07 juli 2023

Wegencategoriseringsplan aangenomen

Vorig jaar in het coalitieakkoord en in de raad van 5 juli een beslispunt. Het wegencategoriseringsplan raakt de veiligheid en het woongenot van veel Doesburgers. Veiliger kruisingen, bewuster rijden en minder geluidsoverlast voor omwonenden. In dit plan wordt een vergaand voorstel gedaan om veel wegen in Doesburg te veranderen in zogenaamde GOW30 wegen. Dit zijn wegen waar een maximale snelheid van 30 km/u geldt en die ook bijbehorend zijn ingericht.

Het door Goudappel geschreven plan is wat ons betreft uitstekend geschreven. Helder, goed opgebouwd en prima leesbaar. Het was ook opvallend hoe weinig vragen dit stuk tijdens de commissie opriep. 

Tijdens de raadsvergadering hebben we twee vragen gesteld:

1.       Allereerst de planning. We lezen in het raadsvoorstel dat alleen wanneer er sprake is van grote verkeersveiligheidsknelpunten (..) het wenselijk is op korte termijn in te grijpen. Tegelijkertijd lezen we dat de overige maatregelen uitgevoerd worden bij groot onderhoud of een herinrichting van de wegen. Het is in die zin voor ons onduidelijk wanneer wat gaat gebeuren. En dat is het dus ook voor de bewoners. Er is actie gevoerd bijvoorbeeld voor de singels en de wallen. Deze wegen zijn nog niet zolang geleden vernieuwd. Betekent dit nu dat er misschien de komende 15 jaar geen maatregelen worden genomen? Ons voorstel is dat het college met een heldere conceptplanning komt dit jaar wanneer wat en waar aangepast gaat worden conform het hopelijk vandaag aan te nemen wegencategoriseringsplan. Zou het college hier invulling aan willen geven? Het college gaf toe dit een redelijke vraag te vinden. Er kwam de concrete toezegging om hier na de zomer op terug te komen. Daar zijn we blij mee. Mochten we dingen anders willen prioriteren dan is de Raad aan zet en zullen we ook bijbehorende financiele ruimte moeten scheppen, indien nodig.

2.       De Kraakselaan. Goudappel wees tijdens haar presentatie in de commissie nadrukkelijk op de herkenbaarheid van wegen. Ook al zet je een bord van max 30 langs de Kraakselaan dan betekent dit dus niet automatisch dat mensen langzamer gaan rijden. Een voorliggende motie vraagt te onderzoeken of het op de Kraakselaan, Barend Ubbinkweg en Didamseweg naar max 30 km/u kan gaan. Nu heeft Goudappel juist onderzoek gedaan en dit anders beoordeelt. De wegen zijn ook compleet anders ingericht. Zo heeft de Kraakselaan bijvoorbeeld een vrijliggend fietspad. Dat is een typische GOW50 inrichting. Onze vraag aan het college is dan ook hoe ze dit ziet en wat de mogelijke ruimtelijke en financiële gevolgen zijn van een eventuele aanpassing naar GOW30. Het college gaf, bij monde van wethouder van Veldhuizen, aan dat men in gesprek gaat met de bewoners en goede hoop te hebben dat men concreet wat kan doen. Tegelijkertijd gaf zij aan dat een aanpassing in de wegen zoals de Kraakselaan naar GOW30 mogelijk enkele miljoenen Euro's zal kosten.

Al met al: dit is een belangrijke verbetering voor de veiligheid en leefbaarheid van Doesburg. En een concrete realisatie van een eerder gesteld doel. Wij waren, net als de overige fracties, voor! Het raadsvoorstel is dan ook aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.