Op 14, 15 en 16 maart vinden in heel Nederland de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Renkum staat de CDA-fractie te popelen om aan de slag te gaan voor de inwoners van onze fraaie gemeente! Vooruitlopend op het complete verkiezingsprogramma presenteren wij graag alvast de zogeheten speerpuntenlijst; de in onze ogen belangrijkste punten waar wij met andere fracties én vooral ook met inwoners aan willen gaan werken.

1: Behoud zelfstandigheid van de gemeente Renkum en het gemeentehuis te Oosterbeek.
Al geruime tijd zien we dat het moeilijk wordt voor Renkum om haar zelfstandigheid te behouden.
De burgers merken dit onder meer door de enorm hoge WOZ bijdrage die aan hen gevraagd moet worden om de begroting rond te krijgen. De gemeente heeft het Bureau Berenschot gevraagd enkele toekomstscenario’s te onderzoeken waaronder het aansturen op een gemeentelijke herindeling (met Wageningen en Arnhem). Dit bureau ziet mogelijkheden om zelfstandig te blijven, maar dat vergt wel een versterking van de lokale en regionale samenwerking en het verzakelijken en versimpelen van de gemeentelijke organisatie. Ook het CDA ziet mogelijkheden om Renkum zelfstandig te houden mits nu echt werk gemaakt wordt van het op orde brengen van de gemeentelijke organisatie.
Het gemeentehuis in Oosterbeek dient haar bestemming te behouden als gebouw waar (ook) de gemeentelijke organisatie van de gemeente Renkum gevestigd is. Het CDA acht het niet gewenst om voor die organisatie nieuwe locaties te gaan ontwikkelen.

2: Ontwikkelen toekomstvisie Parenco-terrein
De afgelopen periode zijn de klachten rondom de activiteiten bij Parenco niet afgenomen en de problemen niet opgelost. Tevens blijken er vraagtekens te bestaan over de vergunningen en/of het naleven ervan op de locatie. Het CDA wenst in alle openheid en transparantie een toekomstvisie te ontwikkelen voor het terrein waarbij een breed scala aan mogelijkheden de revue kan passeren. Van doorontwikkeling Parenco tot  aan   bedrijfsverplaatsing en een nieuwe gebiedsontwikkeling voor het terrein. Het CDA vindt dat de overlast die Parenco veroorzaak onacceptabel is. Voor de korte termijn wil het CDA daarom dat de gemeente Renkum zich samen met Parenco en de provincie Gelderland maximaal inspant om de overlast die Parenco veroorzaakt op de leefomgeving in de kernen Renkum en Heelsum te stoppen.
Er wordt door verschillende partijen, waaronder het energienetwerkbedrijf Alliander, met Parenco en de gemeente Wageningen gesproken over het gebruik van aard- en/of restwarmte vanuit het Parenco-terrein. Een deel van deze warmte zou benut kunnen worden voor  de verwarming van woningen en gebouwen buiten het Parenco terrein.  Het CDA is van mening dat – als dit initiatief wordt doorgezet – het in de rede ligt om de verwarming van gebouwen in Renkum voorrang te geven boven het over langere afstand transporteren van warmte. Hierover dient overleg plaats te vinden met de buurgemeente Wageningen.

3: Energietransitie
Het unieke groene en landschappelijke karakter van de gemeente Renkum maakt dat windturbines en zonneweides moeilijk ingepast kunnen worden. Wel kan de gemeente de plaatsing van zonnepanelen op daken actief stimuleren. Ook Renkum moet bijdragen aan het bereiken van de landelijke en regionale duurzaamheidsdoelstellingen. Er zal de komende jaren aandacht besteed moeten worden aan isolatie en energiebesparing en helderheid aan inwoners gegeven moeten worden over consequenties van de energietransitie, zoals het vervangen van aardgas voor woningverwarming door alternatieven zoals individueel elektrisch verwarmen of met een collectieve warmtevoorziening. De inwoners/woningeigenaren dienen hier zo spoedig mogelijk bij betrokken te worden.

4: Duidelijker en krachtiger ruimtelijk beleid voor gemeente Renkum
Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden wat op welke locaties wel kan en wat niet. Bovendien moeten procedures beter en transparanter verlopen. De gemeente moet zorgen voor snelle doorlooptijden van de vergunningsverleningsprocedures en planbeoordeling.
Binnen deze kaders willen we woningbouw en projectvorming stimuleren. Woningen kunnen gebouwd worden binnen de mogelijkheden van de omgevingsvisie met behoud van het groene en unieke karakter van Renkum. Daarbij moet de focus niet alleen liggen op het ‘dure’ segment maar moet ook worden ingezet op sociale huurwoningen en koopwoningen die vallen binnen de NHG grens. T.a.v. de ontwikkeling van o.a. de woningbouw is een actiever grondbeleid nodig.

5: Ontwikkeling transparant Renkums Kwaliteitsmenu
Doel van dit menu is het borgen van verbeteren van ruimtelijke kwaliteit in combinatie met woningbouw. In dit menu zijn kwaliteit verbeterende maatregelen en/of financiële compensaties (waarmee kwaliteit gerealiseerd kan worden) opgenomen in modules. Op basis van het Kwaliteitsmenu kunnen initiatieven in een vroeg stadium getoetst worden en wordt voorkómen dat ruimtelijke initiatieven per individuele casus in de gemeenteraad, met alle emotie en commotie van dien, behandeld dienen te worden. Duidelijke afwegingskaders leiden tot duidelijke en transparante besluitvorming. Het stimuleert initiatiefnemers ook om écht mooie plannen te maken, indachtig de kernkwaliteiten van onze gemeente.
Een van die kwaliteiten is het unieke groene karakter van de gemeente. Om dit te borgen dient ook aandacht besteed te worden aan herplant-plicht bij het kappen van bomen. Er verdwijnen veel bomen druppelsgewijs waarvoor geen nieuwe bomen in de plaats komen.

6: Gemeentelijke organisatie / Bestuurscultuur / Begroting
Verder verbeteren van de kwaliteit van de organisatie door verhogen van de efficiëntie en effectiviteit. Mede op basis van de uitkomsten van het Berenschot-onderzoek verbeteren van de begrotings- en verslaggevingscyclus, vergroten van het inzicht in de kosteneffectiviteit en verbeteren van de bestuurscultuur. Meerjarig sluitende begroting en het onderhoudsboekje op orde.

7: Menselijke gezicht / lokale ombudsman
De aanspreekbaarheid van de gemeente laat te wensen over. Gevaar van kastje-muur-beleving. Dit kan met name voor de minst weerbaren tot problemen leiden die niet opgelost worden. Een lokale ombudsman zou hier een cruciale rol kunnen vervullen; iemand die opmerkt, signalen ontvangt en actie onderneemt voor de/alle inwoners van Renkum.

8: Actief opkomen tegen vliegroutes Lelystad
Het openen van vliegveld Lelystad is een aantasting van de leefbaarheid in de gemeente Renkum. Het CDA is daarom tegen de opening van het vliegveld, omdat dit zal leiden tot laagvliegend verkeer over een groot deel van Oost-Nederland. Het CDA dringt er bij de landelijke overheid op aan veel sterker in te zetten op uitbreiding van het treinverkeer om zo een beperking van het vliegverkeer te realiseren.

9: OV van en naar de kernen van onder meer Renkum en Heelsum
Door de nieuwe dienstregeling van Breng lijken verschillende dorpsdelen volledig afgesloten te worden van het openbaar vervoer. Dat moet beter, vindt het CDA. Ook de aansluiting op het treinverkeer (NS-stations Arnhem, Oosterbeek en Ede-Wageningen) verdient aandacht.

10: 30 km zones
Het uitbreiden van het aantal 30-km-zones zal de veiligheid en leefbaarheid in de woonwijken in de gemeente Renkum verder verhogen. De uitvoering en de planning zal altijd vormgegeven worden in overleg met de bewoners van het betreffende gebied. Punt van aandacht is de toegankelijkheid voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance. Ook dient bij het realiseren van de 30-km-zones aandacht worden besteed aan de inrichting van trottoirs/parkeerplaatsen en de routes voor fietsers en voetgangers.

11: Oprichten van enkele adviesraden (Sport & Cultuur, Senioren en MKB)
Deze kunnen bijdragen aan het opstellen van visies over Sport & Cultuur (incl. subsidiebeleid), een Uitvoeringsplan recreatie en toerisme en het bestrijden van eenzaamheid. Dit laatste kan bijvoorbeeld door verenigingen en kerken extra te ondersteunen en ze een platform te geven.

12: Burgercoöperaties
Stimuleren van het maatschappelijk middenveld door ondersteunen van nieuwe samenwerkingsvormen zoals burgercoöperaties (coöperatieve samenleving).

13: Starters
Stimuleren van het aanbieden van bedrijfsruimte voor startende ondernemers.

14: Frisse scholen
Binnen de kerntaak van de gemeente (huisvesting scholen) zorgt de gemeente voor een gezond binnenklimaat op haar scholen conform het Programma van eisen ‘frisse scholen’.

15: Beleef- / speeltuinen
Waar beleving en recreatie voor onze jongste inwoners samenkomen.

16: Camperplaatsen creëren binnen de gemeente
Binnen de (toeristische) gemeente Renkum is behoefte aan enkele verzorgde camperplaatsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.