeggen zou een volgende bezuinigingsronde pas echt maatschappelijke impact gaan hebben. Te denken valt aan het sluiten van de bibliotheek, het zwembad,…. desnoods wordt de kerktoren verkocht.  Bij keuzes dienen de maatschappelijke effecten goed en breed gewogen te worden Zoals in de inleiding al gesteld: Democratie is een bestuursvorm waarin de wil van de inwoners de bron is van legitieme machtsuitoefening. Onze inwoners verdienen een visie op onze samenleving, op wat voor stad wij willen zijn, over welke faciliteiten we willen beschikken en of en hoe we bijvoorbeeld eenzaamheid gaan bestrijden. Geen kille kaasschaaf. We hebben het al eerder gezegd: Een bedrijf kun je managen, een stad moet je besturen, waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.