Voor de huidige raadsperiode, die vorig jaar begon, heeft CDA Renkum een vijftal speerpunten die wij hopen te realiseren in de komende periode. Graag presenteren we deze punten.

Onze speerpunten voor de huidige Raadsperiode zijn:

1: Toekomst van de gemeente Renkum en het gemeentehuis te Oosterbeek.
Al geruime tijd zien we dat het moeilijk wordt voor Renkum om haar zelfstandigheid te behouden. De burgers merken dit onder meer door de enorm hoge WOZ bijdrage die aan hen gevraagd moet worden om de begroting rond te krijgen. De gemeente heeft het Bureau Berenschot gevraagd enkele toekomstscenario’s te onderzoeken waaronder het aansturen op een gemeentelijke herindeling (met Wageningen en Arnhem). Dit bureau ziet mogelijkheden om zelfstandig te blijven, maar heeft daarbij nog geen financieel plaatje kunnen maken. Daarvoor vindt er eerst een verkenning plaats – o.a. met een burgerraadpleging - naar de vier verschillende opties die zijn voorgelegd, waaronder de versterking van samenwerking met andere gemeenten, de samenwerkingen met één andere grote gemeente en de vorming van een nieuwe gemeente met andere gemeenten. Het CDA ziet mogelijkheden om Renkum zelfstandig te houden mits nu echt werk gemaakt wordt van het op orde brengen van de gemeentelijke organisatie.
Het gemeentehuis in Oosterbeek dient haar bestemming te behouden als gebouw waar (ook) de gemeentelijke organisatie van de gemeente Renkum gevestigd is. Het CDA acht het niet gewenst om voor die organisatie nieuwe locaties te gaan ontwikkelen.

2: Ontwikkelen toekomstvisie Parenco-terrein
De afgelopen periode zijn de klachten rondom de activiteiten bij Parenco niet afgenomen en de problemen niet opgelost. Tevens blijken er vraagtekens te bestaan over de vergunningen en/of het naleven ervan op de locatie. Het CDA wenst in alle openheid en transparantie een toekomstvisie te ontwikkelen voor het terrein waarbij een breed scala aan mogelijkheden de revue kan passeren. Van doorontwikkeling Parenco tot aan  bedrijfsverplaatsing en een nieuwe gebiedsontwikkeling voor het terrein. Het CDA vindt dat de overlast die Parenco veroorzaak onacceptabel is. Voor de korte termijn wil het CDA daarom dat de gemeente Renkum zich samen met Parenco en de provincie Gelderland maximaal inspant om de overlast die Parenco veroorzaakt op de leefomgeving in de kernen Renkum en Heelsum te stoppen.
Er wordt door verschillende partijen, waaronder het energienetwerkbedrijf Alliander, met Parenco en de gemeente Wageningen gesproken over het gebruik van aard- en/of restwarmte vanuit het Parenco-terrein. Een deel van deze warmte zou benut kunnen worden voor  de verwarming van woningen en gebouwen buiten het Parenco terrein.  Het CDA is van mening dat – als dit initiatief wordt doorgezet – het in de rede ligt om de verwarming van gebouwen in Renkum voorrang te geven boven het over langere afstand transporteren van warmte. Hierover dient overleg plaats te vinden met de buurgemeente Wageningen.

3: Verkeerscirculatie in het dorp Oosterbeek
De verkeersdrukte in en om Oosterbeek neemt met de dag toe. Niet alleen door de toenemende drukte op de snelwegen maar ook door de inbreiding van woningen binnen het dorp. Bovendien zal nog meer drukte te verwachten zijn als er gebouwd zal worden op het oude KEMA terrein (Arnhems Buiten). Samen met andere partijen wil het CDA onderzoeken of er mogelijkheden zijn de circulatie van het verkeer door Oosterbeek te beïnvloeden.

4: Laagvliegroutes
De nieuwe luchtruimindeling die het Kabinet heeft gepresenteerd zal voor een groot aantal gemeenten in Gelderland en een deel van Overijssel overlast veroorzaken. Naast de al eerder aangekondigde vluchtenroutes voor Lelystad Airport zou over de Zuid-Veluwe een kortere laagvliegroute zijn voorzien voor toestellen naar Schiphol. Tot nu toe was afgesproken dat er niet laag gevlogen zou worden over Natura 2000-gebieden. Tot op heden heeft de Provincie Gelderland nog geen verzoeken tot intrekking van (stikstof) vergunningen ontvangen in relatie tot Lelystad Airport e/o Schiphol. Gelderland heeft aangegeven geen intrekkingen in behandeling te nemen, omdat dit eerst overleg vraagt. De Provincies Gelderland en Overijssel willen in gesprek met het Rijk.
Wij zullen dit overleg goed volgen en contact houden met de CDA fractie in de Staten i.v.m. de consequenties die de laagvliegroutes kunnen hebben voor onze gemeente. 

5: Bestemmingsplan natuurgebieden gemeente Renkum
De aanpassing van het gemeentelijk bestemmingsplan voor de inrichting van (nieuwe) natuurgebieden blijkt een enorme impact te hebben op de exploitatie van de biologische boerderij Veld & Beek. In het concept bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022” wordt voorgesteld om 22 hectare om te zetten van natuur-inclusieve landbouw naar schraal arm grasland (natuur). Een deel van deze landbouwgrond wordt gepacht door Biologische Boerderij Veld en Beek. Deze boerderij wordt natuur-inclusief geëxploiteerd, maar dreigt nu te moeten wijken voor de inrichting van een natuurgebied in het kader van een Gelders natuurbeheerplan. Het plan is geen statisch document. De provincie kan de inhoud van de plantekst en de kaarten, indien nodig, aanpassen. Het CDA vindt dat onderzocht moet worden in hoeverre e.e.a. zo ingepast kan worden dat de boerderij Veld & Beek geëxploiteerd kan blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.