07 juni 2022

Vanuit de fractie, 1 juni 2022

Nieuwe Bomenverordening.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 mei is door de Raad een nieuwe Bomenverordening vastgesteld. De oude verordening was in 2016 op voorstel van het CDA met algemene stemmen door de Raad ingetrokken.

Het college vond het raadzaam om toch een nieuwe verordening in te voeren, met als belangrijk argument dat de afgelopen jaren ruim 40% van de indertijd beschermde bomen was gerooid. Men wil graag verdere kaalslag tegengaan.

Het CDA vond dat percentage van gevelde bomen juist een goede reden om geen nieuwe verordening in te voeren, omdat ieder die dat wilde doen, zijn/haar bomen toch al geveld zou hebben. Maar dat argument vond geen steun bij de andere partijen.

Een ander argument is, dat bomen er juist voor zorgen dat er op hete zomerdagen meer schaduw is en dat de temperatuur daardoor wordt gedempt. Dat vind het CDA ook een valide reden. Daarbij vroeg de fractie van het CDA echter ook aandacht voor het feit dat in veel (voor-)tuinen de gazons en beplanting worden verwijderd en vervangen door steen. Dat leidt ertoe dat de temperaturen in de zomer nog hoger kunnen oplopen. Het college werd opgeroepen daartegen actie te ondernemen.

Een ander punt is, dat bomen schaduw kunnen opleveren voor te plaatsen zonnepanelen. En gezien de noodzakelijke energietransitie, vindt het CDA het opwekken van zonne-energie toch  een zwaarder wegend belang. Via een amendement  van het CDA is in de verordening nu opgenomen dat in dat soort gevallen er altijd een kapvergunning zal worden verleend. Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.