24 oktober 2018

"Vol Energie" of "Voorzichtig Verder"?

Als CDA hebben we al eerder aangegeven kritisch en constructief naar de plannen van het nieuwe college te kijken. Nu de Programmabegroting (met daarin het collegeprogramma) is gepresenteerd zijn we geschrokken van dat wat voor ons ligt.

Fractievoorzitter Stan Hillenaar heeft daarom het volgende betoog gehouden in de raad van 25 oktober:

Algemeen beschouwd kan het CDA nog niet concluderen  dat de coalitie erin geslaagd is, een duidelijke koers uit te zetten voor de komende jaren. 

Als je, als inwoner, het stuk in de regiobode waarin plannen en verdeling van budgetten leest dan zie je daarin helder vertaald wat het huidige beleid is, aangevuld met plannen die lopen en waarvoor  al financiële middelen zijn gereserveerd, en een kort lijstje met  nieuw beleid. Maar waar staan we met Doesburg over vier jaar ? Waar wil en kan deze coalitie over vier jaar op afgerekend worden?      

In het voorwoord van de programmabegroting staat te lezen “De ambities en doelen uit het coalitieakkoord worden de komende begrotingen vertaald naar concreet beleid . Is de vraag: Hoe moeten we dan deze begroting zien? Eerste twee jaar op de winkel passen? Volgende begroting gaat over 2020. Krijgen we dan over twee jaar pas te maken met de ambities en doelen van deze coalitie? 

De coalitie  vraagt in deze begroting toestemming voor voortzetting van het oude beleid en wat onderwerpen die onder nieuw beleid vallen. Het nieuwe beleid kent met een budgettering van 599000 euro ( voor 2019 ) hoofdzakelijk  investeringen in fte’s,  en zet in op digitalisering.   

In het coalitie akkoord staat ook een alinea over volop ruimte creëren voor burgerparticipatie. Het gaat- zo beschreven- hierbij niet alleen om het betrekken van burgers bij het beleid maar ook om het faciliteren van burgerinitiatieven. Het CDA verwacht dat de omgevingswet in de komende jaren een groot effect zal hebben op het bestuur van Doesburg. Burgers krijgen meer invloed. De gemeenteraad moet daarom een helder plan opstellen waarin zij duidelijk maakt op welke terreinen de burger invloed kan uitoefenen. Welke financiële middelen heeft de raad om dit te realiseren?  

Met eenzaamheid als speerpunt, en ouderen in het algemeen zou je mogen verwachten dat ook hier concrete maatregelen zouden zijn opgenomen en een plan voor de toekomst omdat we weten dat we langzaam een steeds oudere bevolking krijgen die zo haar eigen specifieke problemen met zich meebrengt. Veel voorzieningen zullen in kaart moeten worden gebracht om Doesburg senior vriendelijk en ouderdoms Proof te maken. We hebben hier een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om een visie voor te ontwikkelen.

Zorgen over  de projecten waarvoor al geld is opgenomen in de bestemmingsreserve. Dan hebben we het over Plan Beinum, de Ooi, de revitalisering van de binnenstad en kloostertuin. Belangrijke projecten die laten zien dat we de status van artikel 12 gemeente ver achter ons hebben liggen. Stuk voor stuk projecten waarmee we iedereen  kunnen laten zien dat Doesburg  zich positief ontwikkeld ,  zelfstandig is , en bouwt aan een stad waar leven, werken en recreëren voor jong en oud comfortabel is. Maar hoe zit het met deze projecten? Bij navraag is het antwoord dat onderzoek en cofinanciering  een vertragende factor is maar wanneer verwacht de coalitie hier iets concreets over te kunnen zeggen?    

In de programmabegroting wordt gesteld dat er in de toekomst een nieuwe sporthal moet komen. Maar waar staan hier de gelden voor gereserveerd? In de wetenschap dat men vast wil houden aan de 8 miljoen algemene reserve, zou dit betekenen dat er in de periode van deze coalitie geen sporthal gebouwd zal worden. Wij hebben eerder voorgesteld de nieuwe sporthal bij het zwembad te zetten en zo een multifunctionele accommodatie te bouwen. Met als doel mensen en sport bij elkaar te brengen en te besparen op de 3 ton subsidie die we elk jaar overmaken naar het bestuur van het zwembad, maar tevens ruimte te creëren voor plan Beinum. Want wat zijn de consequenties voor plan Beinum als daar de sporthal blijft staan? Vervallen er dan niet erg veel mogelijkheden ?Bouw van appartementen, groen en bankjes, ruimte die bv Caleidoz nodig heeft om in de vragende behoefte te kunnen voorzien.  De sporthal moet asbestvrij gemaakt worden? Een kostbare ingreep, en is dit dan tijdelijk? Dat is dan toch verspillen? 

Projecten (hier lopen er drie) grijpen soms in elkaar en het niet plannen van het een brengt een ander plan in moeilijkheden. 

Het revitaliseren van de Kloostertuin kent geen datum. Er wordt gekeken naar cofinanciering en De Albert Heijn en Coop hebben uitbreidingsplannen.  Betekent dit verlies van parkeercapaciteit? Begrip voor de uitbreiding maar een extra reden om parkeren  veel hoger op de agenda te zetten. 

Er wordt gelukkig structureel geïnvesteerd in een stadspromotor met het doel om meer mensen naar Doesburg te krijgen. Maar dan zouden ook de daaruit volgende consequenties-- het ontwikkelen van parkeerplekken en andere voorzieningen die bij meer bezoekers horen— ingeschat worden.  We doen nu onderzoek, maar hebben we ook de middelen om tot uitvoer over te gaan?  

Inhoudelijk ziet het CDA  ruimte om tot creatieve voorstellen te komen. Echter de opdracht die de coalitie bij het college heeft neergelegd namelijk de uitdrukkelijke wens om over vier jaar nog een bedrag van 8 miljoen in de algemene reserves te hebben staan maakt dat wel erg moeilijk. Doesburg staat er per gemiddelde inwoner  financieel  bijzonder goed op . De netto schuldverhouding per Doesburgse inwoner is zelfs zo positief dat we op de tweede plek in Gelderland naast Rozendaal staan. Met een solvabiliteitsratio van 73% wat bijna 3x zoveel als gemiddeld in de gemeentes in Gelderland.   Gelden die een bestemming hebben kunnen we niet ergens anders inzetten maar gelden uit de algemene middelen wel.

Nu moet iedere verandering, idee of extra aanvulling van een ingezet beleid, ingebracht worden in de raad en zal daar geconfronteerd worden met de vraag hoe deze mogelijke verandering financieel verantwoord gaat worden. Dit betekent altijd geld  zien weg te halen bij een andere bestemming. Dat is niet bepaald bevorderend voor het solidariteitsgevoel.  Daarnaast is het interessant te weten hoe de coalitie omgaat  met mogelijke financiële tegenvallers? Gaat de coalitie dan  bezuinigen om de algemene reserves op peil te houden? Wij vinden het belangrijk om de  grootte van de algemene reserve nauwkeuriger en beter te bepalen. 

Daarom dienen wij ook een motie in waarmee we hopen dat we op basis van normering na zullen gaan denken over de te wensen hoogte van de algemene reserve. 

We zijn een kleine zelfstandige stad met korte lijnen. Als er ooit een mogelijkheid is geweest om kleine ergernissen in wijken, achterstallig onderhoud, of andere maatregelen te treffen die het woongenot of levensomstandigheden van de  Doesburger te vergroten dan is dat nu financieel mogelijk. Gemeenschapsgeld naar de gemeenschap maar wel met nog steeds een verantwoorde buffer. We hebben het hier niet over verspillen maar over bouwen aan de toekomst van Doesburg. Met het vergroten van de leefbaarheid, door wijkraden te betrekken en bewoners reden te geven trots te kunnen zijn op hun woon omgeving. Loyaliteit vergroten, zichtbaar aan veranderingen werken op zoveel mogelijk verschillende plekken in de stad waarmee je als gemeentebestuur uitstraalt dat iedere wijk, iedere straat ertoe doet.  

Vandaag dienen we ook een amendement in om jongeren (weer andere doelgroep dan  kinderen) te betrekken bij de politiek. De Raad heeft zich eerder positief uitgelaten over het nut en noodzaak hier van. Tot op heden is er geen actie ondernomen en nu constateren we dat er ook geen budget is opgenomen voor 2019. Zonder budget gebeurt er niets. In ons amendement noemen we het een kip-ei redenatie. Maar het CDA wil samenspel met het college. Beste scenario is dat De Raad komt met voorstellen en het college faciliteert. Onze jongeren wachten nu al veel te lang op actie. Dus laten een klein budget vast stellen zodat we dan ook meteen tot uitvoering en ondersteuning over kunnen gaan. 

Er zijn ook kleinere investeringen nodig. Daarom dienen we een motie in voor een proef met zwerfvuilklepjes in de ondergrondse containers in de binnenstad. Dit voorkomt ledigingen van afvalbakken en is een mooie integrale oplossing voor het verzamelen van zwerfvuil.

 

Samenvattend, het CDA mist in deze programmabegroting de concrete aanwijzingen dat eerder   geadopteerde plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Er is grote behoefte aan een visie waarin de eerder genoemde onderwerpen  worden geagendeerd.  We dagen de coalitie dan ook uit met een visie te komen die recht doet aan de werktitel : Volop energie, want nu is het toch een beetje Voorzichtig verder.  Van het CDA mag een constructieve houding worden verwacht ten aanzien van de te realiseren vraagstukken.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.