09 februari 2021

Regionale energiestrategie (RES)

Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden is enkele jaren geleden in Parijs een historisch energie-akkoord gesloten. Daar doen vrijwel alle beschaafde landen aan mee; sinds kort ook weer de Verenigde Staten van Amerika, nu Biden president is geworden.

Een van de doelen is om de CO2-uitstoot in de komende decennia aanmerkelijk te verlagen. Nederland wil dit bereiken door enerzijds vermindering van energieverbruik. En anderzijds door het sterk verhogen van de energieopwekking met natuurlijke hulpbronnen, zoals wind en zon. Dat zal voor een groot deel in het gehele land moeten gebeuren, geen enkele regio uitgezonderd. De landelijke overheid heeft een wijs besluit genomen en aan de ruim 40 regio’s gevraagd met voorstellen te komen over de beste lokale mogelijkheden en de mogelijke locaties. Want op plaatselijk niveau kan het  beste beoordeeld worden waar bijvoorbeeld windmolens geplaatst kunnen worden. Daarbij is het goed om te beseffen dat één windmolen ongeveer evenveel energie oplevert als 10 hectare zonnevelden. Daarnaast is het van belang dat de verhouding tussen wind- en zonne-energie ongeveer in evenwicht moet zijn.

In de Regio Foodvalley en in de gemeenteraad hebben wij gepleit voor de volgende aanpak:

  1. Zet in op zoveel mogelijk energiebesparing. De energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  2. Plaats windmolens zoveel mogelijk langs de Autosnelwegen, zoals A1, A30. A28 en A12.
  3. Gebruik lokaal zoveel mogelijk daken van gebouwen en grote parkeerterreinen om zonnepanelen te plaatsen.
  4. Stimuleer bedrijven en burgers om zonnepanelen aan te schaffen.
  5. Plaats, zo nodig, windmolens waar die voor omwonenden en de natuur zo min mogelijk schade en overlast opleveren.
  6. Zorg ervoor dat zonnevelden, als die nodig zijn, goed worden ingepast in het landschap. Leg om het zonneveld een dijkje aan en beplant dat met struiken of laat de natuur daar zijn werk gaan, zodat er een “zonnepoldertje” ontstaat.

We menen dat op deze wijze de beste afweging wordt gemaakt van alle belangen. Die van inwoners, agrariërs, bedrijven, het milieu en van onze kinderen.

De regio Foodvalley is het met deze aanpak grotendeels eens. En wij hebben deze opzet ook bepleit bij de behandeling van onder andere de Warmte-visie. Dit voorjaar zullen we deze lijn ook volgen wanneer de RES 2.0 behandeld gaat worden.

Chris van den Berg

Commissielid namens het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.