10 mei 2023

Moeten drugs gelegaliseerd worden? Etkin Armut en Gert Jan Geling gaan met elkaar in gesprek

Sinds de opkomst van cocaïnebaronnen als Ridouan Taghi ligt het Nederlandse drugsbeleid (opnieuw) onder vuur. Etkin Armut vindt dat naast criminelen ook gebruikers harder moeten worden aangepakt. Volgens Gert Jan Geling kun je juist door drugs te legaliseren de criminaliteit een gevoelige klap toebrengen.

Armut, CDA-raadslid in Groningen: ‘In het gesprek over het bestrijden van drugscriminaliteit gaat het vaak over de grote jongens: drugscriminelen, die behoren tot de Nederlandse onderwereld. Niet vreemd als je kijkt naar de omvang van het probleem in Nederland. Maar wie drugscriminaliteit wil aanpakken, zal zich ook tot de gebruiker moeten richten.’ Armut heeft onder meer veiligheid in haar portefeuille. Ze stelt dat handhaving nodig is om bewustzijn bij gebruikers te kweken.

Armut: ‘De overheid moet in de strijd tegen drugscriminaliteit het juiste signaal afgeven. Voor de beveiligers, handhavers en politieagenten die door de toename van het gebruik voor steeds grotere uitdagingen komen te staan. En voor die 162.000 jongeren die het risico lopen in de drugscriminaliteit te belanden. De strijd tegen drugscriminaliteit aan- gaan kan alleen als je het systeem op alle vlakken aanpakt.’

‘We moeten het imago van drugs ombuigen van iets hips en stoers naar iets zieligs en triests.

Geling, docent integrale veiligheids- kunde aan de Haagse Hogeschool: ‘Ik denk dat we het erover eens zijn dat ons huidige schizofrene softdrugsbeleid niet werkt. Mede dankzij dit beleid dreigen we als Nederland steeds meer af te glijden richting een narcostaat.’ Geling, die regelmatig publiceert over thema’s als criminaliteit en de legalisatie van drugs: ‘Het bestrijden van de productie, verkoop en het gebruik van drugs heeft wereldwijd de consumptie alleen maar doen groeien. Juist het feit dat drugs illegaal zijn,

zorgt ervoor dat criminelen ermee aan de haal gaan. Vervolgens lopen jongeren het risico om in de criminaliteit te belanden. Het enige beleid dat de georganiseerde criminaliteit een zware slag kan toebrengen is stapsgewijze volledige legalisering.’ Om vervolgens kwetsbare groepen te beschermen, is volgens Geling een reclameverbod nodig. Ook moet de verkoop aan banden worden gelegd en wil hij dat jongeren voorlichting krijgen.

Geling: ‘We moeten het imago van drugs ombuigen van iets hips en stoers naar iets zieligs en triests. We moeten oppassen voor een overheid die alles wat slecht is voor mensen wil verbieden. We mogen wel ver- wachten dat de overheid op een verstandige wijze criminaliteit bestrijdt en verslavingsgevoelige zaken reguleert.’

Armut: ‘Door legalisatie wordt ons land alleen maar aantrekkelijker voor de georganiseerde misdaad.

Armut: ‘Door legalisatie wordt ons land alleen maar aantrekkelijker voor de georganiseerde misdaad. Criminelen kunnen zich blijven bezighouden met de lucratieve handel in bijvoorbeeld cocaïne. Zij kunnen vanuit Nederland als thuisbasis opdracht geven voor drugstransporten. Boven- dien zullen criminelen nieuwe, slimme manieren bedenken om consumenten aan te spreken op manie- ren waarop de staat dit nooit zal kunnen.’ Volgens Armut vergeten voorstanders van legalisatie kwetsbare groepen. Armut: ‘Er is een groep gebruikers die het zich kan veroorloven te pleiten voor legalisering. Een lijntje om

beter te presteren op het werk, een pilletje om alles los te laten in het weekend. Het getuigt van weinig solidariteit richting kwetsbare jonge- ren en volwassenen die gebruiken om depressies, angststoornissen of stress van financiële problemen te onderdrukken. We moeten ervoor oppassen dat groepen mensen ten ondergaan aan verslaving doordat anderen ‘vooruitstrevend’ willen lij- ken. Waar we elkaar wel in kunnen vinden is dat we het imago van drugs moeten ombuigen. Daar hebben we geen legalisering voor nodig.’

Armut pleit voor een combinatie van handhaving en oog voor sociale problematiek.
Armut: ‘We hebben een overheid nodig die hard optreedt tegen drugs- criminaliteit en niet zwicht voor de georganiseerde misdaad. Maar ook een overheid die oog heeft voor de sociale problematiek die bijdraagt aan verslavingsgevoeligheid van mensen. Drugscriminaliteit gaan we niet tegen door een liberale ideologie te verwezenlijken, maar door een doordachte aanpak en het terug- schroeven van de normalisering.’

Geling: ‘Stapsgewijze legalisatie is zeker niet dé oplossing voor alle maatschappelijke problemen. Ik ben het met je eens dat het een risico kan inhouden voor kwetsbare groepen. Daarom zou ik reclame verbieden, de verkoop aan banden leggen, drugs flink belasten en het imago ombuigen. Of Nederland het epicentrum van de Europese drugshandel zal worden – wat we volgens sommige criminologen al zijn – betwijfel ik. Onderzoek in de VS laat zien dat in staten waar cannabis is gelegaliseerd geen toename in de drugshandel met naburige staten plaatsvindt. Hooguit drugstoerisme, maar daar hebben we nu ook al mee te maken.’

Geling wijst erop dat juist de criminalisering van drugs ertoe leidt dat de handel winstgevend wordt voor de georganiseerde criminaliteit. Geling: ‘Andere inkomstenbronnen kunnen qua vraag en potentiele inkomsten nooit opwegen tegen de inkomsten uit cannabis, synthetische drugs en cocaïne. De legalisering van drugs kan een grote klap betekenen voor de criminaliteit. Het verkennen van alternatieven getuigt ook van solidariteit met landen in Latijns- Amerika, Afrika en Azië̈ die ontwricht zijn door drugscriminaliteit. Conservatieve opvattingen over drugs mogen ons niet weerhouden van het verkennen van alternatieven voor de huidige, falende aanpak van de wereldwijde drugscriminaliteit.’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.